– Vi har så langt ikke registrert smitte i norsk pelsdyroppdrett, og vi har en felles målsetning om å unngå det også fremover, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Fortsatt godt smittevern i norske minkfarmer er fremdeles et av de viktigste tiltakene for å hindre at mink utsettes for koronasmitte, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad. – Jeg er glad for at næringen tidlig tok behovet for smitteverntiltak i minkfarmene på alvor, og forventer at det tette samarbeidet mellom Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Pelsdyralslaget vil fortsette, sier Bollestad.   

Den danske regjeringen besluttet 4. november 2020 å avlive all tam-mink i Danmark og iverksette omfattende tiltak i syv kommuner på Nordjylland, etter å ha funnet en ny mutert form av viruset hos mink.

Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet har derfor bedt Helsedirektoratet i samarbeid med Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet om en vurdering av behovet for forsterkede tiltak i Norge.

Ikke nødvendig med inngripende tiltak i Norge

I vurderingen fra Helsedirektoratet fremgår det at det ikke anses nødvendig å iverksette tilsvarende inngripende tiltak i Norge som i Danmark.

Hovedargumentene for konklusjonen er pelsdyrnæringens struktur og omfang, allerede iverksatte tiltak i minkfarmene, samt at det ikke er påvist covid-19-smitte i norske minkfarmer.

Regelmessig testing av personer som er i kontakt med mink

Den største risikoen for å få inn smitte i minkfarmer er at minken blir smittet av dem som er i kontakt med minken gjennom røkting og stell. Både Folkehelseinstituttet og Mattilsynet foreslår at personer som er i kontakt med mink skal testes regelmessig. Dette vil nå bli iverksatt, i dialog med næringen.

Mattilsynet følger situasjonen tett

Mattilsynet har fulgt situasjonen tett siden de første rapportene kom om smitte til mink i andre land. Næringen har siden i vår jobbet systematisk med smittevern. På bakgrunn av situasjonen i Danmark, ble det i oktober iverksatt krav om ukentlig rapportering av symptomer og dødelighet hos mink i norske besetninger. Det skal også tas prøver av all mink som er selvdøde eller viser tegn på sykdom.

Få og små besetninger i Norge

Norske minkfarmer har gode forutsetninger for å hindre at mink blir smittet med covid-19-viruset. Norge har langt færre minkfarmer enn Danmark og Nederland. Besetningene i Norge er relativt små, og antall personer som er i kontakt med minken er begrenset. I Norge er det i rundt 40 minkfarmer med 1-2 ansatte per gård. Danmark er verdens største produsent av minkskinn og har mellom 1100 og 1200 farmer, som til sammen sysselsetter flere tusen arbeidere.

Kilde: Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.