Kjersti Hoff
. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fylkeslederne i Bonde- og Småkarlaget vil ha sjølbergingspakke.

22. mars 2020

Fylkeslederne i Norsk Bonde- og Småbrukar har gjennomført et nettmøte, der de slår fast at de har forståelse for at det kan være vanskelig å gjennomføre ordinære jordbruksforhandlinger. I en uttalelse foreslår de en sjølbergingspakke for jordbruket.

Fylkesledermøtet uttaler at “Norge og resten av verden er inne i en krisetid. Koronapandemien vil prege verden i lang tid, også etter at sykdomsutbruddet har gått over. Fylkesledermøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag støtter, solidarisk, opp om tiltakene som er satt i verk for å begrense og bekjempe sykdommen.”
De oppfordrer også til det blir satt i gang et arbeid for å komme frem til en forpliktende plan for å løfte inntektene i landbruket opp på gjennomsnittsnivå innen fem år.

Fylkeslederne foreslår også det de kaller en klima og sjølbergingspakke. To av punktene de framhever er
Prioritere kornproduksjon gjennom økte priser, særlig med fokus på produksjon av matkorn.”
“Målsetting om 100% norsk fôr til norske husdyr.”

Nedenfor kan du lese uttalelsene i sin helhet.

Jordbruket i krevende tider!

Norge og resten av verden er inne i en krisetid. Koronapandemien vil prege verden i lang tid, også etter at sykdomsutbruddet har gått over.

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag støtter, solidarisk, opp om tiltakene som er satt i verk for å begrense og bekjempe sykdommen.

Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å gjennomføre ordinære jordbruksforhandlinger i denne ekstraordinære situasjonen.

Fylkesledermøtet ønsker trygghet for produksjon og forsyning av norskprodusert mat, det vil derfor være behov for risikodempende tiltak i den situasjon vi er i nå. Vi mener at det må være stor aktpågivenhet for situasjoner og utfordringer som kan oppstå i årets vekstsesong, og at det vises vilje til å finne løsninger på utfordringer som kommer. Vi har ikke en matprodusent å miste!

Det er likevel viktig å presisere at matproduksjonen i landet vårt nå bærer preg av mange år med for trange rammevilkår. Tallmaterialet viser at norske bønder har en årsverksinntekt som er under halvparten av gjennomsnittet i samfunnet.  Politikken har ført til at næringen sliter med overproduksjon i flere viktige produksjoner, svak rekruttering og en kraftig reduksjon i kornproduksjonen.

Samtidig står næringa foran store utfordringer og investeringer knytta til klimakrise og ombyggingskrav i forbindelse med endra krav til driftsbygninger.

Norsk Bonde og Småbrukarlag oppfordrer til at det blir satt i gang et arbeid for å komme frem til en forpliktende plan for å løfte inntektene i landbruket opp på gjennomsnittsnivå innen fem år.

 

Klima-og sjølbergingspakke.

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag foreslår en klima- og sjølbergingspakke som skal brukes for at næringa skal være i stand til å øke sjølbergingsgraden i landet vårt og å bidra til reduserte klimagassutslipp.

Norsk landbruk, basert på norske ressurser, er ikke et klimaproblem. Men kan, med riktig politikk, være en stor del av løsningen!

Vi må i fellesskap arbeide for en ny jordbrukspolitikk som sikrer den norske befolkninga trygg og sikker matforsyning, bidrar til økt sjølforsyning og gir norske bønder lønns- og arbeidsvilkår på linje med andre grupper. Samtidig skal vi bidra til å fylle FAOs målsetting om at alle land har et ansvar for å produsere nok basismatvarer til egen befolkning, basert på lokale, fornybare ressurser.

Viktige moment for å nå disse målene er:

Gjeninnføre «tak» og en tydeligere «struktur» på tilskott i enkeltproduksjoner.

Innføre tak på totalutbetaling til enkeltbrukere.

Prioritere kornproduksjon gjennom økte priser, Særlig med fokus på produksjon av matkorn.

Omregningsfaktoren for gjødsla beite økes til 0,8, stimulere til økt utnytting av utmarksareal.

Gjennomføre kanaliseringspolitikken med fokus på å beholde fruktbar jord både i gras- og kornområda.

Øke fokus på produksjonsmåte fremfor volum.

Målsetting om 100% norsk for til norske husdyr.

Våre krav og forslag er basert på et ønske om å gjøre landbruket i stand til å fylle de viktige samfunnsoppdrag som allerede er definert av Stortinget.

 

I DAG TRENG NORGE LANDBRUKSSAMVIRKET, MER ENN NOENSINNE

 

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ser det som nødvendig å styrke samvirkeorganisasjonene for å ha selvforsyning med landbruksprodukter i Norge. Skal vi produsere mat til egen befolkning må hele landet tas i bruk. En svekkelse av TINEs, Norturas og Felleskjøpets rolle som markedsregulator vil gjøre det vanskelig for landbruket i distrikta å klare seg. Landbrukssamvirket har i dag mottaksplikt og sikrer på den måten avsetning for produkter fra den enkelte bonde, uavhengig av hvor i landet. Bønder får stabile og forutsigbare rammevilkår. Mottaksplikta er bondens sikkerhetsnett. Dobbel mottaksplikt for Nortura vil redusere risiko hos andre kjøttforedlingsbedrifter, som ikke har det samme samfunnsansvaret, på bekostning av økt risiko for bonden. Dobbel mottaksplikt må ikke bli en ordning som bonden skal finansiere.

Tilsvarende må prisutjevningsordningen (PU-ordningen) innen meierisektoren endres. PU-ordningen må fortsatt sikre lik råvarepris til bonden uavhengig av hva melken brukes til og hvor gården ligger. Ordningene i prisutjevningsordningen som gjelder  konkuransefremmede tiltak innen meierisektoren (tilskudd til private meierier) må i stedet brukes til å øke melkeprisen til bonden. Da kan vi unngå å øke prisen på melkeprodukter til forbrukeren.

Lange avstander medfører ekstra kostnader. Markedsregulering og samvirkeorganisering fører til at bønder får en garantert pris for varene de leverer, uavhengig av størrelsen og avstand til slakterier og meierier. Norsk matsikkerhet treng landbrukssamvirket, mer enn noensinne. I en situasjon med en pandemi må vi sikre oss at befolkningen har nok mat. Norske bønder er klare til å bidra med dugnad. Landbrukssamvirket med sitt samfunnsansvar er en del av samme dugnaden.

 

Kilde: Pressemelding far Norsk Bonde- og Småbrukarlag