Griseskrotter
Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Første prognose for 2020 viser balanse i kjøttmarkedet

4. september 2019

Den første prognosen for hele 2020 viser at det for storfe i praksis er markedsbalanse. For gris prognoseres det i 2020 et lite underskudd for året isolert sett, men bortfall av eksportmuligheten tilsier at det ikke er grunnlag for å øke produksjonen. For sau og lam viser prognosen at vi fortsatt har en utfordring med mye sau i markedet. For egg viser prognosen et betydelig og økende overskudd og at det ikke er rom for nyetableringer

Prognose 2019 – per september 2019

Produksjon

Tilførsler tonn

endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

endring

Markeds-balanse

Reg.lager 1.1.19 *)

Storfe/kalv 86 400 – 3 % 9 170  100 500  + 1 % – 4 900 2 758
Lam 19 500 – 6 %  856  20 400  – 5 % 0 1 394
Sau 5 300 – 5 %   5 400  – 2 % 0  1 643
Gris 129 700 – 5 % 2 000  132 500  – 2 % – 800  2 600
Egg   65 300 + 3 %    650  65 300 + 2 %  + 700  207

 *) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2019.

Prognose 2020 – per september 2019

Produksjon

Tilførsler tonn

endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

endring

Markeds-balanse

Reg.lager 1.1.20 *)

Storfe/kalv 88 600 + 2 % 9 170  100 400  + 0 % – 2 700  
Lam 19 500 – 0 %  856  20 900  + 3 % –  600  
Sau 5 300 – 0 %   5 000  – 7 % + 300  
Gris 130 100 +0 % 2 150  133 100  + 0 % – 800  
Egg   67 500 + 3 %    500  65 900 + 1 %  + 2 100

 

Storfe                                                                                                                                                                               Det Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt for 2019 på om lag 4 900 tonn etter at importkvotene er tatt inn.

For 2020 viser prognosen et underskudd på 2 700 tonn.

Engrossalget forventes å ligge på nivå med 2019. Det ventes en økning i produksjonen på 2 prosent sammenlignet med 2019 som både skyldes økt ku – og okseslakting. Den økte kuslaktingen har bakgrunn i reduksjon i melkekvoter som følge av avviklingen av Jarlsbergeksport.

 -Prognosen viser at vi i praksis har markedsdekning for norsk storfe i 2020 med mindre salget øker. Det skal små endringer til før vi går fra underskudd til overskudd for storfe, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. Behovet for å øke antall ammekyr fremover avhenger mye av hvordan melkeprodusentene tilpasser seg et lavere melkevolum. Slik markedssituasjonen er i øyeblikket og med usikkerhet knyttet til tilpasninger i melkeproduksjonen, anbefaler vi ikke å øke antall ammekyr nå, sier Skulberg

 

Gris                                                                                                                                                                                 For gris viser prognosen for 2019 et lite underskudd på 800 tonn året sett under ett. I tillegg er det nærmere 2 000 tonn gris på reguleringslager. Salget av helslakt ventes å gå ned med om lag 2 prosent i 2019 sammenliknet med 2018.

Prognosen for 2020 viser også en svak underdekning på 800 tonn. Dette inkluderer effekten av utkjøpsordningen tilsvarende 2 500 purker. Utviklingen i antall bedekninger viser at det nå er færre som frivillig har redusert sin produksjon og dette ligger til grunn i prognosen for 2020.

Engrossalget av helt slakt er prognosert til å øke med 0,5 prosent i 2020 sammenliknet med 2019.

-Et prognosert underskudd på knappe 800 tonn i 2020 viser at det har vært helt nødvendig å kjøpe ut smågrisprodusenter, sier Skulberg. Den frivillige reduksjonen av produksjonen svinebøndene har gjort gjør at vi har et godt utgangspunkt ved utgangen av 2020 når vi mister reguleringseksporten. Tiden er ikke inne for å øke produksjonen av gris dersom vi skal kunne bedre økonomien fremover, sier Skulberg. Prognosen viser et knapt underskudd i 2020 og fra og med 2021 må alt av svinekjøtt som produseres i Norge også forbrukes her. For bondens økonomi er det mye bedre å ligge med en svak underdekning enn et lite overskudd året sett under ett. Skulle salget vise seg å øke, kan vi blant annet stimulere til økte vekter på slaktegrisen. En kilo i økt slaktevekt utgjør ca 1 400 tonn totalt sett.

 

Sau/lam                                                                                                                                                              Prognosen for sau og lam isolert for 2019 viser om lag markedsbalanse. Det er imidlertid viktig å presisere at vi gikk inn i 2019 med et reguleringslager for lam på 1 394 tonn og for sau på 1 643 tonn. Engrossalget for 2019 ventes å reduseres med 4,5 prosent for lam og 2 prosent for sau sammenliknet med 2018.

For 2020 viser prognosen et underskudd av lam 600 tonn og overskudd av sau på vel 300 tonn. Reguleringslager kommer i tillegg. Salget er prognosert til å øke med 2,7 prosent for lam og reduseres med 7 prosent for sau.

Etter flere år med vedvarende overskudd av sau viser prognosen for 2020 at vi fortsatt har utfordringer med overskudd av sau. Oppfordringen til sauebøndene om å redusere påsettet og beholde søyene lenger er svært viktig for å bedre balansen mellom sau og lam, sier Skulberg.

 

Egg                                                                                                                                                                             Prognosen for 2019 viser et overskudd på 650 tonn, etter at førtidsslaktingen er gjennomført. Overproduksjonen blir håndtert både gjennom førtidsslakting og økt eksport av varmestabilt eggeplommepulver. Salget forventes å øke med 2 prosent i 2019 sammenliknet med 2018.

For 2020 viser prognosen et betydelig og økende overskudd av egg. Overskuddet er prognosert til om lag 2 000 tonn. Salget er i prognosen forutsatt økt med 1 %.

Omsetningsrådet har godkjent førtidsslakting av verpehøns tilsvarende 1 000 tonn egg i 2019. Det er primært egg fra miljøinnredning som tas ut. 

Vi gjentar at det ikke er rom for nyetableringer i eggsektoren i 2020. Stort og økende overskudd har blitt løst med førtidsslakting og eksport av varmestabilt eggeplommepulver. Denne eksporten vil trolig opphøre etter 2020 når eksportstøtten forsvinner, sier Skulberg.

Grunnlagsmateriale

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2020 – september 2019  – åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr september 2019   – åpnes i nytt vindu 

 

Kilde: Nortura Totalmarked