Mink
Foto: Norges Pelsdyralslag

Faktisk.no: Dagbladet tar feil om om avvik i pelsdyrnæringen.

13. mai 2019

Mattilsynet har ikke funnet regelbrudd i halvparten av tilsynene de har gjennomført

Påstand

«Mattilsynet har funnet regelbrudd i halvparten av tilsynene de har gjennomført. »

Dagbladet, 09.05.2019

Konklusjon: Faktisk helt feil

Det stemmer ikke at Mattilsynet har funnet regelbrudd i halvpartene av tilsynene de har gjennomført. I 2018 ble det funnet avvik fra regelverket i 28 prosent av tilsynene. I 2017 var det 29 prosent. Hvis vi ser på de fire siste årene, er det kun i 2015 at det ble funnet avvik i nesten halvparten av tilsynene.Gjennomgang

Dagbladet publiserte 9. mai en lederartikkel med tittelen: «Dagbladet mener: Staten må gi pelsdyrbøndene god kompensasjon» .

I lederartikkelen skriver de blant annet:

– Dyrevelferden i bransjen har vært svært dårlig. Mattilsynet har funnet regelbrudd i halvparten av tilsynene de har gjennomført.

I denne faktasjekken skal vi se nærmere på påstanden om at Mattilsynet har funnet regelbrudd i halvparten av tilsynene de har gjennomført.– Mer bastant enn vi har dekning for

Dagbladets politiske redaktør, Geir Ramnefjell, opplyser til Faktisk.no at de har brukt tall fra 2015 når de har konkludert i sin lederartikkel.

– I vår leder skriver vi «halvparten». Det burde stått «nesten halvparten». Og når vi henviser til denne rapporten skulle vi lagt til at den var fra 2015. Vi burde imidlertid også henvist til ferskere tall, som viser bedring, skriver Ramnefjell i en e-post.

Videre påpeker han at Mattilsynet fortsatt finner regelbrudd, men at det er færre nå enn før.

– Det gjør igjen setningen som følger etter vår henvisning til 2015-rapporten mer bastant enn vi har dekning for.Avvik i 34 prosent av tilsynene

Når Mattilsynet kommer på tilsyn ser de etter om dyreholderne overholder kravene i regelverket. I årsrapporten for 2018 skriver de:

– Inspektørene har en liste med kravpunkter som kontrolleres, og registrerer om hvert enkelt av dem er oppfylt eller ikke. Funnene oppgis med betegnelsene «ok», «ikke tilfredsstillende» og «alvorlig vanskjøtsel av dyr». Dette er grunnlaget for registreringene i denne rapporten. I tillegg får dyreholderen en tilsynsrapport, der inspektøren beskriver nærmere hva som er undersøkt og hvilke regelverksbrudd som er avdekket.

Hvis vi ser på årene 2015-2018 samlet har Mattilsynet gjennomført totalt 389 tilsynsbesøk der det er ført dyrevelferdstilsyn. De har sjekket oppdrettere av mink og rev.

I de 389 tilsynene har de funnet totalt 130 avvik fra regelverket på minkfarmer og 64 avvik fra regelverket på revefarmer. Det er totalt 194 avvik fra regelverket disse fire årene.

Det betyr at de har funnet avvik i 33,9 prosent av tilsynene i årene 2015-2018.Flest avvik i 2015

Det året de har funnet flest avvik er i 2015 . Da fant Matillsynet avvik i 43,3 prosent av tilsynene på minkfarmene, og de fant avvik i 45,1 prosent av tilsynene på revefarmene. Det gir totalt 44 prosent avvik fra regelverket i 2015.

Det har med andre ord vært en nedgang i antall avvik fra regelverket på norske pelsdyrfarmer. I den perioden vi ser på var det kun i 2015 at Mattilsynet fant avvik i nesten halvparten av tilsynene. De andre årene, og særlig de to siste årene, er avvikene vesentlig lavere.

Tallene for 2014, 2013 og 2012 viser for øvrig at:

  • 2014 : Det ble utført 255 kontroller. Det ble gitt varsel om vedtak i i 70 tilsyn.
  • 2013: Det ble utført 258 kontroller. Det ble gitt varsel om vedtak i 72 tilsyn.
  • 2012: Det ble utført 235 kontroller. Det ble gitt varsel om vedtak i 65 tilsyn.

Det blir dermed ikke riktig å si at Mattilsynet har funnet avvik i halvparten av tilsynene.

Se alle bakgrunnstallene her.Alvorlig vanskjøtsel av dyr

Mattilsynet registrerer antall saker der det er registrert alvorlig vanskjøtsel av dyr. I sin årsrapport for 2018 skriver de at forhold som kommer inn under denne kategorien er «tilfeller der flere dyr er døde eller må avlives på grunn av manglende fôring, vanntilgang og stell».

De kan gjøre vedtak om avliving, gi tvangsmulkt og de kan fatte hastevedtak.

Det ble oppdaget fem alvorlig vanskjøtsel av dyr i fem tilsyn på minkfarmer i 2015 og et tilfelle i 2017.

I den aktuelle perioden ble det fattet 13 avlivningsvedtak etter tilsyn på minkfarmer, og seks vedtak på revefarmer. Det ble fattet totalt 59 hastevedtak etter tilsyn på minkfarmer og seks på revefarmer.Antall kontroller

I årene 2015-2018 har det vært store variasjoner i antall kontroller. Det året hvor det er funnet flest avvik er 2015. Det er samme år hvor det ble ble utført flest kontroller. I den samme perioden har det også vært det en nedgang i antall dyrehold.

Dagbladet påstod at «Mattilsynet har funnet regelbrudd i halvparten av tilsynene de har gjennomført».

Vår gjennomgang av Mattilsynets årsrapportene fra 2015-2018, viser at det kun var i 2015 at avvikene lå på nesten 50 prosent. Det korrekte tallet for 2015 er 44 prosent.

I 2017 og 2018 ble det funnet avvik i henholdsvis 29 og 28 prosent av tilsynene.

Ser man på de fire årene samlet, ble det funnet avvik i 34 prosent av tilsynene.

Påstanden er derfor ikke riktig.Dagbladet har rettet

Etter at Faktisk.no tok kontakt med Dagbladet og spurte om dokumentasjon for påstanden, har de rettet opp i lederen. Avisen har lagt inn følgende i bunnen av lederartikkelen:

– I en tidligere versjon av denne lederen sto det at Mattilsynet fant regelbrudd ved halvparten av tilsynene. Det riktige er nesten halvparten. Seinere tilsyn har også vist bedring, og dermed har vi justert neste setning, fra «bransjen har ikke klart å rydde opp» til «bransjen har ikke klart å rydde tilstrekkelig opp».Tilsvar

Politisk redaktør i Dagbladet, Geir Ramnefjell, har fått tilsendtFaktisk.no sin konklusjon. Han har ingen ytterligere kommentar.

Les faktasjekken på Faktisk.no