Melkeglass i grønn eng
Foto: TINE, Bo Mathisen

Forholdstallet for kumelkkvoter fastsatt til 1,01

2. april 2020

I dag har Landbruks- og matdepartementet fastsatt nytt forholdstall for kumelkkvoter til 1,01. Det er fem prosent høyere enn det som ble fastsatt før jul.

Basert på markedsregulators forslag, diskusjonen i møtet og jordbruks­organisa­sjonenes anbefaling om å støtte markedsregulators råd, fastsetter Landbruks- og matdepartementet forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 1,01 for 2020. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket for kumelk settes til 909 000 liter. Partene er enige om å følge utviklingen nøye og om nødvendig møtes dersom endringer i markedssituasjonen skulle tilsi at det er behov for nye vurderinger

Siden desember 2019 har tilgangen på og behovet for mjølk endret seg mye i forhold til de forutsetningene som ble lagt til grunn på det tidspunktet. Tine signaliserte allerede tidlig i mars et behov for mer mjølk fordi man tok med seg et lavere lager ut av 2019 enn prognosert og fordi Tine har hatt utfordringer med å få i gang produksjonen av Jarlsberg på anlegget i Irland. Februarprognosen viste også at man lå 15 mill. liter på etterskudd i forhold til
målet for melkeproduksjonen i 2020.

Situasjonen i mjølkemarkedet har endret seg kraftig de siste tre ukene som følge av tiltakene og effektene av koronapandemien. Flere forhold gir mulig vekst i etterspørselen etter meieriprodukter, blant annet bortfall av grensehandel som følge av karantenebestemmelser og forbud mot utreise til Sverige, endrede måltidsvaner som gir økt etterspørsel etter meieriprodukter i dagligvare og redusert import som følge av svekket kronekurs. I tillegg vil anlegget i Irland bli ytterligere forsinket.

 

Det er usikkert hvor lenge effektene av koronapandemien vil vare, og hvordan, og hvor fort, etterspørselen vil endre seg når det lettes på dagens strenge restriksjoner. En generell redusert kjøpekraft har erfarings-messig redusert etterspørselen etter ost.

 

Produksjonstilpasningen er usikker, men produsentene har de siste årene gjort seg erfaringer med varierende forholdstall og har vist evne og vilje til å tilpasse seg dette. Denne muligheten er noe mindre i år fordi kutallet er redusert.

 

Staten informerte om at det vil bli foretatt en justering i forskrift om kvote­ordningen for melk slik at lokalforedlingsforetak etter gitte forutsetninger skal kunne levere ku- og geitemelk til Tine uten å bli ilagt overproduksjonsavgift. Staten vil komme tilbake med detaljene for en slik ordning.

 

Basert på markedsregulators forslag og innspill ble partene enige om å løfte forholdstallet for disponibel kvote for kumjølk til 1,01 for 2020. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket for kumjølk settes til 909 000 liter.

 

-Det er viktig å sørge for at norske mjølkeprodusenter kan produsere den mjølka som trengs for å forsyne norske forbrukere med mjølkeprodukter, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff. Den pågående situasjonen er en kraftig påminner om hvor viktig det er at vi har et aktivt jordbruk over hele landet som er beredt til å øke produksjonen på kort varsel, sier Hoff videre. Jeg er glad for at det også vil bli gjort endringer i regelverket som sikrer at de som driver med egen foredling av mjølk og har mistet salget som en konsekvens av koronasituasjonen, nå kan levere mjølka til TINE, avslutter Hoff.

– Vi har vurdert det slik at denne økningen må til for å kunne dekke opp markedet med norsk melk nå, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes. Han legger til at markedsituasjonen kan endres raskt. Derfor er det bra med tidlige grep, og at melkebøndene får beskjeden om at de kan produsere mer melk tidlig i kvoteåret, og før vekstsesongen, sier Bartnes.

Les referatet fra møtet her