Bacon
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Fersk prognose viser nedgang i kjøttsalget

5. september 2018

I dag kom det en ny prognose fra Nortura Totalmarked. Prognosen for 2018 viser at det er en ganske kraftig nedgang i kjøttsalget. Salget av storfekjøtt beregnes å gå ned med 3 prosent, mens for svinekjøtt forventes det en nedgang på 2 prosent. Salget av sau og lam forventes og gå ned med omlag 10 prosent. Alt sammenlignet med 2017. Etter flere år med økt salg av kjøtt kan det nå se ut som om trenden har snudd, og dette bidrar til at problemet med overproduksjon av spesielt svin og voksen sau øker.

Den første prognosen for 2019 ble også presentert i dag. Den viser at svinenæringen står overfor en svært krevende markedssituasjon. Det forventes også et overskudd av egg neste år. For sau og lam viser prognosen om lag balanse, men det er fortsatt mye sau på lager. Prognosen viser fortsatt underskudd av storfe, men det nærmer seg markedsdekning også for dette dyreslaget.

Gris 
For gris viser prognosen for 2019 et overskudd på 5 400 tonn. Det er da lagt til grunn en reduksjon i tilførslene på om lag 0,5 prosent sammenlignet med 2018. Det er regnet med en nedgang i antall bedekninger på 3,5 prosent, mens det ligger inne en effektivitetsøkning på 2 prosent. Til sammen gir det noe færre griser til slakt. Det legges til grunn at de lave slaktevektene i 2018 videreføres.

Det forventes ingen endring i engrossalget fra 2018.

-Svinenæringen står nå oppe i en svært krevende markedsituasjon, sier Oe Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg, og viser at det i tillegg til overskuddet på over 5 000 tonn neste år allerede ligger over 6 000 tonn svinekjøtt på reguleringslager.  Han minner samtidig om den åpenbare utfordringen knyttet til den sterke effektivitetsutvikling kombinert med at markedet stagnerer, eller er fallende. Og i tillegg blir eksportmuligheten borte fra 2021.

Skulberg er glad for å se at mange svineprodusenter har redusert seminen gjennom sommeren. Samtidig viser den nye prognosen at det er helt nødvendig at dugnaden fortsetter. Det er helt nødvendig at alle svineprodusenter reduserer antallet purker med minst 5 prosent sier Skulberg.

 

Storfe
Prognosen viser et underskudd på om lag 5 000 tonn neste år. Det ventes en reduksjon i produksjonen på ca. 3,5 prosent sammenlignet med 2018. Da er det lagt til grunn lavere slakting av både kalv, kvige, ku og okse sammenlignet med 2018, men det er lavere antall okse som gir størst utslag. Slaktingen i 2018 er drevet opp pga. tørke og fôrmangel, og reduksjonen i slaktingen i 2019 er et resultat av det. Slaktevektene på okse forventes å holde seg lave utover vinteren og våren, men ta seg opp i andre halvår.

Prognosen forutsetter uendret engrossalg av storfe sammenlignet med 2018.

I prognosen ligger det inne en økning på om lag 1 500 mordyr i 2018 – som i sin helhet skyldes en økning i antall ammekyr. Det er betydelig mindre vekst enn i de foregående årene, noe som må tilskrives tørkesommeren 2018.

Det er grunn til å understreke at det er stor usikkerhet knyttet til hvordan fôrmangelen vil påvirke slaktingen etter telledato og gjennom vinteren, sier Skulberg. Men ser vi 2018 og 2019 under ett, er det ingen tvil om at vi raskt nærmer oss markedsdekning av storfe. Skulberg minner også om at økningen i importkvotene på 1 600 tonn får full virkning fra 2019.

Sau/lam 
Prognosen for sau og lam viser at vi kan forvente et lite underskudd isolert for året 2019. Da er det lagt inn en reduksjon i produksjonen på om lag 5 prosent, mens engrossalget prognoseres å være uendret fra 2018. Bestanden av sau og lam er beregnet å være nærmere 5 prosent lavere ved beiteslipp i 2019 enn på samme tidspunkt i 2018. Basert på en spørreundersøkelse Nortura har utført blant medlemmene, skyldes noe av den økte slaktingen av mordyr tørken, men det forventes også noe avgang av produsenter. Det er lagt til grunn slaktevekter som snitt av de siste 5 årene.

For 2018 prognoseres det et overskudd på 1 100 tonn. Tilførslene i år ser ut til å reduseres med ca. 6 prosent sammenlignet med 2017. Bestanden av sau og lam var om lag 3 prosent lavere ved beiteslipp, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Det forventes samme slaktevekter som i 2017.

Videre prognoseres det en reduksjon i engrossalget på 10 prosent sammenlignet med 2017. Reduksjonen i forhold til 2017, både på tilførsler og salg, må sees i sammenheng med at 2017 var ekstraordinært år med mye saueslakting pga. endret telledato og kraftige salgstimulerende tiltak for å tømme reguleringslageret.

-Prognosen viser at problemene ikke er over for sauenæringen, selv om det forventes et lite underskudd i 2019, sier Ole Nikolai Skulberg. Vi kommer til å gå inn i året med et betydelig større reguleringslager enn det som trengs for å dekke underskuddet. Han understreker at det fortsatt er særlig er sauen som utfordrende. Det avhjelper noe at Omsetningsrådet har gitt klarsignal til å bruke inntil 1 000 tonn sau til pelsdyrfôr i høst, men vi har også 1 300 tonn på reguleringslager som er krevende å få omsatt i det norske markedet. Derfor er det all grunn til å gjenta oppfordringen til saueprodusentene om å holde sauene lenger slik at det produseres mer lam per søye, sier Skulberg.

Egg
For egg prognoseres det et overskudd på 800 tonn i 2019. Bak det tallet ligger det en økning i tilførslene på nærmere 2 prosent sammenlignet med 2018, mens engrossalget forventes å øke med 1 prosent neste år.

– Det er fortsatt overkapasitet i eggnæringen og Skulberg påpeker at det fortsatt vil være nødvendig å benytte førtidsslakting for å oppnå markedsbalanse. Han understreker også at markedsrommet for egg fra burløsninger blir stadig mindre og oppfordrer produsentene til å øke omstillingstakten til frittgående.

Kilde: Nortura Totalmarked