Gårdsbruk
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Jordleiepriser 2020

2. juli 2020

Landbruksdirektoratet la i dag fram Jordleieundersøkelsen 2020. Resultatene viser til dels store endringer for enkelte jordanvendelser i noen regioner. På landsbasis er endringene mindre. Årets jordleieundersøkelse må tolkes i lys av endringer i kommune- og regionstruktur. 

Som for de foregående årene var det små endringer i prisen for leie av areal til kornproduksjon og innmarksbeite, mens det var noe større endringer for poteter, grønnsaker/bær og grasproduksjon. 

Den største prisøkningen var for areal til potetdyrking, der prisen økte med 6,8 prosent til 725 kroner. Også prisen for leie av jord til grasdyrking økte med 4,5 prosent, til nærmere 280 kroner per dekar. Prisen for leie av innmarksbeite økte med drøyt 4 prosent og nærmer seg 75 kroner per dekar.

Prisen for leie av jord til grønnsak-/bærdyrking gikk ned med 26 kroner tilsvarende 2,5 prosent. Nedgangen for utmarksbeite på 10 kroner er nær halvering av prisen fra 2019, noe som er på nivå med prisene i årene 2016 til 2018. Prisen for leie av jord til korndyrking ble marginalt redusert og ligger fortsatt på i overkant av 370 kroner per dekar. 


Gjennomsnittspriser på leiejord 2020.
Hele landet
Grasdyrking 278 kr/dek
Korndyrking 373 kr/dek
Potetdyrking 725 kr/dek
Grønnsak-/bærdyrking 994 kr/dek
Innmarksbeite 74 kr/dek.
Utmarksbeite 9 kr/dek


Her er utviklingen de siste fem årene.


 

Regionale forskjeller gir størst utslag
Normalt er det større endringer i prisene regionvis enn på landsbasis. I årets undersøkelse har også endringene i kommune- og fylkesstruktur hatt en innvirkning på prisene. Den største endringen med betydning for jordleieundersøkelsen er sammenslåingen av Vestfold og Telemark til ett fylke. Kommunene i det som tidligere var Vestfold fylke er flyttet fra region Østlandet til region Vestfold og Telemark og Agder. 

I Rogaland har prisene gått ned for leie til alle formål med unntak av grønnsaker/bær og innmarksbeite. Prisene i Rogaland er likevel fortsatt blant de høyeste i landet, men også andre steder i landet er det høye leiepriser. Dette gjelder særlig enkelte steder på Østlandet og i Trøndelag, samt enkelte deler av Agder og Vestfold og Telemark for utleie av jord til grønnsaker/bær og poteter. 

Mens enkelte områder i landet opplever rift om jorda og høye leiepriser, er utfordringen i andre deler av landet å få noen til å drive jorda slik at den holdes i hevd. I slike områder er leieprisene lave eller null. I stedet for betaling, eller i tillegg til en lav betaling, bidrar leietaker med motytelser i form av vedlikeholdsarbeid eller naturalia. Vanlige motytelser kan være gjerdehold, grøfting, snøbrøyting og kjøtt. Betaling i form av naturalia forekommer oftest i Nord-Norge, på Vestlandet og i Telemark/Agder, men også på deler av Østlandet. 

 

Oversikt over middelpriser på jordleie i 2020, etter kultur, region og jordkvalitet.

Region Dårlig jord God jord
  Grasdyrking  
Østlandet 121 301
Vestfold og
Telemark/Agder
 116 281
Rogaland 232 435
Vestlandet  40 137
Trøndelag  122 249
Nord- Norge  48  107
     
  Korndyrking  
Østlandet 211 378
Vestfold og
Telemark/Agder
151 359
Rogaland 350 530
Trøndelag 223 341
     
     Grønnsaker/bær
Østlandet   1184
Vestfold og
Telemark/Agder
   857
Rogaland   1048
Vestlandet    483
Trøndelag    938
Nord-Norge    388
     
    Potetdyrking  
Østlandet   737
Vestfold og
Telemark/Agder
  824
Rogaland   740
Vestlandet   300
Trøndelag   719
Nord- Norge   228
     
Beite Innmarksbeite Utmarksbeite
Østlandet 67 2
Vestfold og
Telemark/Agder
40  5
Rogaland 152 21
Vestlandet  12  0
Trøndelag 90  19
Nord- Norge 36  2

 

Om undersøkelsen

Resultatene fra årets jordleieundersøkelse må tolkes i lys av endringer i kommune- og regionstrukturene. Resultatene viser til dels store endringer i enkelte regioner for enkelte jordanvendelser. På landsbasis er endringene relativt sett mindre.

