– Å fatte dette vedtaket om å tillatelse felling av binne med to unger i Snåsa og Steinkjer kommuner har vært krevende. Jeg har i denne saken lagt mest vekt på den store skadebelastningen over flere år for flere berørte saueeiere i området. Også i år har skadene fra bjørnebinna være betydelige, og potensialet for framtidige skader i år er stort, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Det har over flere år har vært store skader på sau fra denne aktuelle binna i det beiteprioriterte området i Roktdalen i Snåsa kommune i Trøndelag. Det ble både i 2021 og 2022 gitt fellingstillatelse på bjørn i området og det ble gjort aktive forsøk på å ta ut nettopp denne binna på grunn av dokumentert skadehistorikk. Også i år befinner binna seg i dette beiteprioriterte området, og har gjort betydelig skade på sau. Skadepotensialet videre utover i beitesesongen er også stort.

Det er fortsatt tidlig i beitesesongen og andre mulige tiltak er derfor ikke funnet å være aktuelle. Statens naturoppsyn (SNO) har fått oppdraget med å felle binna med unger da dette er et særskilt krevende oppdrag, ikke minst ut fra et dyreetisk perspektiv.

– Jeg er opptatt av at vi skal nå bestandsmålet for bjørn i region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal) og nasjonalt. Denne fellingstillatelsen vil kunne forsinke oppnåelsen av bestandsmålet. Vi har derfor vurdert alternative tiltak, inkludert flytting av binna med unger inn i bjørneprioritert område. Ut fra faglig råd fra Miljødirektoratet har jeg kommet til at flytting i denne saken ikke er forsvarlig av praktiske og dyrevelferdsmessige grunner, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Regjeringen er opptatt av å føre en rovviltpolitikk basert på den todelte forvaltningen. Dette innebærer balansering av ulike hensyn, og i denne saken har hensynet til en tydelig soneforvaltning veid tungt. 

Ut ifra bestandssituasjonen for bjørn både nasjonalt og i region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal) er det viktig å ta vare på reproduserende bjørnebinner. Slik forvaltningsområdet for bjørn i region 6 er utformet vil det være svært vanskelig med stabil oppnåelse av det regionale bestandsmålet over tid innenfor området. Departementet vil derfor ha en dialog med nemnda i region 6, for å få avklart hvordan regionen på sikt kan nå det regionale fastsatte bestandsmålet for bjørn.

Les vedtaket her.

Kilde: Klima- og miljødepartementet