De konkurransefremmende tilskuddene ble innført av den forrige rødgrønne regjeringen og har eksistert siden 2007. Tilskuddene har blitt evaluert i 2012, 2017 og nå senest i 2022 gjennom en utredning som Landbruksdirektoratet har gjennomført i samarbeid med Konkurransetilsynet. Tiltakene har blitt justert og tilpasset utviklingen i flere runder.

Utfordringer knyttet til finansiering av ordningen gjør at det er behov for endringer, samtidig som store deler av de konkurransefremmende tiltakene videreføres. Forslaget som Regjeringen nå legger fram, bygger på denne siste evalueringen og vil ivareta balansen mellom konkurranse og de langsiktige utfordringene med finansieringen av ordningen.

De konkurransefremmende tiltakene er finansiert gjennom prisutjevningsordningen for melk. Hvert år brukes nær 200 millioner kroner for å finansiere disse tiltakene. Regjeringens forslag innebærer at om lag 75 prosent av beløpet videreføres.

– Prisutjevningsordningen for melk er viktig for at vi skal ha et aktivt landbruk over hele landet. I Hurdalsplattformen sier vi at vi vil bevare ordningen, men gradvis fase ut de konkurransefremmende tiltakene fra ordningen. Forslagene balanserer godt hensynene til konkurranse og det å ha melkeproduksjon i hele Norge, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Regjeringen foreslår å:

-Øke satsen for differensierte avgifter og tilskudd fra 27 øre til 30 øre per liter. Det innføres et totalt tak på 90 millioner kroner på denne ordningen.

-Fjerne distribusjonstilskuddet. I forbindelse med jordbruksoppgjøret vil staten komme med forslag rettet mot økologisk melk.

-Videreføre den særskilte kapitalgodtgjørelsen, men den ekstra stimulansen på fem øre per liter fjernes.

Videre prosess

Regjeringen vil sende forslagene til endring av de konkurransefremmende tiltakene på høring, med ordinære høringsprosesser. Målet er at endringene kan gjennomføres fra 1. januar 2024.

TINE: Burde gått lenger

-Når Regjeringen foreslår å fjerne distribusjonstilskuddet, er det et steg i riktig retning. Samtidig er jeg, på vegne av kolleger over hele landet, skuffet over at forslaget fra Regjeringen ikke går lengre, En videreføring vil gjøre det vanskeligere å opprettholde melkeproduksjon over hele landet og svekke konkurransekrafta til norsk melk, sier styreleder i TINE Marit Haugen 

Hun mener TINEs samfunnsoppdrag og særskilte rolle innenfor en landbruksmodell som er vedtatt av politikerne, ikke er tilstrekkelig vektlagt i Regjeringens forslag. 

– Jeg mener fortsatt det generelle tilskuddet må flyttes over til statsbudsjettet som budsjettmidler og ikke belastes melkeprisen. Et tak på det generelle tilskuddet er bra, men det er vanskelig å forstå at en skal bruke 90 millioner kroner i året bare på denne ene tilskuddsordningen. Jeg håper uansett at beslutningen om å fjerne distribusjonstilskuddet, er et tydelig signal fra Regjeringen om at også de andre tilskuddene fases ut ved neste korsvei, i tråd med Hurdalserklæringen. Bare gjennom dette, vil vi få konkurranse på like vilkår, sier Haugen.

Les mer på medlemssidene til TINE

Bondelaget:Bekymret for den økonomiske bærekraften i PU- ordningen

– Jeg er bekymret for den økonomiske bærekraften i prisutjevningsordningen for melk, selv om regjeringens endringsforslag er riktige steg i rett retning, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

– Prisutjevningsordningen for melk er avgjørende for melkeproduksjon over hele landet. Det sikrer blant annet vår nordligste melkebonde i Finnmark. Kostnadene til disse tilskuddene tynger ordningen, gir dårligere konkurransekraft og begrensninger på melkepris til bonde. Jeg er tydelig på at det som gjenstår av tilskudd etter regjeringens forslag må bli finansiert over statsbudsjettet, sier Bjørn Gimming.

Regjeringen tar sikte på at endringene skal gjelde fra 1.1.2024. Bondelaget mener endringene bør gjøres fra 1. juli, slik den opprinnelige tidsløypen for utredningen av tilskuddene, la grunnlaget for. 

– Vår bekymring for prisutjevningsordningen framover er ikke ivaretatt i regjeringens forslag. Tiltakene skal fortsatt finansieres over prisutjevningsordningen og dermed melkeprisen til bonden. Det er ikke bærekraftig over tid, og i framtida må tiltakene bli finansiert over statsbudsjettet, avslutter Bjørn Gimming.
Les mer på Bondelaget.no

Q-Meieriene: Rammer oss spesielt

Regjeringen sier de ønsker konkurranse og lavere priser i matbutikken, men de gjør det motsatte når de i dag foreslår å kutte i konkurransefremmende virkemidler. Regjeringen sier ja til mindre konkurranse for 15% av folks handlekurv. Dagens pressemelding fra Landbruksdepartementet om endringer i konkurransefremmende tiltak i meierisektoren er derfor trist lesing for mange norske forbrukere, skriver Q-Meieriene i en pressemelding.

Forbrukerne vil med regjeringens forslag opplevesvekket konkurranse, høyere priser, mindre mangfold og en meierisektor hvor Tines konkurrenter verken har mulighet eller evne til å investere og innovere.

Alle faglige råd fra Landbruksdirektoratet, Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet om å videreføre eller styrke tiltakene er fullstendig ignorert. I tillegg varsler regjeringen grepene uten at verken forslag, vurderinger eller begrunnelser er offentliggjort. Dette vitner om en statsråd som ikke hensyntar verken faglige råd, eller aktørenes behov for forutsigbarhet

Q-Meieriene er svært skuffet over regjeringens forslag. Innretningen er også gjort på en måte som rammer Q-Meieriene spesielt, den eneste reelle konkurrenten til Tine på melk. Alle andre meieriaktører kjøper sin melk fra Tine, uten å ha egne melkeprodusenter. Dette forslaget er dermed et målrettet grep for å gjeninnføre Tines monopol i norsk meierisektor.

Q-Meieriene er blitt vant til å kjempe for forbrukerne og tilværelsen, og den kampen fortsetter med full styrke. Vi setter nå vår lit til at høringsprosessen blir reell, og at regjeringen til slutt innser at deres forslag kan gi irreversible negative konsekvenser for forbrukernes prisnivå, innovasjon og mangfold. Vi legger derfor til grunn at regjeringen samlet etter høringen vil forkaste forslaget.

Kilder: Pressemeldinger fra Landbruks-og matdepartementet, Q-Meieriene, TINEs medlemssider og Bondelaget.no