Veteren naturreservat i Flå kommune
Foto: Tom Hellik Hofton

Frivillig vern av 30 nye skogområder

23. juni 2020

Regjeringen har i dag vernet 30 skogområder i sju fylker over hele landet. Alle områdene inngår i arbeidet med frivillig vern av privateid skog. De vernede områdene er tilholdssted for en lang rekke truede arter.

– Vern av skog er særdeles viktig for å ta vare på norsk naturmangfold. I skogen har vi over 1.100 truede arter, og 13 truede naturtyper. Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog. Vi skal derfor verne de viktigste skogarealene for å bedre forholdene for de truede artene og naturtypene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

30 nye skogområder som er vernet

Liabygda naturreservat i Stranda kommune, Møre og Romsdal.

Stemnebøskogen naturreservat i Gulen kommune, Vestland.

Bogane naturreservat i Kinn kommune, Vestland.

Rupefjell og Selslinatten naturreservat, Notodden kommune i Vestfold og Telemark og Kongsberg kommune i Viken.

Røsaker naturreservat i Skien kommune, Vestfold og Telemark.

Rollagåsen naturreservat i Tinn kommune, Vestfold og Telemark.

Korpen og Sagkollen naturreservat (utvidelse) i Larvik kommune, Vestfold og Telemark.

Flisefyr og Hidalen naturreservat (utvidelse) i Sandefjord kommune, Vestfold og Telemark.

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat (utvidelse) i Sigdal kommune, Viken.

Ultvedttjern naturreservat (utvidelse) i Ringerike kommune, Viken.

Tofteskogen naturreservat (utvidelse) i Asker kommune, Viken.

Sagåsen og Stueåsen naturreservat (utvidelse) i Sarpsborg kommune, Viken.

Holene naturreservat i Indre Østfold kommune, Viken.

Gyrihelleren naturreservat i Indre Østfold kommune, Viken.

Sæter naturreservat i Indre Østfold kommune, Viken.

Finnskutt og Haugen naturreservat i Rakkestad kommune, Viken.

Matholhøgda naturreservat i Aremark kommune, Viken.

Vestfjella naturreservat (utvidelse) i Aremark og Halden kommuner, Viken.

Lilleøya naturreservat i Halden kommune, Viken.

Burumtjern naturreservat i Marker kommune, Viken.

Budeiberget naturreservat (utvidelse) i Nordre Land kommune, Innlandet.

Bårvassåsen naturreservat i Indre Fosen kommune, Trøndelag.

Vargøylia naturreservat i Indre Fosen kommune, Trøndelag.

Sjølingelve naturreservat i Flå kommune, Viken.

Veteren naturreservat i Flå kommune, Viken.

Skirvedalen naturreservat (utvidelse) i Tinn kommune, Vestfold og Telemark og i Rollag kommune, Viken.

Sandvik naturreservat i Fyresdal kommune, Vestfold og Telemark.

Hovdefjell naturreservat i Vegårshei og Åmli kommuner, Agder.

Linddalsfjellet og Sydalen naturreservat (utvidelse) i Evje og Hornnes kommune, Agder.

Kvelderønningen naturreservat i Larvik kommune, Vestfold og Telemark.

 

Totalt er rundt 5 prosent av all skog og 3,8 prosent av den produktive skogen i Norge nå vernet.

Stor interesse for frivillig skogvern

Samarbeidet om frivillig vern av privateigd skog starta i 2003, og har vore svært vellukka. Til no er om lag 640 skogområde verna i dette samarbeidet mellom miljøstyresmaktene og skogeigarorganisasjonane. Interessa for frivillig vern av privateigd skog er stor, og ein vil arbeide vidare med å verne mange nye område dei næraste åra.

– Det er bra at så mange skogeigarar tilbyr frivillig vern. Skogeigaranes organisasjonar gjer ein stor innsats for å få fram tilbod om vern av dei viktigaste skogareala. Utan innsatsen frå skogeigarane og deira organisasjonar hadde vi ikkje fått verna så mykje skog, seier statsråd Rotevatn.

Mål og prioriteringar i skogvernet

I tillegg til å bidra til målet om 10 prosent skogvern, vil vernevedtaket og bidra til å nå særleg følgjande to nasjonal mål for naturmangfald:
• Et representativt utval av norsk natur skal takast vare på for komande generasjonar.
• Ingen artar og naturtypar skal utryddast, og utviklinga til trua og nær trua artar og naturtypar skal betrast.

Det er no verna om lag 5 prosent av all skog og 3,8 prosent av den produktive skogen i Noreg. Forskjellen i prosentandel skuldast i hovudsak at marginal fjellskog er verna i nasjonalparkar. Framover vil regjeringa prioritere vern av lågtliggande og  høgproduktiv skog som er viktig for raudlista artar og naturtypar. Prioriteringa vil sikre at ressursbruken til skogvern bidreg kostnadseffektivt til dei nasjonale måla for naturmangfald som er nemnt over.

Kilder (©NTB), Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet