Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ingen tidsplan for tetting av inntektsgapet

30. november 2022

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på et spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes om når regjeringen vil komme til Stortinget med en plan for å tette inntektsgapet og øke sjølforsyningsgraden til 50 %.  Så fort som det er forsvarlig er den nærmeste tidsangivelsen fra Borch.

I spørsmålet viser Fylkesnes til Hurdalsplattformen der det står:“Leggje fram og gjennomføre ein opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressursar og setje eit mål for sjølvforsyningsgrad av norske jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôrråvarer, på 50 prosent”. Og videre til vedtaket i Stortinget i forbindelse med fjorårets behandling av statsbudsjettet: “Stortinget ber regjeringa legge frem en forpliktende og tidfestet plan i løpet av 2022 for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Inntektsgapet skal tettes uavhengig av bruksstørrelse, produksjon og landsdel.”

I sitt svar viser Borch til rapporten fra Grytten-utvalget som er på høring fram til 16. januar.

Høringsinnspillene er svært viktige for oss, og sammen med rapporten vil de gi et godt og omfattende grunnlag for det videre arbeidet både med å utvikle grunnlagsmaterialet til jordbruksoppgjøret og med å bedre jordbrukets inntektsmuligheter. Dette er omfattende og krevende spørsmål, og vi vil jobbe for å få saken fram så fort som det er forsvarlig.
Budsjettnemnda for jordbruket vil uansett legge fram et best mulig grunnlagsmateriale, innenfor de rammene de har for sitt arbeid, i april 2023. Men jeg vil understreke at gode jordbruksoppgjør ikke står og faller på behandling av Grytten-utvalgets arbeid.
Regjeringen jobber kontinuerlig for å bedre rammebetingelsene for norsk matproduksjon. Det historisk gode jordbruksoppgjøret i 2022 er et eksempel på det, og var svært viktig for å sikre norsk selvforsyning i en turbulent tid. Vi er godt i gang med å oppfylle våre ambisjoner både for økning av inntektsmuligheter og økt norsk selvforsyning. Vi vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte og tidspunkt, for videre oppfølging av disse viktige problemstillingene.

Kilde: Stortinget.no