Torbjørn Nordland
Foto: Leonid Rødstein

Foreslår at setrene på Dovre blir utvalgt kulturlandskap.

20. august 2019

 

I år er det ti år siden de første utvalgte kulturlandskap i jordbruket ble presentert.  Dette blir  markert i Stavanger/Rennesøy i dag hvor  statsrådene  Elvestuen og Bollestad er til stede. Norsk Bonde- og Småbrukarlag foreslår at setrene i Vesllia på Dovre blir et utvalgt kulturlandskap

Styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Torbjørn Norland  var en av de som framførte en «hyllest til grunneieren/driverne i de utvalgte kulturlandskapene» 

Norland avsluttet sitt innlegg med følgende oppfordring :

«Mens vi sitter her for  å markerer 10 år med utvalgte kulturlandskap, skulle egentlig rivingen  av de 150 år gamle setrene i Vesllien på Dovrefjell startet. Men fordi statsråd Elvestuen i går fattet en svært klok avgjørelse om å stoppe rivingen, er det fortsatt håp om å bevare disse unike setrene og kulturminnene. Seterdrift og beting i utmark har vært og er selve navnestrengen for fjellbygdene.  Levende bygder trenger levende fjell.  Min og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin appell til statsråd Elvestuen  er å la setrene i Vesllien bli det 46 utvalgte kulturlandskapet i Norge. Det er når  vedtak har både lokal og sentral forankring og aksept at det er et sterkt vedtak». 

 

De utvalgte kulturlandskapene er et representativt utvalg av verdifulle norske jordbrukslandskap. Kulturlandskapene formidler norsk kulturhistorie og er viktige natur- og friluftsområder. I 2019 har regjeringen satt av 33 millioner kroner som skal brukes til å ta vare på områdene. Gjennom aktiv drift med istandsetting og skjøtsel av natur- og kulturverdier sikres verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljøer. Ordningen er etablert gjennom et nært samarbeid mellom landbruksmyndigheter og miljømyndighet

Kilde: Pressemelding fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag