Debattdeltagere på landbruksmøte

Ingen vil kreve vesentlig økning i kraftfôrprisen

6. april 2018

Det kommer ingen krav om en vesentlig økning av korn/kraftfôrprisen i årets jordbruksoppgjør. Det kan være konklusjonen etter en debatt i Hegra i dag. Temaet for møtet var sjølforsyning og matsikkerhet, det ble avsluttet med en debatt med følgende deltagere  Merete Furuberg, leder i Småbrukarlaget,  Borgny Grande, leder i Nord- Trøndelag Bondelag, Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet, Erling Gresseth, nestleder i Tyr og professor Margareth Øverland fra NMBU. Her et lite referat fra debatten.
Landbruk24 kommer tilbake med flere artikler fra møtet etterhvert. Det var mye interessant stoff som ble presentert.

I sin innledning karakteriserte Ola Borten Moe forbudet mot nydyrking av myr som tåpelig. Han mente også at det var merkelig at vi i det hele tatt har en diskusjon om det er nødvendig med økt matsikkerhet, det burde være sjølsagt. Borten Moe var også klar på at sentraliseringen av matproduksjonen utfordret både sjølforsyning og matsikkerhet. Og innrømmet i den sammenheng at heller ikke Senterpartiet “har truffet planken” når det gjelder å utnytte arealet i hele landet. Det har vært en konservativ diskusjon om virkemidler sa Borten Moe og viste til bla. til Sveits der de har gjort radikale grep for å utnytte arealet.

På spørsmål om økt kraftfôrpris var veien å gå, avviste Borten Moe dette. En vesentlig økning i kornprisen uten prisnedskriving vil kun føre til økt grensehandel, skal vi øke verdien på norsk grovfôr må det friske budsjettmidler til sa han. Men han hadde også forslag til omfordeling, SMIL ordningen burde avvikles og midlene overføres til inntektsgivende ordninger for bonden. Med et smil om munnen avsluttet han med at innføring av moms på el-bil kunne gi 3 mrd. til statsbudsjettet  som kunne brukes på landbruk.

Merete Furuberg slo fast at matsikkerheten ikke er god nok i Norge, hun hadde diskutert saken med Erna Solberg som hadde ment at så lenge vi hadde nok penger var ikke matvareberedskap noe problem. Men Furuberg minnet forsamlingen på at vi ikke kan spise penger. Hun var også opptatt av sjølforsyning av klær og lanserte slagordet “Bli miljøvenn, bruk ull og pels”

Når det ble spørsmål om prioriteringer i årets jordbruksoppgjør sa Furuberg at det ikke var aktuelt å øke kraftfôrprisen så mye at husdyrprodusenter går konkurs, en økning i kraftfôrprisen må skje gradvis. Ellers mente hun at Jon Georg Dale la opp til å splitte bøndene med å foreslå kutt i grastilskuddene i sone 1 og 3, med henvisning til kanaliseringspolitikken. Småbrukarlaget vil på sikt erstatte sonegrensene med et poengsystem på hvert enkelt bruk.

Leder i Nord-Trøndelag Bondelag Borgny Grande var opptatt av å koble forsvars- og sikkerhetspolitikk med landbrukspolitikken, og mente at vi i dag er sårbare når det gjelder matsikkerhet. Etablering av matkornlager er et godt tiltak sa hun. Grande var enig med Borten Moe at det var behov for nytenking når det gjelder landbruk over hele landet, utfordringen de siste åra har vært stor mangel på budsjettpenger. Hun ville ikke svare på om omfordeling av midler var mulig.
På spørsmål om korn og kraftfôrpris var hun klar på at det er en balansekunst for Bondelaget, men at i dagens situasjon tåler ikke husdyrprodusentene en vesentlig økning i kraftfôrprisen. Hun påpekte at det kunne være en mulighet for økt betalingsvilje for korn av god og rett kvalitet. Som de andre i panelet var hun bekymret for overproduksjon, spesielt for gris.

Nestleder i Tyr og medlem i Høyres landbrukspolitiske utvalg, Erling Gresseth, åpnet med å si at det viktigste for økt sjølforsyning var optimistiske, framoverlente og kunnskapsrike bønder som tjener penger. Han sa at utviklingen de siste 5 åra har vært bra, men at det fortsatt er store rom for forbedringer.
Han var kritisk til å støtte kraftfôrkrevende produksjoner i distriktene, han mente at pengene måtte vris fra fraktstøtte til produksjon og bruk av grovfôr. Gresseth var også svært engasjert da han pekte på den enorme verdiskapingen norsk landbruk har gått glipp av de siste 15 åra, gjennom underdekningen av storfekjøtt.

Professor Margareth Øverland fra NMBU og leder for Foods of Norway prosjektet deltok også i panelet. Hun sa det var realistisk at Norge kan bli 100 prosent sjølforsynt med husdyrfôr innen noen år. (Landbruk 24 kommer tilbake med egen sak om det veldig spennende arbeidet som foregår i Foods of Norway.)

Debattleder var politisk redaktør i Nationen, Kato Nykvist