Etter dagens møte iverksettes det umiddelbart flere tiltak som skal avhjelpe situasjonen. Tørken har rammet østlandsfylkene, Agder og Rogaland og tiltakene som iverksette vil gjelde disse fylkene.

– Vi har en litt annen situasjon enn i 2018. Det er nå en mindre del av landet som er rammet, og det er større lokale variasjoner, men samtidig ser avlingene enkelte steder ut til å være enda dårligere enn i 2018. Tiltakene som vi iverksetter haster det å få på plass. Det viktigste nå er å legge til rette for at det blir nok grovfôr til vinteren, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Dette er tiltakene:

-Kornarealer som høstes som grovfôr eller beites kan likevel få arealtilskudd for korn

-Generell dispensasjon for krav om fôropptak på beite

-Grønngjødslingsarealer kan høstes til fôr eller beites

-Presisering av at man kan få RMP-tilskudd til ingen/utsatt jordarbeiding ved såing av ettervekst ved såing innen 1. august

Disse tiltakene kommer i tillegg til den ordinære ordningen med tilskudd ved produksjonssvikt. Formålet med ordningen er å redusere tap som oppstår som følge av svikt i produsert mengde, der svikten er forårsaket av klimatiske forhold.

– Departementet og faglagene vil møtes jevnlig gjennom sommeren og vi vil fortløpende gjøre vurderinger av situasjonen og eventuelle behov for ytterligere tiltak. Det er viktig at tiltakene er tilpasset situasjonen vi faktisk er i sier Borch.

Landbruksdirektoratet har en viktig rolle i dette i arbeidet og har høynet beredskapen. Les mer om tiltak og presiseringer på Landbruksdirektoratet nettsider:

Bøndene: Ikke nok

– De tiltakene vi har fått utkvittert i dag, er viktige for at særlig husdyrboden skal få tilgang på nok fôr til husdyra gjennom vinteren. Det vil ikke være nok, men det er i hvert fall rydda noen hindringer av veien, som det var mulig å gjøre nå, sier leder Bjørn Gimming i Bondelaget til NTB.

Han understreker at man ikke har full oversikt nå over hvor store konsekvenser tørken får.

Det er på det rene at for kornbøndene er det allerede for seint i sesongen til å få gjort noe. For dem er skaden allerede skjedd. Den vil ikke tirsdagens tiltak kunne avbøte selv om produksjonssvikt-ordningen vil kunne dekke noe av tapene.

– Men på husdyrsiden er det fortsatt mulig å gjøre grep, slik at de langsiktige konsekvensene for melkeproduksjon og kjøttproduksjon blir så små som mulig, sier Gimming.

Departementet svarer dermed på de kanskje viktigste av innspillene som bøndenes organisasjoner ba om forrige gang de møtte statsråden, ifølge nestleder Vegard Vigdenes i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Han understreker viktigheten av å tilpasse seg utviklingen raskt, slik at tiltakene får effekt når de trengs som mest.

– Det er helt avgjørende, for ting må skje fort nå. Mat må man produsere om sommeren. Det kan man ikke produsere om vinteren, poengterer Vigdenes.

Satsene må økes

– Situasjonen er alvorlig. Det kommer til å produseres mindre mat i Norge i år, derfor må det stimuleres til at bønder som har mulighet til å produsere mer mat må gjøre det. Men det må lønne seg, sier Vegard Vigdenes til NBS sin nettside

I jordbruksorhandlingene ble partene enige om nye satser for erstatning for produksjonstap fra 2024. Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener disse satsene må ligge til grunn for erstatning allerede i år.

– Vi vil komme tilbake til størrelsen på summen som kan betales ut ved produksjonssvikt. Med det behovet vi ser i næringa, vil summen måtte behandles i Stortinget, sier Vigdenes.

– Nå er vi inne i en ny fase. Bonden skal melde avlingssvikt, og disse meldingene begynner å komme inn til landbrukskontorene. For kornbonden har produksjonssviktordningen, som skal erstatte noe av det tapet bonden får, stor betydning. Vi har før tørken inntraff diskutert en forbedring av ordningen med myndighetene, dette må iverksettes så snart som mulig sier Bjørn Gimming til Bondelagets nettside.

Les mer hos Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget

Kilder: Landbruks- og matdepartementet og NTB.