Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

Ingen funn av plantevernmidler over grenseverdi i norske produkter

19. juni 2020

Innholdet av plantevernmiddelrester i matvarer er lavt. Ingen norske produkter som ble analysert hadde rester av plantevernmidler over grenseverdiene. Det viser Mattilsynets overvåking i 2019.

Mattilsynet utfører i samarbeid med NIBIO årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2019 ble det analysert 1105 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet. I tillegg ble det analysert 158 økologiske prøver. Varene var både norske, fra EU-området, og fra andre land. Valg av matvarer i det nasjonale overvåkingsprogrammet er hovedsakelig konsentrert om mat som er viktig i det norske kostholdet. I EUs koordinerte overvåkingsprogram var det i 2019 søkelys på eple, jordbær, fersken/nektarin, salat, hodekål, tomat, spinat, vin, bygg, havre, melk, svinefett og barnemat og økologisk mat. Det ble også analysert 23 prøver av barnemat, og det ble ikke påvist rester av plantevernmidler i disse prøvene.

Funn over grenseverdi
Analyseresultatene for 2019 viste at det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 23 prøver (2,1 %). Av disse ble 14 prøver (1,3 %) betegnet som overskridelser. To av prøvene med overskridelser kom fra EU/EØS-land, mens de resterende 12 prøvene kom fra land utenfor EU/EØS. Det var ingen funn over grenseverdi i norske prøver. Mattilsynet følger opp alle importører/produsenter som hadde produkter hvor det ble avdekket rester av plantevernmiddelrester over grenseverdi.

Det ble påvist 1399 funn av plantevernmiddelrester som har en tilknyttet grenseverdi. Vel to tredjedeler av funnene har målte verdier som er mindre enn 10 prosent av grenseverdien for plantevernmiddelet som er påvist.

Flest plantevernmiddelrester i frukt og urter

I det totale overvåkingsprogrammet (uten økologiske produkter) ble det for frukt påvist rester av plantevernmidler i 80 % av prøvene, hvorav 2,3 % (7 prøver) hadde funn over grense-verdi. Av disse ble fire av prøvene betegnet som overskridelser. For bær ble det påvist rester av plantevernmidler i 74 %. Det var ingen funn over grenseverdi. For grønnsaker ble det påvist rester av plantevernmidler i 48 % av prøvene, hvorav 2,0 % (10 prøver) viste funn over grenseverdi. Av disse var 5 prøver overskridelser. For urter ble det påvist rester av plantevernmidler i 50 % av prøvene, hvorav 15 % (3 prøver) inneholdt funn over grense-verdi, alle definert som overskridelser.

Som for tidligere år er det færre prøver med rester av plantevernmidler i grønnsaker og urter enn i frukt og bær. Andelen med funn over grenseverdi er større i frukt og urter enn i grønnsaker og bær.

Det ble analysert 158 prøver av økologiske produkter og det ble påvist rester av plantevern-midler i syv av disse. Det ble påvist ett funn av terbutylazin som ikke er tillatt brukt i økologisk produksjon og seks funn av spinosad som er tillatt å bruke.

-Våre overvåkingsprogrammer av plantevernmiddelrester i næringsmidler bekrefter den gode situasjonen vi har for produksjonen av frukt, bær og grønnsaker i Norge. Vi har de tre siste årene ikke funnet en eneste prøve med rester over grenseverdiene i norske produkter. Også for utenlandske produkter kan vi slå fast at det er få funn av plantevernmiddelrester over grenseverdiene, sier seniorrådgiver Hanne Marit Gran i Mattilsynet.

FAKTASAK:
Nasjonale myndigheter er opptatt av å redusere risikoen ved bruk av plantevernmidler. På den annen side er plantevernmidler et viktig hjelpemiddel for landbruket for å kunne produsere mat av god kvalitet og opprettholde en lønnsom produksjon. I løpet av vekstsesongen vil det vokse opp ugras og det kan være angrep av ulike skadegjørere (sopp og insekter/midd). Når man bruker et plantevernmiddel under dyrking, vil det være naturlig at man kan finne igjen rester av dette plantevernmiddelet i produktet. For å begrense omfanget og faren ved å bruke et plantevernmiddel, er det satt et høyeste tillatte nivå av plantevernmiddelrester i næringsmidler (grenseverdi/MRL) for et plantevernmiddel i ulike produkter.

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet