Bartnes og Furuberg
Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Inntektsnedgang i jordbruket både i 2017 og 2018

12. april 2018

Det viser tallene som Budsjettnemnda for jordbruket la fram i dag.  De beregner at gjennomsnittsinntekta for et årsverk i jordbruket blir på 354 900 kroner i 2018, det er en nedgang på 8000 kroner fra 2017 og 14500 kroner mindre enn inntekta var i toppåret 2016. Det er viktig å understreke at dette er normaliserte tall som jevner ut blant annet avlinger over 10 år. Landbruk24 kommer tilbake med mer stoff fra det omfattende materialet som ble lagt fram i dag.

Prognosene er svært alvorlige. Inntektene til bonden går ned, mens resten av samfunnet drar fra. Det gir et krevende utgangspunkt for årets jordbruksforhandlinger, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.  Framtida til norsk landbruk avhenger av at unge bønder tørr å satse på trygg og bærekraftig matproduksjon over hele landet. Det lykkes vi ikke med dersom inntektene til bonden sakker akterut.

Jordbruket har for tiden en presset markedssituasjon for flere produksjoner som sau/lam, gris, egg og delvis også slaktekylling. Dette begrenser jordbrukets muligheter til å ta ut de markedsinntekter som en produksjon i balanse kunne bidratt til. Handteringen av denne markedssituasjonen er umiddelbart den viktigste oppgaven for jordbruket nå framover. – Dagens situasjon viser med all tydelighet behovet for effektive reguleringstiltak både på produksjonssiden og på markedssiden, sier Merete Furuberg leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag

Her kan du lese mer om tallene: Landruks- og matdepartementetBondelaget, Småbrukarlaget og Nibio