Skilt med Mattilsynet
Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX .

Fylkesleder i NBS har fått forbud mot hold av sau.

28. april 2018

I dag skriver Eidsvold Ullensaker Blad  at lederen i Oslo og Akershus Bonde- og Småbrukarlag har fått forbud mot hold av sau. Mattilsynet sier at det er gjentatte brudd på dyrevelferdsregelverket som er årsaken til forbudet. Bonden har påklaget vedtaket.

Landbruk24 har bedt om en kommentar fra leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag Merete Furuberg. Hun skriver at for bonden som havner i en dyrevelferdssak, er det en tragedie og en stor belastning. Som fagforening må Norsk Bonde- og Småbrukarlag ivareta både på bondens helse og kravet til god dyrevelferd. NBS ser også nærmere på bondens rettssikkerhet i møte med Mattilsynet.
NBS skal være bondens representant på en måte som gjør at vi er på bondens side helt til årsaksforholdet er avklart, i hvert fall når det er tvil. Så skal også bonden føle seg ivaretatt i de tilfellene han/hun er årsak til for dårlig dyrehelse. Det er alltid en årsak til at det blir slike saker. Og det gagner ingen at alle er mot bonden.

Videre skriver hun følgende:

God dyrevelferd –

bondens ansvar, myndighetenes ansvar, forbrukernes ansvar

Norsk Bonde- og Småbrukarlag arbeider for best mulig dyrevelferd.

Produksjonsdyr skal holdes i tråd med det regelverket som gjelder, og som Mattilsynet er satt til å håndheve. Dersom det oppdages svakheter i regelverket, skal endringer baseres på grunnleggende og objektiv forskning.
Dyrevelferd handler om produksjonsmåte, om ærlighet i matproduksjonen, om forbrukernes tillit til jordbruket m.m.
God dyrevelferd handler bl.a. om husdyrbøndenes holdninger og forhold til eget virke. En bedring i dyrevelferden krever med andre ord holdningsendringer hos bonden og større bevissthet om dyras behov sett opp mot egen drift.
God dyrevelferd handler bl.a. om Stortingets og Regjeringens politikk og rammebetingelser som setter bonden i stand til å utøve sin virksomhet til det beste for dyrene.
God dyrevelferd handler bl.a. om forbrukernes innsikt i at presset om billigere mat ikke harmonerer med god dyrevelferd.
Slik har vi alle et ansvar: bonden, myndighetene, forbrukerne.
I mange ulike sammenhenger prates det ofte om null-toleranse. Innenfor temaet dyrevelferd er null-toleranse et begrep som må tas i bruk og som jordbruket sjøl må ha som mål.

Det har vært flere saker der bonden er uenig med Mattilsynets konklusjoner og Mattilsynets opptreden. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har fått slike saker på bordet. Jeg viser også til flere oppslag i Bondebladet den siste tiden.

Fylkeslag i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har krevd i en uttalelse at det må være en jordbrukskyndig/husdyrkyndig person i alle tilsyn som Mattilsynet utfører hos bonden.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber om møte med Mattilsynet for å drøfte flere sider med de sakene som er løftet frem.