20220405_205334

Følg bondemøtet på Stiklestad her

5. april 2022

Allerede et kvarter før møtet starter er storsalen på Stiklestad full av bønder , og arrangøren må henvise de som kommer seint til et annet rom med videooverføring.  Totalt er det over 500 som har møtt fram. Så vi kan slå fast at dette er det største bondemøtet i Trøndelag i moderne tid.

Se opptak fra møtet hos Innherred

Leder i Verdal Bondelag Marit Anna Morken ønsker velkommen til møtet. -De sier det ikke skjer noe før trønderan kjæm på banen, og nå er vi definitivt det, sier hun til den fullpakkede salen.

Sandra Borch
Jeg har den viktigste jobben i regjeringen i månedene framover.
Krigen gjør at beredskap- og matpolitikk preger dagsorden
Det er sterkt beklagelig at det måtte en krig til før andre partier skulle bli opptatt av matberedskap.
En løpende lønnsom matproduksjon er det viktigste grepet for å sikre matberedskap.
Min viktigste jobb er å sikre økonomisk trygghet og framtidstro for den norske bonden.
Vi får tallgrunnlaget på de økte kostnadene om ei uke
Regjeringa har vedtatt at vi skal øke målprisen og tilskudd på matkorn.
Grytten utvalget skal ikke være til hinder for et godt jordbruksoppgjør
Det kommer en kostnadskompensasjon i 2022, det blir en todelt forhandling.

Bjørn Gimming
Usikkerheten er stor både for priser og volum
Krigsutbruddet får store konsekvenser for jordbruket.
Det er ikke tida for spare penger på norsk landbruk, det er ikke penger til landbruket som lager press i økonomien.
Vi må få en kostnadskompensasjon, målrettede virkemidler må til.
Vi merker oss at statsråden sier at inntektsløftet skal starte i år.
Altfor dårlige signaler på alt annet enn matkorn
Et bedre tollvern er viktig.
Viktig signal at partisekretæren i Arbeiderpartiet varsler at jordbruksoppgjøret kommer til å ta en større del av budsjettet enn planlagt.
Dette jordbruksoppgjøret må starte en snuoperasjon for jordbruket.
Det må skapes ei ny framtidstro for norsk jordbruk.

Petter Harald Kimo, leder i Trøndelag Bondelag
Trøndersk landbruk er i knestående, vi kan ikke fortsette dugnaden.
Vi må sees på som en viktig del av beredskapen.
Vi har brukt milliarder på nye kampfly, men pilotene er hjelpesløse uten mat.

Reidar Almås
Minner om at hovedavtalen for jordbruket ble foreslått av Einar Gerhardsen for å hindre at prisene skulle stige under Korea-krigen.
Bakteppet for Hitra-aksjonen var en kraftig nedlegging av bruk og ei bondeinntekt på 45 prosent av andre grupper.
Han beskriver likheten med dagens situasjon, og drar linjene fra Hitra-aksjonen til #Bondeopprøret.
Bondeopprøret har oppnådd mye på kort tid, men det var klokt å levere stafettpinnen til faglaga.
Advarer om at vi ikke må gjenta feila fra 70-tallet for å unngå overproduksjon.
Når inntektsgapet er tetta, bør klimamålet være nådd og landbruket leverer 50 % sjølberging på norske ressurser.
Staten må garantere matkornpris på all kveite.

Debatt

Sandra Borch: Vi skal øke sjølforsyninga
 
Pål Sæther Eiden, Høyre: Ikke noe tro på å bruke flere hundre millioner på kornlager.

Gunhild Stordalen: Den omstillingen vi må gjennomføre betyr at vi må se mat, klima, miljø og helse i en helhet. Sjølforsyning er viktig.
Vi har en uholdbar situasjon i norsk jordbruk. Vi trenger ikke mer sprikende staur, hvordan kan vi øke sjølforsyninga i Norge? Vi må lage en helhetlig plan. Industriell overproduksjon av kjøtt må vi slutte med. Beitedyr er en viktig del av en bærekraftig matproduksjon.

Sandra Borch: Jeg er opptatt av handling, ikke bare planer og strategier. Eat får ikke noe oppdrag fra LMD.

Kjersti Hoff: Norsk mat på norske ressurser er det viktigste.

Bjørn Gimming: Kanaliseringpolitikken er viktig for sjølforsyninga. Vi må bli mindre avhengig av importerte fôrråvarer.

Torgeir Knag Fylkesnes: Vi må samle oss mellom by og land. Vi må raskest mulig tette inntektsgapet. Vi må holde på alliansen mellom forbrukere og bønder i den perfekte stormen vi nå er inne i.

Kjersti Hoff: Kommer det ikke et inntektsløft nå, for vi et ras av bønder som slutter.

Bjørn Gimming: Vi har ikke et omforent tallgrunnlag som vi kan bruke for å sammenligne inntekstnivået med andre grupper. Neste år håper jeg vi har det. Dere får vite hva vi krever 27. april.

