Foto: Meraker Brug
Foto: Meraker Brug

Høyre, FrP og Venstre stemmer mot kjøpet av Meraker Brug

16. november 2022

Høyre, FrP og Venstre vil gå i mot at Statskog skal kjøpe aksjene i AS Meraker Brug for 2,65 milliarder. Det kommer fram i  næringskomiteens innstilling til saken som ble lagt fram i dag. Regjeringen er uansett sikret flertall for kjøpet.

Oppdatert: I Stortinget stemte også MDG i mot kjøpet, mens AP, Sp, SV, Rødt, Krf og enkeltrepresentanter fra Høyre og Venstre stemte for, og kjøpet ble vedtatt med 62 mot 38 stemmer

Høyre og FrP skriver blant annet følgende i sine merknader:

“Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til at det i forbindelse med kjøpet har vært påpekt at kjøpesummen er betydelig høyere enn hva private investorer ville ha betalt. Derfor mener disse medlemmer at det kan stilles spørsmål ved om investeringen faktisk vil gi så høy avkastning som en finansiell investor ville ha krevd i samme situasjon.”

Disse medlemmer noterer seg at statsråden begrunner at kjøpet er markedsmessig ved å vise til analyser statsråden ikke vil dele med Stortinget. Når statsråden tilbakeholder denne informasjonen, er det ikke mulig for Stortinget å gjøre en selvstendig vurdering av om avkastningen er markedsmessig, og om forslaget til bevilgning er lovlig.

“Disse medlemmer vil minne om at det at en opplysning er underlagt lovbestemt taushetsplikt, ikke er til hinder for at det kan være plikt til å gi Stortinget opplysningen. Statsråden skriver at det er nødvendig å tilbakeholde informasjonen fordi den er forretningssensitiv, og at statsråden ikke ønsker at informasjonen skal offentliggjøres. Samtidig har Stortinget rutiner for å behandle opplysninger som er unntatt offentlighet, som statsråden åpenbart ikke ønsker å benytte seg av.

Disse medlemmer mener det er utfordrende at statsråden ikke ønsker å bidra til å gi Stortinget tilstrekkelig informasjon til forsvarlig å kunne vurdere innholdet i og virkningene av kjøpet av Meraker Brug, og mener derfor at det vil være uforsvarlig av Stortinget å støtte forslaget.”

Venstre vil sende saken tilbake til regjeringen

Venstre vil sende saken tilbake til regjeringen, og fremmer følgende to forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge frem tilstrekkelig informasjon slik at Stortinget kan gjøre et opplyst vedtak vedrørende kjøpet av AS Meraker Brug.»

«Stortinget ber regjeringen gå i ny dialog med selgerne av AS Meraker Brug for å oppnå en pris som gir Statskog SF en forretningsmessig realavkastning på investeringen.»

Regjeringen er sikret flertall

“Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, merker seg videre at styret i Statskog SF har bedt om fullmakt fra eier til å kjøpe Meraker Brug på forretningsmessig grunnlag, og at foretaket har foretatt grundige verdi- og markedsvurderinger som grunnlag for kjøpet. Også statens finansielle rådgiver Pareto har vurdert prisen Statskog SF har avtalt å betale for aksjene, til å være innenfor den rammen andre budgivere ville kunne verdsatt aksjen til.

Flertallet viser til at styret i Statskog SF har vurdert at et kjøp av 100 pst. av aksjene i AS Meraker Brug vil underbygge Statskog SFs vedtektsfestede formål og overordnede strategier, styrke foretaket forretningsmessig og bedre allmennhetens tilgang til jakt og fiske.

Flertallet er enig i styrets begrunnelse for oppkjøpet og merker seg at foretaket mener at kjøpet kan styrke Statskog SFs samlede eiendomsportefølje, og at en samlet drift av foretakets arealer og AS Meraker Brugs arealer vil gi grunnlag for en mer rasjonell drift. Flertallet viser i denne forbindelse til at Statskog SF har eiendommer som grenser til eller ligger i nærheten av AS Meraker Brugs eiendommer. Flertallet ser det også som positivt at Statskog SFs kjøp av eiendommen kan føre til at foretaket i større grad enn i dag kan bidra til stabil tilgang på tømmer til skogindustrien.”

Kilde: Stortinget.no