Næringskomiteen spiser kake utenfor Stortinget
Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Flertallet i næringskomiteen vil ikke ha et mål om 50 % sjølforsyning

4. desember 2019

Flertallet i næringskomiteen på Stortinget går imot et forslag fra Senterpartiet om at “Stortinget ber regjeringen arbeide for at selvforsyningsgraden korrigert for import av fôr for norske jordbruksmatvarer skal økes til minst 50 pst. innen utløpet av 2026.»

I innstillingen som ble lagt fram i går skriver flertallet som består av regjeringspartiene H, Frp, KrF og Venstre blant annet:

Flertallet vil peke på at selvforsyningsgrad – med eller uten korreksjon for import av fôr – ikke er en egnet resultatindikator for matberedskapen. Den forteller ingenting om mulighetene for endringer i produksjon og forbruk i en gitt krisesituasjon. Arbeid for å opprettholde stabile handelsforhold er ikke bare viktig for matberedskapen, men også for jordbrukets produksjonsevne. Dersom det skulle oppstå begrensninger i muligheten til å importere fôr, må det antas at det også vil være begrensninger i muligheten til å importere alle de andre innsatsfaktorene jordbruket er avhengig av. Det er derfor ikke grunnlag for å gi noen av beregningene særskilt status som resultatindikator i jordbrukspolitikken.

Flertallet peker på at bærekraftig bruk av produksjonsressursene, god agronomi, god konkurransekraft, god produktivitetsutvikling og effektiv utnytting av ny teknologi er vesentlige forutsetninger for en sterk norsk jordbrukssektor med en produksjon tilpasset forbrukernes etterspørsel. Flertallet understreker at dette også er grunnlaget for en høy selvforsyningsgrad med mat og fôr framover.”

Mindretallet Ap, Sp og Sv støttet forslaget og la fram følgende forslag:

-“Stortinget ber regjeringen legge fram for Stortinget en opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser.»

-«Stortinget ber regjeringen legge fram for Stortinget en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse av norsk forsyningssikkerhet som tar opp i seg erkjennelsen at verdensmarkedet for mat kan bli påvirket av en mer uforutsigbar geopolitisk utvikling og av klimaendringer.»

-“Stortinget ber regjeringen arbeide for at selvforsyningsgraden, korrigert for import av fôr, for norske jordbruksmatvarer skal økes til 50 pst. innen utløpet av 2026.»


Kilde: Næringskomiteens innstilling