Årsmøtet i Bondelaget
Foto: Norges Bondelag

Følg årsmøtet i Norges Bondelag

7. juni 2018

Her kan du få med deg alt som skjer på årsmøtet i Norges Bondelag.
Du kan se direkte fra møtet her.

Oppdaterer det viktigste fra talene og debattene fortløpende.
Talen til Lars Petter Bartnes er nederst på siden, så følger generaldeatten i kronologisk rekkefølge nedenfra og opp.

Her er en egen sak med Jon Georg Dale sin tale til årsmøtet

Valg

Lars Petter Bartnes ble gjenvalgt som leder med 166 stemmer 1 blank
Bjørn Gimming ble gjenvalgt som 1. nestleder med 165  stemmer 2 blanke
Frøydis Haugen ble gjenvalgt som 2. nestleder med 157 stemmer 10 blanke

Øvrige styremedlemmer  ble følgende
Birte Usland, gjenvalg 154 stemmer 13 blanke
Jon Erik Skjelnes Johansen, gjenvalg 160 stemmer 7 blanke
Arne Elias Østerås, gjenvalg 167 stemmer
Merethe Sund, suppleringsvalg for 1 år 165 2 blanke

Styremedlemmer som ikke er på valg:
Einar Frogner
Arnstein Røyneberg
Nils Asle Dolmseth

1. varamedlem Bodhild Fjeldtveit, gjenvalg
2. varamedlem Erling Aas-Eng, gjenvalg
3. varamedlem Audun Skjervøy, ny

Generaldebatt

Oppsummering av generaldebatten

Per Skorge
Villsvin kan og skal holdes ute av landet.

Lars Petter Bartnes.
Driftsvansker, vi tar med signaler fra årsmøtet, men også signalene fra årets forhandlinger.
Vi må ha mer effektiv jakt på jerv

Markus Heiberg, Finnmark
Vi må ha differensierte tidsfrister for spredning av husdyrgjødsel.

Lars Halvor Stokstad Oserud, Akershus
Velferdsordningene i landbruket er kompliserte.
Ber om at Bondelaget hjelper til med søknadene.

Marte Dypdalen, Oppland
Rovdyr.
Jerven er den største skadegjøreren.
Må ta ut de dyra på kvoten som ikke blir tatt ut i lisensjakta
Bedre godtgjørelse til de som utfører skadefelling.

Ole Martin Eikeland, Rogaland
Mange bønder er med i Heimevernet.
Ber om at Bondelaget arbeider for å gjøre det enklere å søke fritak for aktive bønder.

Bente Gro Slettebø, Rogaland
Vil ha en sentral satsing på skolekontakter
Vi må systematisere arbeidet mot skoleverket.

Knut Erik Ulltveit, Aust- Agder.
Vil ha et internt utvalg for å finne fram til gode løsninger for å komme med forslag til driftsvansketilskudd.
Anne Lise Brenna Ording, Hedmark
Villsvin er i ferd med å spre seg også til Hedmark.
Ber Bondelaget om å få på plass et regelverk for å ta ut uønskede arter overalt

Svein Olav Thommasen, leder Troms Bondelag.
Reindrift og landbruk
Landbruket utelates fra prosesser når det gjelder reindrift.

Jon Stumberg, Østfold
Ber om informasjon til grunneiere når sjeldne planter og dyr blir registrert i ulike registre.

Ståle Nordmo, leder i Nordland Bondelag
Nord Norge tåler ikke mye mer reduksjon hvis vi skal opprettholde foredlingsbedriftene.

Ole Bjarne Hovland, Sogn og Fjordane
Påstår at regjeringa har skapt en overproduksjon for å få matprisene ned.
Glad for at Bondelaget klarte å snu noe av utviklingen i årets oppgjør.

Jon Erik S Johansen, styremedlem i Bondelaget.
Det må være mulig å investere på små og mellomstore bruk over hele landet.

Unni Skadsem, Bygdekvinnelaget
Bygdekvinnelaget fikk UNESCO status som eksperter på mattradisjoner denne uka.

Geir Heggheim, leder i Norsvin
Om dyrevelferd.
Vi må rydde opp eller legge ned, det vi har sett bilder av er uakseptabelt.
Vil nyansere rapporten fra prosjektet i Rogaland.
Mange flinke produsenter i Rogaland har aldri fått besøk.

Nils Asle Dolmset, styremedlem i Bondelaget og nestleder i Tine.
Langsiktighet er viktig for landbruket.
At vi lykkes i markedet er viktigst for landbruket.

Bertrand Trane Skadsem, leder Norges Pelsdyralslag.
Jeløy plattformen skapte kaos i pelsdyrnæringa.
Vi har nå samlet oss for å opprettholde næringa.
Regjeringa kan ikke legge fram proposisjon om avvikling i denne stortingsperioden.
Se egen sak her

Oppsummering
Per Skorge
Utsettelse av løsdriftskravet er avhengig av kompenserende tiltak for dyrevelferd, deriblant mosjon.
Endelige forskrifter ikke fastsatt.
Lars Petter Bartnes.
Beiteskader av hjortevilt bør ikke forekomme, men det skjer.
Vern gjennom bruk er vår strategi.
Tror vi skal komme i mål med klimatilpasning uten bruk av nye lover.
Glad for at årsmøtet er tydelig på dyrevelferd.
Vi må akseptere at vi blir sett i korta av myndighetene (Mattilsynet)

Eilif Due,representerer Skogeierforbundet
Bartnes glemte skogen i sin tale.
Stort potensial for økt avvirkning framover.
Vi må samarbeide for å utnytte potensialet i skogbruket.

Grete-Liv Olaussen, leder Finnmark Bondelag
Glad for fokuset på landbruk over hele landet.
I Finnmark er miljøet sårbart, vi har ikke mye å gå på.
Legges husdyrproduksjon ned her går jorda ut av drift.

Frøydis Haugen, nestleder i Bondelaget
Jordvern
Et sterkere juridisk vern for matjord er høgt prioritert.
Også fokus på landbrukets egen nedbygging av matjord.
Vi må feie for egen dør.

Gunhild Marie Overvoll, Møre og Romsdal
Drøvtyggere er ikke klimaverstinger.
Modellene tar ikke hensyn til karbonbinding.
Ber om å utarbeide mer korrekte modeller.

Tor Ludvig Løken, Hedmark.
Takker for et godt oppgjør for grøntsektoren.
Har økt norskandelen på potet fra 60 til 80 prosent på 5 år.
Tollen er i ferd med å bli for lav.
Tollvernet er fundamentet i norsk landbruk.

Marit Epletveit, leder Rogaland Bondelag
Ny gjødselforskrift.
Vi må ta vare på kanaliseringspolitikken.
Vanskelig å øke matproduksjon med det nye forslaget til forskrift.

Ann Kristin Knudsen, Akershus
Erstatning ved avlingssvikt.
Etterlyser revidering og forenkling av ordningen.
Tydeligere regler som er enklere å forstå for bonden.

Kristina Hegge, leder Oppland.
Flomforebygging.
Ber om avklaring av hva som er lov å gjøre i vassdrag for å forebygge flom.
Å ta ut løsmassser fra elva reduserer flomfaren.

Silje Eckdal, Vestfold
Grunneierrettigheter.
Fiberutbygging fører til utfordringer for bønder.
Fiberselskapene truer med at uten avtale blir det ikke fiberutbygging

Kolbjørn Frøseth, leder i Norsk Fjørfelag.
Peker på at fjørfe er en meget effektiv matproduksjon, med liten klimabelastning.

Birte Usland, styremedlem i Bondelaget.
Genteknologi, vi trenger fortsatt mer kunnskap.
Sporbarhet og merking er veldig viktig når det gjelder genteknologi.

Frank Sigvaldsen, Aust-Agder
Opptatt av at vi kan vise fram landbruket bedre, og at kyrne kommer ut på beite.

Anna Nergaard Rathe, Sør Trøndelag
Vi har for mange saker med dårlig dyrevelferd i norsk landbruk.
Lanserer en null-visjon for brudd på god dyrevelferd.

Helge Olaf Aas, Akershus
Opptatt av omdømme og dyrevelferd.
Sammenligner Mattilsynet med en fotballdommer, du kan bli sint på ham, men det hjelper ikke, han er der uansett.

Jan Idar Haugen, Rogaland
Minner om at stortingets vedtak om bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa fortsatt gjelder.
Vi har en stor jobb å gjøre når det gjelder dyrevelferd. Bondens sin rettsikkerhet må ivaretas.

Mette Pedersen Anfeltmo, Troms
Påpeker at det er stort behov for investeringsvirkemidler for små og mellomstore melkebruk.

Inger Liv Røyter Thoresen, Vest- Agder
Opptatt av nye krav til båsfjøs fra 2024, om mosjon hele året.
Er redd for at det blir mange nedlegginger i 2024.

Knut Tore Nes Hjelle, Sogn og Fjordane
Opptatt av klima og klimaendringer.
Små og mellomstore bruk må få mulighet til å foreta “klimainvesteringer”

Einar Frogner, styremedlem i Bondelaget.
Siterer Bondesangen for å understreke hvor viktig jordvernet er.
Fortvilet over politikere som konkurrerer om å bygge ned matjord

Nils Magne Gjengedal, Sogn og Fjordane
Han hadde en drøm om at pelsdyrnæringa skulle få ei god framtid
Han hadde en drøm bedre rovdyrpolitikk
Han hadde en drøm om å utnytte lokale vannkraftressurser
Han hadde en drøm om skogbruk på Vestlandet.
Men så kom Venstre i regjering og knuste drømmen.

Kari Åker, leder Sør-Trøndelag
Tar opp problemet med store beiteskader på grunn av alt for store stammer hjortevilt.
Den lokale forvaltningen blir styrt av jaktinteressene, og den aktive bonde og skogeier kommer i mindretall.
Får støtte av replikker fra Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Bodil Mannsverk, Norske Landbrukstjenester
Godt fornøyd med prioriteringen av velferdsordningene i jordbruksavtalen.

Knut Byrkjenes Hauso, Hordaland
Understreker at biene er ekstremt viktig for fruktdyrkinga.
Ber om stimulans til at flere birøktere i fruktdistriktene
Replikkant minner om at bier nå er det eneste husdyrslaget med store markedsmuligheter.

Bjørn Tore Søfting, Finnmark
Utfordringer for saueholdet i Finnmark.
Rovdyr og sviktende inntekter er en trussel.
Vil bli likestilt med reindrifta når det motorisert ferdsel.

Solveig Utvik, Nordland
Gjengroing er en stor utfordring, vi må ha mer beiting

Oppsummering av generaldebatten så langt.
Per Skorge
Melkekvoter. Sikre eierskap, lavere kostnader, markedsregulering. Ber om gode innspill til neste år.

Lars Petter Bartnes,
Driftsvansker, bratt areal er løst, men utfordringen med små teiger ble det ingen løsning på, det må tenkes ut gode løsninger hvis dette skal taes opp igjen.
Arealsoner er en juvel i jordbrukspolitikken. Hvordan er den politiske viljen til å gjøre noe med dette.
Kanalisering er viktig. Usikker på hvordan dette skal løftes framover.
Markedsbalansering.
En samla pakke er forhandlet fram. Stramme opp konsesjonsregelverk. Overgangsordninger. WTO legalitet for utkjøp av purker. Vi må jobbe raskt med dette. 1. januar 2019 kommer fort.

Kjell Erik Berntsen. leder i Sau og Geit
Produksjonsregulerende tiltak må være treffsikre.
Inviterer til et møte med faglag og andre aktører umiddelbart etter møtet for å diskutere aktuelle tiltak.

Anne Andvik, Vestfold
Vil ha raske tiltak for å redusere svineproduksjonen.
3 forslag, reduserte vekter, redusert inseminering og utkjøp av purker.

Gunnar Solrud, Nordland
Grisen er viktig for å opprettholde slakteriene i Nord Norge.

Trine Hasvang Vaag. Styreleder i Nortura
Marked i balanse viktigst for bondens økonomi.
Å klare å ta ut 250 millioner i bedre markedsbalanse i 2019 er meget krevende.
Bra at engangspurker utredes.

Geir Heggheim, Leder Norsvin
Jeg får kritikk for å være fornøyd med minusoppgjør.
Avgjørende viktig med nye virkemidler for balansering av markedet.
Produksjonsregulerende tiltak er viktig
Engangspurker er en uthuling av dagens regelverk, det truer svineproduksjon over hele landet.

Audhild Slapgård, Nord-Trøndelag
Svinenæringa er glad for avtalen, hvis vi oppnår markedsbalanse vil det bli bra framover.
Vi må bruke antall smågris som måleenhet i konsesjonsregelverket.

Sveinung Halbjørhus, Felleskjøpet
Godt fornøyd med årets avtale, spesielt med styrking av økonomien i kornproduksjonen.

Steffen Green, Buskerud
Vi må dekke etterspørselen etter grønt i det norske markedet.
Godt fornøyd med årets satsing i jordbruksavtalen

Randi Hokland, Troms
Geitmelk har et stort potensial, vi har verdens friskeste geiter.

Marit Gunn Tveit, Aust- Agder.
Tar i mot skolebarn hvert år.
Barna bruker en hel skoledag for å lære om landbruket.

Ellen Krageberg, Norges Bygdekvinnelag
Jubler for lov om god handelsskikk.
Håper på mer mangfold i matbutikkene.

Jon Olav Svartdal, Norges Bygdeungdomslag.
Forutsigbarhet er viktig for rekruttering til landbruket.

Arne Elias Østerås, Styremedlem i Bondelaget fra Felleskjøpet
Vi må utnytte våre fortrinn.
Strategien med å satse på kvalitet, kan undergraves av oss sjøl.
Manglende beiting, slaktegrisprosjektet i Rogaland og bønder som syter over KSL truer vårt omdømme.

