–  Denne regjeringen er opptatt av å innrette forvaltningen slik at lisensfellingskvoter tas ut i samsvar med vedtak og at lisensfelling av jerv effektiviseres. En tidligere oppstart av lisensfelling kan tilrettelegge for en raskere utvikling i den retning også for jerv, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Klima- og miljødepartementet har endret forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) med umiddelbar ikrafttredelse. Vedtakene om lisensfelling av jerv som er fattet for perioden 2022-2023 gjelder fra og med 20. august 2022. Rovviltnemndene kan imidlertid som tidligere fastsette en kortere lisensfellingsperiode dersom de mener det er grunnlag for dette.

Saken har vært på alminnelig høring i sommer. I høringsbrevet ble det skissert ulike alternativer uten at Klima- og miljødepartementet tok nærmere stilling til disse. Departementet mottok 84 høringsuttalelser, og flertallet gikk inn for et alternativ med fremskyndet oppstart av lisensfellingsperioden fra 10. september til 20. august i hele landet. Et mindretall av høringssvarene ønsket ikke endring med tidligere oppstart, og pekte på dyreetiske utfordringer som kan inntreffe for jervevalpenes overlevelse dersom mordyr blir skutt i en periode der valpene fremdeles kan være avhengig av mor

Kilde: Pressemelding fra Klima- og miljødepartementet