Ola Lie Berthling Husby: Vi må ikke vente på Grytten-utvalget.  Å tette inntektsgapet er bare peanøtter for den norske stat, som tjener enormt på høye energipriser.

Kjersti Hoff: Vi ville bruke avtaleinstituttet og ba om tilleggsforhandlinger. Framover vil vi forhandle for inneværende år.

Per Vidar Kjølmoen: Det viktigste er å få opp inntektene, er ikke så opptatt av metoden. Det er ei krise i landbruket nå, det kommer ingen Messias, dere får klare dere med meg og Sandra. Vi skal dekke kostnadene og dekke inntektsutviklinga.

Knag Fylkesnes: Målet om inntektsutjevning og sjølforsyning skal være førende for regjeringas og Stortingets jordbrukspolitikk.

Stordalen: Vi trenger en jordbruksrevolusjon, det holder ikke med en par milliarder. Hvis ikke noe skjer nå må det bli et folkeopprør.

Hoff: Det er ikke avtaleinstituttet som er problemet, det er politisk vilje som mangler.

Borch: Forhandlingsinstituttet gjør det lettere for meg å forhandle fram kroner i regjeringa. Inntektsopptrappinga skal starte nå.

Lie- Berthling: Lei av å høre at forhandlinginstituttet bli brukt som unnskyldning for å ikke bevilge penger.

Gimming: Jordbruksavtalen innebærer at vi forskutterer statsbudsjettsprosessen.
 
Lie Berthling: Rette tall må på plass før forhandlingsinstituttet virkelig har en verdi. Dagens tall fører til monopolpenger.

Gimming: Nå har vi et politisk flertall for å måle inntektsnivå.

Knag Fylkesnes: Forhandlingsinstituttet er utenfor politisk kontroll. SV vil tette inntektsgapet med en 1/4 i år. Vi forventer at det blir en avtale som reflekterer det. Vi stemmer ikke for en avtale som ikke oppfyller våre krav.

Borch: Vi tar sikte på å komme fram til en avtale. det blir knalltøft, jeg har begynt å drømme om Bjørn Gimming om nettene.

Kjølmoen: Handlingsrommet er mindre enn på 10-15 år. Hvis vi ikke har kontroll på renta vil det ramme jordbruket. Det spiller ingen rolle hva du bruker penger på, det er totaliteten som teller.

Borch: Beredskap skal prioriteres i år. Matberedskap er en del av det. Viktig at vi fikk bevilget investeringsmidler utenfor jordbruksavtalen. Bionova vil også bli viktig.

Fylkesnes: Vi må velge hvilke hellige kyr vi skal slakte, jordbruket er ikke ei av dem. Staten må ha som mål å øke inntektene og sjølforsyninga.

Gimming: Økte inntekter til jordbruket vil ikke ødelegge norsk økonomi. Jordbruket står på kanten av et stup.

Berthling: Hvor blir det av prosenttollen? Vi får en dropp i sjølforsyninga hvis ikke noe skjer nå.

Stordalen: Er det ikke uakseptabelt at bønder skal subsidiere norske forbrukere? Når skal inntektsgapet tettes?

Borch: Jeg kan ikke gi deg en dato for tetting av inntektsgapet. Vi jobber med tollspørsmålet.

Spørsmål fra salen:
Hvilke verktøy vil regjeringen ta i bruk. Noe som kan stå seg over tid?
Borch: Politikken skal stå seg over tid. Hurdalsplattformen er skrevet sammen med AP.
Kjølmoen: Alle verktøy skal brukes. Toll, investering, Bionova, redusere kjedemakt.

Vi har ikke lenger til smør på kaka, når kommer pengene på konto?
Borch: Utbetaling i 2022 skal skje så raskt som mulig. Vi må se på hvordan vi fordeler kompensasjon så raskt som mulig.

Vi må ha inntektsøkning i alle produksjoner, er dere innstilt på det?
Gimming: Ja vi skal løfte alle, så har vi sagt at vi prioriterer de som ligger lavest. 
Kjølmoen: Lavtlønnstillegg er et vakkert ord.  Alle må opp, men noen må få litt mer, som sau og ammeku.

Har regjeringa ei plan for hvordan kompensasjonen skal utbetales?
Borch: Om ei uke kommer tallgrunnlaget, det blir viktig for å beregne hvordan kompensasjonen skal beregnes. Landbruksdirektoratet er flinke til å finne gode og raske løsninger. 

Jeg er 18 år og har gått tre år på Mære, gjør dere noe får å ta vare på oss?
Kjølmoen: Om tre og ett halvt år håper jeg vi har en helt annen stemning.
Fylkesnes: Hvis ungdommen velger jordbruket har vi lykkes, vi trenger flere bønder.
Borch: Jeg skal gjøre mitt for at dere skal få en økonomisk trygghet for å satse på landbruket.

Vil Stordalen anbefale norsk kjøtt til sine følgere?
Stordalen: Ja det vil jeg gjøre. Norsk mat på norske ressurser er viktig, vi trenger flere mindre enheter.