Ole Theodor Holt og Terje Uggen
Foto: Glommen og Mjøsen

Glommen og Mjøsen starter fusjonsforhandlinger

18. september 2018

Styrene i Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA har vedtatt at de vil starte forhandlinger med sikte
på en fusjon mellom de to samvirkeselskapene. Behovet for å bli dyktigere som aktører i et
tømmermarked i endring og kunne tilby bedre tjenester til sine eiere er bakgrunnen for initiativet.

Det er to over 100 år gamle organisasjoner som går i forhandlinger, sier de to styrelederne Ole
Theodor Holth og Terje Uggen. Forhandlinger skjer med utgangspunkt i to likeverdige
samvirkeforetak der ingen starter med noen absolutte krav. Vi skal ta vare på hver av partenes
sterke sider, utrede hvor det kan rasjonaliseres og effektiviseres, og sikre at våre samvirkeprinsipper
blir ivaretatt. Her skal vi finne frem til en god løsning for alle involverte.

Av de utfordringene vi må bli bedre på:
-Skogeierens tilknytning til egen eiendom endres, og vi må styrke skogeieren som aktiv forvalter for å
sikre eiendomsretten, samtidig som andelslaget tjenestetilbud må utvikles. Vår jobb er å sikre så høy
avkastning for skogeieren som mulig.

– Klimaendringene med mye snø, mye nedbør eller lange tørkeperioder skaper driftsproblemer. Et større
areal gir større fleksibilitet i skogsdrifter, og større forutsigbarhet for entreprenørene.

-Hver for oss har vi små ressurser til å bidra til utvikling av næringen, både i forskning innen skogsdrift og
i videreforedlingsleddet. Sammen vil vi gjøre næringens bidrag til samfunnets verdiskaping større.

– Konkurransen om tømmeret er blitt hardere – vi utfordres fra andre landsomfattende aktører. Vi vil
søke å styrke vår effektivitet og leveringspresisjon.

-Gode dataløsninger er dyre og ressurskrevende. Sammen vil vi kunne skape større fagmiljøer.

Forhandlingene blir spennende og krevende. Vi tror imidlertid at det er nå, hvor vi har jevnt over god
drift og ikke er tvunget til å gjøre endringer, at vi skal benytte anledningen til å se om vi kan bli enda
bedre rustet for framtiden. Styrene har derfor oppnevnt et forhandlingsutvalg som frem til
november skal utarbeide et forslag til hvordan et samlet skogeierandelsalg kan bli. Deretter skal
dette ut på full organisasjonsbehandling før beslutning i årsmøtene våren 2019.

Pressemelding fra Glommen og Mjøsen