Landbruksdirektoratet sender hvert år ut en forespørsel til kommunene om å rapportere jordleiepriser. Andelen av kommunene som har svart på årets undersøkelse er en del lavere enn de to foregående årene. Tallmaterialet er derfor noe svakere enn det vi har sett disse årene. Jordleieprisene er en del av det totale tallgrunnlaget for å kunne analysere forholdene for de ulike jordbruksproduksjonene i ulike deler av landet. Dette året har vært uvanlig på flere måter. Endringer i kommunestruktur kan ha påvirket muligheten til å fremskaffe et bedre tallgrunnlag, samtidig som den koronasituasjonen kan ha krevd andre prioriteringer av ressursene.

I undersøkelsen ba Landbruksdirektoratet kommunene om å opplyse om gjennomsnittlig leiepris på areal, fordelt på produksjonene grasdyrking, korndyrking, grønnsak- og bærdyrking, potetdyrking, innmarks- og utmarksbeite. For jord som blir benyttet til korn- eller grasproduksjon ba vi også om at det skulle skilles mellom «god» og «dårlig» jord. Med «dårlig» jord menes jord som er dårlig grøftet eller i dårlig hevd. Det kan også være bratt jord, jord som er dårlig arrondert, vanskelig tilgjengelig, eller som har lite nyttig inndeling.

Resultatene fra undersøkelsen er basert på prisene kommunene har rapportert i kroner per dekar per år, uten merverdiavgift. Prisene kommunene oppgir vektes sammen til gjennomsnittlige priser i de respektive regionene, basert på leid areal i hver enkelt kommune. Landbruksdirektoratet har også utarbeidet en prisindeks med år 2000 som basisår. Resultatet fra undersøkelsen blir også rapportert til internasjonale statistikkorganer.

 Lav svarprosent og endringer i kommune- og regionstruktur

Andelen kommuner som har svart på årets undersøkelse er lavere enn på flere år. Det kan være flere årsaker til dette, men det må kunne antas at for en del kommuner har endringene i kommunestruktur medført utfordringer i arbeidet med å kartlegge leiepriser i kommunene.

Resultatene fra årets undersøkelse må tolkes i lys av endringene i kommune- og fylkesstrukturene. Flere kommuner har i flere år pekt på utfordringen med å finne en pris for kommunen, da forhold og betalingsvillighet kan variere til dels mye i kommunen. Det må derfor kunne antas at noen nye kommuner vil måtte trenge litt tid for å finne fram til representative priser for den nye kommunen. Regionene i undersøkelsen er uendret med ett unntak. Vestfold var tidligere en del av region Østlandet i jordleieundersøkelsen, men disse kommunene er nå lagt til region Vestfold og Telemark/Agder sammen med øvrige kommuner i det nye fylket Vestfold og Telemark. Dette vil påvirke prisene i begge de to involverte regionene, da de tidligere vestfoldkommunene hadde et samlet leid areal i 2018 som utgjør mer enn en tredjedel av det leide arealet i den nye jordleieregionen. 

Som tidligere år viser resultatet av årets jordleieundersøkelse at det er ulik utvikling i prisene for leie av jord til de ulike produksjonene. Historisk har det vært en del svingninger i prisene fra år til år. Flere forhold kan påvirke prisutviklingen fra et år til det neste. Hvilke kommuner som svarer på undersøkelsen kan variere noe fra år til år. Videre viser årets undersøkelse at enkelte kommuner som har svart, ikke har oppgitt leiepriser for alle jordanvendelser de tidligere har oppgitt priser for. Etterspørselen etter og betalingsvilligheten for jord til ulike formål kan også variere innenfor en kommune fra et år til det neste. Flere kommuner oppgir at det er vanskelig å oppgi priser, da prisene kan variere til dels mye mellom ulike deler av kommunen. Denne utfordringen er forsterket i enkelte av de nye kommunene ved at prisene som tidligere har vært rapportert i hver av de «gamle» kommunene, til dels har variert mye. Prisene hver enkelt kommune oppgir vektes etter det totale leiearealet i kommunen. Figuren nedenfor viser de årlige endringene i priser for landet fra 2015. Mens endringene har vært relativt små for gras- og korndyrking, har det vært til dels store endringer for grønnsak-/bærareal og potetareal.

Kilde: Landbruksdirektoratet