Hoff og Bartnes
Foto: Norges Bondelag

Hovedpunkt i kravet. Statens tilbud kommer tirsdag kl. 12.00.

29. april 2019

Her er de fleste av de viktigste endringene i kravet. Du kan lese hele kravet her
Alle tall er endringer fra dagens satser.

Målpriser:
Melk: 3 øre pr. liter
Gris: Uendret
Matkorn: 17 øre/kg
Bygg og havre: 15 øre/kg
Poteter: 25 øre/kg
Grønnsaker og frukt: 3,5%

Prisnedskriving på korn 12,2 øre/kg

Kulturlandskapstilskudd 15 kr/dek på alt areal

Arealtilskudd
Korn:
Sone1: 1-400 dek: 25 kr/dek
400-800 dek: 10 kr/dek
Over 800 dek: 0
Sone 2-7: 1-400: 45 kr/dek
400-800: 20 kr/dek.
Over 800: 0

Grovfor
Sone 1-4: 0
Sone 5A: 5 kr/dek
Sone 5B-6 og 7: 25 kr/dek.

Potet alle soner
1-10 dekar +222 kr/dek.
Fra 11 dekar og opp: + 200 kr/dek.
Grønnsaker alle soner
1- 10 dekar: + 750 kr/dek.
11-400 dekar: + 200 kr/dek.
Over 400 dekar: – 1 750 kr/dek.
Frukt alle soner.
1-10 dekar: + 600 kr/dek.
11-100 dekar: + 200 kr/dek.
Over 100 dekar: – 1200 kr/dek.
Bær Sone 1-4:
1-10 dekar: + 400 kr/dek.
11-200 dekar: + 200 kr/dek.
Over 200 dekar: – 1000 kr/dek.
Sone 5-7:
1-10 dekar: + 600 kr/dek.
11-200 dekar: + 200 kr/dek.
Over 200 dekar: – 1 450 kr/dek.

Kvalitetstilskudd kjøtt
Uendret for lam
Storfekjøtt: Klasse O: +1,50 kr/kg
Klasse O+ og bedre: – 1,00 kr/kg

Driftstilskudd melk- og ammeku
Melkeku: Ak-sone 2: 13 000 kr
Melkeku: Ak-sone1,3 og4: 9000 kr
Melkeku: Ak- sone 5: 19 000 kr
Melkeku: Ak- sone 6-7: 30 000 kr
Ammeku sone 1-4: Uendret
Ammeku sone 5-7: 268 kr/ku, makssum økes med 10 720

Husdyrtilskudd
Melkeku 1-30 kyr: 1 290 kr/ku
over 100: – 770 kr/ku
Ammeku: 1-100: Uendret
Over 100: – 770 kr/ku
Andre storfe 1-500: Uendret
Over 500: – 770 kr/dyr
Kastrater: 830 kr/dyr
Tilskudd til små og mellomstore
bruk melk og ammeku:
1 650 kr/ku fra ku nr 1 til 23, trappes
ned med 1 357 kr/ku fra 23-50 kyr.
Melkegeit 1-250: Uendret
Over 250: – 538 kr/dyr
Vinterfôra sau
og ammegeit: 1-126: – 41 kr/dyr
127-500: – 50 kr/dyr
Over 500: -194 kr/dyr
Gris og verpehøner: Uendret

Beitetilskudd
Utmarksbeite storfe, hest: 222 kr/dyr
Utmarksbeite sau og geit: 40 kr/dyr
Beitetilskudd storfe, hest: 50 kr/dyr
sau og geit: Uendret.

Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at omregningsfaktoren for innmarksbeiteareal økes fra 0,6 til 0,7

Avløsertilskudd
Generell økning på 7,81 prosent

Investeringer
Jordbrukets forhandlingsutvalg vil at det for 2020 ikke gis investeringsstøtte til investeringer i driftsbygninger som gir økt produksjon av storfekjøtt.

Jordbruksfradrag
Foreslår å styrke jordbruksfradraget gjennom en heving av grensen for 100% fradrag til 100.000 kroner