Tor Arne Liland, Vest Agder
Vil fjerne bunnfradraget.

Ole Kristian Bergerud, Østfold
Også han snakker om sonene for arealtilskudd.
Skuffet over at arealtilskudd til gras i sone 1 ikke ble tatt opp i kravet.

Lars Opsal jr Hedmark
Følger opp sonedebatten
De siste endringene i arealtilskudd har ført til store forskjeller mellom sonene.
Kaller politikken for “ekstremkanalisering”

Kristian Bleken, Oppland
Opptatt av sonegrenser, det er ikke alt areal i sone 3 som er egnet for korn.
Får støtte fra Rogaland.

Hege Gonsholt, Telemark
Geitmelkkvoter.
Kvotetaket må reduseres og kvotemarkedet må styres.

Vegard Smenes, Møre og Romsdal
Vil øke statens andel av melkekvotesalget.
Bekymret for kostnadene med kvotekjøp og ikke minst leie av melkekvote

Ketil Mehl, leder Hordaland.
Bekymret for inntektsnivået i sauenæringa,Vil vurdere kvoter på sau.

Egil Christoffer Hoen, leder Buskerud Bondelag
En av de viktigste og beste avtalene som er inngått, minst kronemessig lik utvikling i produksjoner med markedsbalanse. Veldig fornøyd med strukturtilskuddet til melkeproduksjon.

Svein Aril Uvaag, leder i Østfold Bondelag.
Godt fornøyd med avtalen, men misfornøyd med at det ikke gis arealtilskudd til gras i sone 1.

Aslak Snarteland, leder i Telemark Bondelag
Vil fortsatt kjempe for driftsvansketilskudd for små jordteiger.

Borgny Kjølstad Grande, leder i Nord Trøndelag Bondelag
Avhengig av investeringer på 15- 30 kyrs bruket
Det er nå nesten stopp i investeringer i melkeproduksjon i Trøndelag.
Vi må ta debatten om melkekvotene, vi heier på den aktive bonden
I en replikk sier Marit Epletveit fra Rogaland at det også der er mindre investeringslyst, spesielt i melk.

Lars Petter Bartnes sin åpningstale
Folk er opptatt av mat og matproduksjon. Spesielt tre ting som er viktig for folk flest, trygg mat, dyrevelferd og bosetting på bygda. Han mener det kanskje må komme dyrevelferdsprogram i flere produksjoner.
Den  norske jordbruksmodellen er fortsatt solid forankret, Solberg regjeringen har ikke fått gjennomslag. Stortinget har slått fast vi skal videreføre og utvikle modellen.
Jordbruket la fram et moderat krav, med fokus på markedsbalansering, inntektsutvikling og bedre vilkår for små og mellomstore bruk. Vi fikk nye grep for markedsregulering, men nådde ikke fram på ei inntektsutvikling på linje med ande grupper. Glad for målrettede tiltak for små og mellomstore bruk. Roser Småbrukarlaget for godt samarbeid i forhandlingene.
Bartnes vil ha et klart mål for økologisk produksjon, det må stortinget fastsette i behandlingen av strategien for økologisk landbruk nå før sommeren.
Han er veldig godt fornøyd med at en enstemmig næringskomite vil ha en lov om god handelsskikk, 15 års arbeid med denne saken er nå i ferd med å gi resultater.
Pelsdyr: Total uforutsigbar næringspolitikk fra partier som kaller seg næringsvennlige. Allerede i dag er mange økonomisk rammet av vedtaket. Bondelagets mål er at pelsdyrnæringa skal opprettholdes.
Klima: Vi må kutte klimautslipp uten å svekke muligheten for å produsere mat. Glad for at Stortinget har presisert dette. Import av mat betyr karbonlekkasje. Bondelaget vil gå i dialog med regjeringen om tiltak for å redusere klimautslipp fra landbruket.
Ny forskrift for gjødsel: Ny forskrift må balanseres opp mot de andre målene i jordbrukspolitikken.
Rovdyr: Bondelaget arbeider mye med rovdyrsaken. Glad for WWF ikke nådde fram i rettsaken om ulvejakt. Størrelsen på ulvestammen er et politisk spørsmål.
Organisasjon: Legger opp til at ny organisering av Bondelaget tilpasset de nye fylkene skal vedtas på årsmøtet i Norges Bondelag i 2019.

Fra andre medier:

Thomas Vermes i ABC nyheter skriver her
Opposisjonen var viktig for årets jordbruksoppgjør

Hans Bårdsgård i Nationen sin kommentar etter talen.
Festbremsen

Her er to aviskommentarer i forkant av møtet.
Bondeting i ly av Ernas mål om “Krf inn i Regjeringen” i GD.

Den vanskelige medgangen i Nationen