I møtet den 22. juni 2023 redegjorde Tine for utviklingen i kumelkleveransene, melkebehovet og reguleringslagre i inneværende år. Etterspørselen etter melk har så langt i 2023 vært noe høyere enn det som lå til grunn da kvotene for 2023 ble fastsatt i november 2022. I tillegg har melkeinngangen vært noe lavere. Tine anbefalte derfor at forholdstallet for kumelk i 2023 økes til 0,99.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag stilte seg bak Tines anbefaling.

På bakgrunn av Tines anbefaling og jordbruksorganisa­sjonenes støtte til anbefalingen, har Landbruks- og matdepartementet hevet forholdstallet for disponibel kvote for kumelk for 2023 fra 0,95 til 0,99.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet