Bård Hoksrud
Foto: Torbjørn Tandberg

Hoksrud: Uheldig å måtte kjøpe ut smågrisprodusenter.

27. november 2018

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud skriver til Landbruk24 at det er uheldig at man nå må bruke 64 millioner av bøndenes penger for å kjøpe ut smågrisprodusenter, og at næringa må ta grep for å hindre at at vi kommer i en lignende situasjon i framtiden.

Her er de skriftlige svarene fra Hoksrud.

Har statsråden noen kommentar til vedtaket i Omsetningsrådet om utkjøp av smågrisprodusenter?

-Svinenæringen har hatt en voldsom produktivitetsvekst de siste årene. Når etterspørselen ikke har økt, har dette gitt en alvorlig markedssituasjon i næringa. Det er jordbruket som selv har ansvaret for eventuell overproduksjon. Jeg registrerer at Nortura selv mener at en slik utkjøpsordning er den beste løsningen i den situasjonen vi er i nå og at Omsetningsrådet er enstemmige i sin beslutning.

-Overskudd av svin var en sentral problemstilling i jordbruksoppgjøret. Partene var enige om at det var behov for iverksette tiltak som kan bidra til å håndtere den utfordrende markedssituasjonen for svin.

-Det er en uheldig situasjon at Omsetningsrådet nå må bruke 64 millioner kroner av bøndenes egne penger til å kjøpe ut smågrisprodusenter. Det er uheldig både for de som må slutte og for de bøndene som må betale regningen for denne utkjøpsordningen. Jeg er opptatt av at næringen må ta grep for å hindre at vi kommer i en lignende situasjon i framtiden.

Har departementet vært orientert om og deltatt i arbeidet med retningslinjene til ordningen?

-Lederen for Omsetningsrådet, som er departementets representant i rådet, har holdt meg orientert om Norturas forslag og rådets behandling av saken.

I utredningen fra Landbruksdirektoratet i september ble det pekt på at det var vanskelig å gjennomføre en utkjøpsordning for purker uten å ta purkekjøttet inn i markedsordningen, og dermed belaste gul boks.
Er dette nå avklart?

-Departementets vurdering er at det er lovlig å gjennomføre et slikt tiltak innenfor WTO-regelverket. Departementet vil ta stilling til hvordan det skal rapporteres til WTO når vi leverer vår notifisering høsten 2020.