Ku og sau på beite
Foto: Berit Keilen / Scanpix

Husdyrnæringas “handelsbalanse”: Minus en halv milliard kroner

15. januar 2019

Landbruk24 har prøvd å beregne “handelsbalansen” for husdyrnæringa i 2018, den viser et underskudd på en halv milliard kroner. Størst er underskuddet for storfekjøtt med 700 millioner, mens for melk er underskuddet 300 millioner. Det som bidrar med overskudd er pelsdyr og huder, som hver bidrar med drøye 300 millioner i eksportinntekter.

Volum er kan være vanskelig å sammenligne, men vi kan merke oss at for svin eksporterer vi 1 000 tonn mer enn vi importerer. Den store eksporten av sauekjøtt har gjort at vi også for sau er nettoeksportør når det gjelder volum, men for begge husdyrslaga som sliter med overproduksjon gir eksporten svært lite inntekter.

For melk er nå importen av ost betydelig større enn eksporten både i volum og kroner. Eksporten av mysepulver utgjør en betydelig del av eksportvolumet i melkesektoren.

De to store eksportsuksessene i norsk husdyrnæring er pels og storfehuder som tilsammen bidrar med 600 millioner i eksportinntekter.

I tabellen er volum oppgitt i tonn, og 1000 kroner.

STORFE Importt Import kr Eksport t Eksport kr
Ferskt/fryst 10 554 731 612        67     5 300
Saltet           7      1 432
Spiselig avfall      180      1 024      691     8 183
Storfesæd      6 691   18 611
Sum 10 742  740 759      760    32 127 
SVIN Import t   Import/kr Eksport/t Eksport/kr
Ferskt/fryst          711   20 412 3 426   81 430
Spiselig avfall            1         117
Saltet   1 302 162 060      282   36 322
Fett      942 11 080      365     3 222
Sum   2 957  193 670   4 074 120 976
SAU Import t Import/kr Eksport/t Import/kr
Lammekjøtt      399   19 545
Sauekjøtt      319   34 394      699   20 261
Spiselig avfall        91        710
Saltet        25     3 265        10     2 045
Sum      745   57 205       800   23 016
FJØRFE Import t Import/kr Eksport/t Eksport/kr
Kjøtt      808   24 246      899   46 806
Egg      405      4 694      344     5 404
Befr. egg      123   23 171            1        266
Sum   1 337    52 113    1 244   52 477
MELK  Import t   Import/kr Eksport/t  Eksport/kr
Melk/fløte        83        1 390   2 884   27 521
Pulver.m.m   1 120      38 332   1 001   15 984
Youghurt   6 956    150 647      160     2 641
Melk,myse      379      21 885 20 538   92 483
Smør      350      20 324        11        878
Ost 15 470    797 353 11 425 578 815
Sum 24 359 1 029 935 36 020 718 321
HUDER   Eksport/kr
Storfe 289 071
Sau   18 090
Gris     2 280
Sum 309 442
PELSDYR   Eksport/kr
Mink 253 420
Rev   58 385
Sum 311 806
 
Sum husdyr 2 073 681 1 568 165 

Med forbehold om feil.

Kilde: SSB