Griser
Foto: Heiko Junge / Scanpix .

Foreslår endringer i konsesjonsregelverket for svin.

3. september 2018

I dag ble utredningen om konsesjonsregelverket for svineproduksjon lagt fram. Landbruksdirektoratet foreslår at muligheten til å drive med såkalte engangspurker avvikles i løpet av noen år. Les hele rapporten her.

Går inn for endringer i regelverket
I utredningen går Landbruksdirektoratet inn for at det gjøres endringer i husdyrkonsesjonsregelverket. Direktoratet mener smågrisproduksjon bør reguleres både etter antall innsatte og etter antall omsatte/slaktede/destruerte purker. Etter vår vurdering er det i tråd med regelverkets formål å stramme inn på engangspurkeproduksjonen. Driftsopplegget gjør at engangspurkeprodusentene kan produsere et langt høyere antall smågriser i året enn tradisjonelle smågrisprodusenter. Tallet på produsenter som har begynt med engangspurker har økt de siste årene, og produsentene står for en stadig større andel av smågrisene som produseres.

Foreslår nye konsesjonsgrenser
I utredningen kommer direktoratet med forslag til nye konsesjonsgrenser. På grunn av ulikheter i produksjonene, anbefaler vi at det utformes ulike konsesjonsgrenser for de alminnelige bruksbesetningene, besetningene med konsesjon, purkeringene og foredlings- og formeringsbesetningene.

Direktoratet foreslår følgende grenser for omsatt, slaktet eller destruerte avlpurker pr. år.
Bruksbesetning: 126
Bruksbesetning med konsesjon: Antall konsesjonspurker multiplisert med faktor 1,2
Purkeringer: 848
Foredlingsbesetninger: 313
Formeringsbesetninger: 181

Direktoratet anbefaler videre at det ikke etableres et nytt register for livdyromsetning av purker. Etter vår vurdering vil formålet med et slikt register ikke kunne oppnås.

Anbefaler noe tid for omstilling av driften
Landbruksdirektoratet anbefaler at engangspurkeprodusentene gis noe tid på å omstille driften sin til en eventuell ny konsesjonsgrense for omsatte/slaktede/destruerte avlspurker. Produsentene har etter vår vurdering ikke krav på erstatning for eventuelle tap som følge av en innstramming i husdyrkonsesjonsregelverket. Vi har skissert ulike modeller for innfasing av det nye regelverket. Valg av modell vil avhenge av en vurdering av hensynet til produsenter som har innrettet seg etter gjeldende regelverk veid opp mot hensynet til husdyrkonsesjonslovens formål, og hvor raskt man ønsker effekt av en innstramming. De samme hensynene vil gjøre seg gjeldende ved avveiningen av lengde på overgangsordningen. Landbruksdirektoratet anbefaler at skjæringstidspunktet settes senest til 16.mai 2018, da sluttprotokollen etter jordbruksforhandlingene bel vedtatt. Etter vår vurdering bør ikke opptrapping av produksjonen etter dette tidspunktet omfattes av en overgangsregulering.

Det foreligger ingen konkret anbefaling for hvor mange år en overgangsordning skal vare.

Bondelagets kommentar

-Direktoratet har på kort tid lagt gjort gode utredninger og lagt fram en oversiktlig og ryddig rapport. Konsesjonsregelverket er et viktig verktøy for å kunne opprettholde en svineproduksjon med god geografisk spredning i Norge. Så langt vi kan se virker det som det er gjort fornuftige anbefalinger på grenser for antall slaktede/omsatte purker i svineproduksjonen, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes til Bondelagets nettside

Utkjøp av purker

I rapporten er det videre gjort en vurdering av konsekvenser for WTO (Verdens handelsorganisasjon) basert på historiske løsninger knyttet til utkjøp av purker. Direktoratet mener at hvis det skal etableres en utkjøpsordning for purker må purkeslakt tas inn i markedsordningen igjen og dermed belaste Gul boks i WTO.

-Den vurderingen deler ikke vi. Direktoratet mener purkekjøtt skal notifiseres som gul støtte i WTO ved en utkjøpsordning av purker tilsvarende de vi hadde på 80- og 90 tallet. Utkjøp av smågrisprodusenter vil ikke understøtte prisen på purkekjøtt. Derimot prisen på slaktegris på sikt. Slaktegris notifiseres som gul støtte, sier Bartnes i Bondelaget.

 

Kilde: Landbruksdirektoratet og nettsida til Norges Bondelag