Hoff og Bartnes
Foto: Norges Bondelag

Faglaga vil fjerne støtten til Q-Meieriene

22. februar 2020

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber Olaug Bollestad vurdere å ta bort de konkurransepolitiske virkemidlene som finansieres over Prisutjevningsordningen for melk (PU). -Faglagene burde heie på alle som vil fremme videreforedling av norsk melk, svarer Bent Myrdahl i Q- meieriene.

I et brev til Landbruks- og matdepartementet skriver faglaga blant annet: “Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ser med bekymring på at markedet for norsk melk reduseres, og frykter at det vil fortsette å krympe dersom ikke konkurransekrafta bedres. Frigjorte midler fra eksportstøtten er trolig ikke tilstrekkelig til å snu den negative utviklingen.”

Samlet utgjør de konkurransepolitiske virkemidlene 182 millioner kroner i år. I brevet påpeker de at “Tine ikke lenger har en dominerende markedsposisjon i befolkningstette områder på drikkemelk, syrna produkter og ost” og ber Landbruks- og matdepartementet vurdere behovet for konkurransepolitiske virkemidler framover.

Bondelaget og Småbrukarlaget skriver også i brevet at de “har vanskelig for å forstå at ASKO og de andre matvarekjedenes distribusjonsselskaper kan tilby så dårlige distribusjonsbetingelser at Q-meieriene påføres vesentlig høyere distribusjonskostnader enn Tine”  

Avslutningsvis skriver faglaga følgende: “Dersom Landbruks- og matdepartementet fortsatt mener det er grunnlag for konkurransepolitiske virkemidler i melkesektoren, mener Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag at finansieringen må legges til Statsbudsjettet.

Myhrdahl;- Faglagene burde heie på videreforedling av norsk melk.

-Vi er bekymret for at vi som aktører i meieribransjen nå må bruke tid og krefter på utredninger, når våre ressurser bør brukes til innovasjon som det er et sterkt behov for nå. Skal en ordning analyseres må alle ordninger vurderes. Mener faglagene burde heie på alle som vil fremme videreforedling av norsk melk, skriver Bent Myrdahl administrerende direktør i Q-Meieriene, i en kort kommentar til Landbruk24.


Fakta om Prisutjevningsordningen.
(Alle tall er prognose for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020.)

Følgende felleskostnader dekkes over PU- ordningen:

Kostnad
1000 kr.
Kr/liter
Innfrakt av melk 471 900 0,31
Konkurranserettede tilsk. 182 100 0,12
Administrasjonskostnader   11 700 0,008
Distriktstillegg. Nord Norge     5 700 0,004
Distriktstillegg skolemelk    2 200 0,001

Følgende produkter mottar tilskudd fra PU- ordningen.

Anvendelse    Totalt tilskudd i PU   Kr/l

Fløte til smør dagligvare 125 511 3,78
Modnede oster industri 120 798 0,94
Modnede oster dagligvare 113 858 0,19
Tørrmelk og kasein  90 453 0,82
Fløte til smør industri   88 317 6,17
Merkevareeksport ost  71 336 0,74
Flytende prod. industri  26 827 0,82
Geitemelkprod. industri    3 060 0,82
Geitemelkprod. dagligvare    2 539 0,19
Ferske oster industri       180 0,82

Alt dette finansieres med avgifter på følgende produkter:

Produkt Avgift til PU Kr/liter
Drikkemelk 865 214 2,02
Kremfløte dagligvare 396 447 13,52
Myse til mysost dagligv. 116 865 2,22
Myse til mysost industri        599 2,22

Kilde: Landbruksdirektoratet