Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Forventer underskudd av kjøtt også i år.

20. januar 2021

Nortura la i dag fram årets første prognose for kjøtt- og eggmarkedet. De forventer underskudd på storfe- og svinekjøtt, mens det kan bli en liten overproduksjon av lammekjøtt og egg.

Her er hele dokumentet.

Vi har i den reviderte prognosen lagt til grunn at redusert grensehandel og reiserestriksjoner vil vedvare også etter vinteren og inn i sommeren. Sammenlignet med prognosen fra november er derfor salget av kjøtt oppjustert i 2. tertial 2021. Salgsprognosen er fortsatt usikker og vil være preget av de tiltak myndighetene innfører for å redusere spredning av covid-19 samt ettervirkninger av denne. Det stimuleres til produksjon av tyngre gris og det forventes at vektene på slaktegris fortsatt vil øke. Import er en fleksibel løsning i korte perioder når uforutsette hendelser oppstår for å forhindre overproduksjon på et senere tidspunkt.

 

  1. For storfe er det inkludert en antatt SACU-import på 4 756 tonn storfekjøtt m/ben. WTO-kvote på 1 084 tonn, EU-kvote på 2 500 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  2. Importen inkluderer WTO-kvote på 206 tonn og 600 tonn fra Island.
  3. Importen inkluderer spekk (750 tonn), WTO-import på 100 tonn av kvoten på 1.381 tonn. EU-kvote på 900 tonn.
  4. Forutsetter i prognosen en import på 500 tonn egg.

 


I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

» Prognose 2021 – januar 2021  – åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr januar 2021   

 

Gris                                                                                                                                                                                 For 2021 viser prognosen et markedsunderskudd på vel 2 000 tonn i 1. tertial. For året 2021 ventes en samlet underdekning medregnet importkvoter på om lag 3 400 tonn. Dette forutsetter en normalisering i samfunnet i løpet av sommerhalvåret.

Produsentene har respondert på stimulering til økte slaktegrisvekter. Vektene ligger om lag 4 kg høyere ved inngangen til 2021 enn for ett år siden, sier Leif Sørensen, prognosesjef i Totalmarked kjøtt og egg.

Antall griser til slakt prognoseres å gå noe ned, men høyere slaktevekter gjør at tilførslene i tonn forventes å bli om lag uendret fra 2020. Salget året 2021 under ett prognoseres å gå ned med et par prosent fra et høyt salg i 2020. Det forutsattes at importkvotene for fersk helslakt og ribbe tas inn. Resten av underdekningen vil måtte dekkes av import til nedsatt toll. 

 

Storfe                                                                                                                                                                         Produksjonen ventes å øke med 0,5 prosent i 2021, selv om det ventes relativt lite kuslakting på grunn av et fortsatt høyt melkebehov. Salget av helslakt for året som helhet ventes i likhet med gris å gå noe tilbake forutsatt en gradvis normalisering i samfunnet fra sommeren av. Det prognoseres et importbehov på vel 6 000 tonn storfekjøtt i 2021 utover importkvotene.

Underdekningen nå i starten på året dekkes opp av noe importkvoter. Normalt ville vi hatt storfe på reguleringslager ved inngangen til året, men på grunn av den spesielle situasjonen er lagrene tomme.  

– Det er usikkerhet knyttet til salget framover, men vi forventer ikke noen økning i forbruket av storfe per innbygger de nærmeste årene, sier Sørensen.

Antall ammekyr økte med 27 000 fra 2015 til 1. oktober 2020. Økningen i ammekutallet har mer enn oppveid nedgangen i antall melkekyr i samme periode på om lag 11 000. Det forventes en fortsatt vekst i mordyrtallet i 2021. Det er interesse for å øke ammekutallet i eksisterende ammekubesetninger og blant melkeprodusentene, og det er innvilgede prosjekter under oppføring som ikke har kommet i full produksjon enda. Framtidig melkebehov påvirker også tilførslene av storfekjøtt. I sum gjør dette det vanskelig å tallfeste behovet, men vi ser at det kan være rom for en forsiktig økning i antall ammekyr i Norge.      

 

Lam                                                                                                                                                                                For 2021 viser prognosen en liten overdekning på 200 tonn for lam. Den prognoserte overdekningen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn og kvoten på 600 tonn fra Island.

Reguleringslageret av lam ble etter et godt salg i 2020 redusert med 1 000 tonn i løpet av året til 1.880 tonn ved inngangen til 2021. Det ventes at dette er tilstrekkelig til å dekke behovet til lammene kommer fra beite til høsten. Tilførslene prognoseres å bli om lag uendret fra 2020. Det var bra trykk på lammesalget i handelen sist høst og sesongen var noe forlenget fra året før. Vi håper på det også i 2021.     

Bestanden av sau og lam er beregnet å være om lag som for ett år siden. Skal vi oppnå og holde balanse i markedet for sau og lam er det ikke rom for økt bestand og produksjon i årene framover, sier Sørensen.   

 

Egg                                                                                                                                                                              Prognosen viser et overskudd på 900 tonn egg i 2021. Dette er noe lavere enn sist prognosert og skyldes lavere prognoserte tilførsler. Tilførslene prognoseres å øke med 1 prosent før førtidsslakting. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med 0,5 prosent fra 2020.

Det prognoserte overskuddet i 2021 kan håndteres med førtidsslakting. Vi gjentar at det ikke er rom for flere produsenter og økt produksjon i eggsektoren, sier Sørensen.