Stortingsbygningen
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Flertallet i næringskomiteen sier nei til stortingsmelding om næringsmiddelindustrien

11. mai 2018

Næringskomiteen har behandlet et forslag fra Senterpartiet om å legge fram ei stortingsmelding om næringsmiddelindustrien. Flertallet i komiteen Høyre, Frp, Venstre og Krf mener det ikke er nødvendig. Under kan du lese noen av merknadene fra komiteen. NHO Mat og Drikke var blant organisasjonene som ønsket ei slik stortingsmelding.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, ønsker å peke på at de generelle rammebetingelsene for næringslivet i Norge er det viktigste også for næringsmiddelindustrien. Forbedrede rammevilkår og fortsatt fokus på forenkling vil også fremover være det som best legger til rette for et styrket næringsliv og en styrket næringsmiddelindustri. Som de fleste bransjer i Norge er også næringsmiddelindustrien midt oppe i en krevende omstilling. For å klare denne omstillingen og samtidig drive innovasjon er det flertallets klare oppfatning at tilpasningene i skatte- og avgiftssystemet har fremmet veksten og omstillingen.

Komiteens flertall, viser til at forslagsstillerne i sin begrunnelse blant annet viser til at næringsmiddelindustrien påvirkes sterkt av maktforholdene i verdikjeden for mat, og at de mener at en stortingsmelding om norsk næringsmiddelindustri må adressere denne problemstillingen. Flertallet viser til at det samme problemkomplekset også er utgangspunkt for forslagene som fremmes i Dokument 8:170 S (2017–2018), og at det derfor ikke er nødvendig å belyse utfordringer rundt maktforholdene i verdikjeden for mat i en stortingsmelding i tillegg til Stortingets behandling av et representantforslag om å innføre en lov om god handelsskikk. Ut fra dette og øvrige merknader til saken mener flertallet at det ikke er behov for en egen stortingsmelding om norsk næringsmiddelindustri nå.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti støtter at det legges fram en stortingsmelding om næringsmiddelindustrien, som omhandler både landbasert og sjøbasert næringsmiddelindustri.