Jordbruket har bedt om tilleggsforhandlinger om kompensasjon for kraftig kostnadsvekst som det ikke er tatt høyde for i grunnlaget til årets jordbruksoppgjør. Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) har beregnet økte kostnader på handelsgjødsel til 527 mill.kr i forhold til forutsetningene for årets jordbruksoppgjør. I tillegg kommer økte vedlikeholdskostnader og kapitalslit på 227 mill. kr.

– Vi har fått et omforent grunnlag som viser kostnadsvekst på både handelsgjødsel og byggevarer, slik vi tidligere har påpekt. Vi går nå gjennom tallgrunnlaget og vil komme tilbake til staten med et krav fra jordbruket. De økte kostnadene betyr at Stortingets vedtak om økte inntektsmuligheter i 2021 ikke vil bli nådd, og det må bli kompensert, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Etter en avklaring med regjeringen vil tilleggsforhandlingene omhandle kompensasjon for økte gjødselkostnader og økte kostnader på byggematerialer. I en protokoll er partene enige om at man skal se spesifikt på kostnadsøkningene på kraft senere.

– Til vanlig vil en jordbruksavtale alltid ta utgangspunkt i at jordbruket skal få dekket sine kostnader. Når kostnadene nå har økt ekstraordinært, har jordbruket fått tilleggsforhandlinger som skal kompensere for denne kostnadsøkningen, understreker Bjørn Gimming.

– Vi har nå et godt felles tallgrunnlag for økning i kostnader på handelsgjødsel og bygningsmaterialer. Vvil se nærmere på dette for å lage et felles krav fra faglagene, hvor vi forventer full kostnadskompensasjon. Dette påpekte vi også i kravet om tilleggsforhandlinger, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.  

Jordbruket vil på bakgrunn av tallgrunnlaget levert av Budsjettnemnda for jordbruket utvikle et krav. Det er ikke satt en sluttdato for forhandlingene.

Kilde: Pressemelding fra Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget.