Tankbil med melk
Foto: Bo Mathisen

Ingen vesentlige endringer i markedsreguleringen i melkesektoren.

25. november 2020

Landbruks- og matdepartementet  har i dag  fastsatt flere endringer i rammeforskriften også når det gjelder melkesektoren. Men i hovedsak videreføres dagens ordninger.

For å sikre en konkurranse­nøytral markedsregulering er markedsregulator Tine pålagt å videreføre sin mottaksplikt fra andre aktører for innenlands produsert fløte og smør. Det har vært vurdert å fjerne denne mottaksplikten etter at muligheten for reguleringseksport er tatt bort, men departementet viderefører ordningen.

For meierier som kjøper melk fra Tine med grunnlag i forsyningsplikten, er det fastsatt bestemm­elser som regulerer fordelingen av transportkostnadene (overføringskostnadene) og som regulerer hvor jevnt de må motta melk (80-prosentregelen). Disse bestemmelsene er av konkurransemessige hensyn løftet inn i departementets rammeforskrift. Det betyr at aktører som mottar melk på forsyningsplikten fortsatt må ta imot minst 80 prosent hver uke av det gjennomsnittlige volumet de siste tre måneder. Samtidig skriver departementet at de ser det som uaktuelt å gå videre med forslaget om å heve øvre prisgrense fra 5 til 10 prosent.

Tidligere i høst ble det foretatt en avklaring om prioriteringsbestemmelser ved mangel på melk, der lyder nå forskriften slik:

“I situasjoner hvor markedsregulator har for lite tilgjengelig melk, prioriteres anvendelser til flytende melkeprodukter, dernest anvendelse til ost og til slutt øvrige melkeprodukter. For aktører som anvender melkeråvare med lik prioritet avkortes leveransene forholdsmessig basert på mottatt kvantum til den aktuelle anvendelsen i de siste 12 måneder før underdekningen oppsto.”

TINE: -Positivt, men ikke det viktigste

-Vi opplever at det er positivt at en viderefører hovedverktøyene som skal sikre forutsigbarhet  i melkemarkedet. Det er viktig at det er balanse mellom rettigheter og plikter, slik at ordningen ikke gir skjeve konkurransevilkår, sier Johnny Ødegård i TINE til Landbruk24.

-Den største ulikheten i melkemarkedet ligger utenfor rammeforskriften og er knyttet til de konkurransepolitiske tilskuddene i prisutjevningsordningen. Disse ordningene har for lengst utspilt sin rolle, og med en ny rammeforskrift – som tydeliggjør balansen mellom rettigheter og plikter – må en nå umiddelbart starte avviklingen av de konkurransepolitiske tiltakene. Det vil gi konkurranse på like vilkår, sier Ødegård.

Les mer her

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.