Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

Få alvorlige regelbrudd i svinenæringa

20. oktober 2021

Det er så langt gjennomført 168 tilsyn i «Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021–2022» per 2. tertial 2021. I 54,8 % av dyreholdene er det oppdaget brudd på regelverket. Få av disse er alvorlige brudd.

I løpet av 2021 og 2022 skal Mattilsynet gjennomføre totalt 600 tilsyn i denne tilsynskampanjen. Besetningene som får besøk, er valgt ut tilfeldig blant norske svineprodusenter, og det er Veterinærinstituttet som har gjort utvalget. Et tilfeldig utvalg skal gi et så korrekt og helhetlig bilde av tilstanden i norsk svineproduksjon som mulig.

De foreløpige funnene viser hva Mattilsynet har funnet etter at 168 av de totalt 600 tilsynene i kampanjen er gjennomført.

– Det er mange tilsyn igjen, og det er derfor viktig å ikke trekke konklusjoner utfra disse foreløpige funnene. Antallet er viktig for å få et tilstrekkelig grunnlag for å kunne si noe om velferden for svin i Norge, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef dyrevelferd og leder av styringsgruppen for Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021–2022.

-Et bilde vi kjenner oss mer igjen i

– Disse første resultatene tegner et bilde som vi kjenner oss mer igjen i. Det er forbedringspunkter å jobbe med, men dyrevelferden hos gris er god med få alvorlige avvik, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming – Velferden til dyra er viktig for Bondelaget, og et tema vi jobber med kontinuerlig, sier han.

– Det er godt å se det svart på hvitt at Mattilsynets funn viser at det er få alvorlige avvik for dyrevelferden hos norske griser, at dyrevelferden hos griser er bra, sier Gimming

– Det er viktig for meg å si at vi ikke er i mål, verken med tilsynskampanjen eller med dyrevelferdsarbeidet, sier Bjørn Gimming og legger til at det er en kontinuerlig jobb, der hele næringa hele tida må være skjerpa for å sørge for at dyra våre har det bra. Blant det som jobbes med i næringa, er utviklingen og oppfølgingen av dyrevelferdsprogrammet, holdninger og å heve kompetansen til bønder og andre som steller dyra.

Flest avvik på rotemateriale og strø

Så langt i kampanjen er det funnet flest avvik som gjelder for lite eller manglende rotemateriale eller strø, som grisen skal ha i bingen sin. Når det blir registrert brudd på regelverket her, kan det variere fra litt for lite strø ogrotemateriale til fullstendig fravær.

– Tilsynene vi nå gjennomfører, gir våre inspektører god mulighet til å veilede bonden, som er en viktig del av Mattilsynets oppgave, sier Knævelsrud.

Forbedringspunker på strø og rotematerialet

– Et av målene med tilsynskampanjen er også å kartlegge områder vi trenger å forbedre oss på. Bruk av for lite strø er en utfordring, og der er det en jobb å gjøre for næringa, sier Bjørn Gimming.

Det har skjedd store endringer i grisehold de siste årene, både hva Mattilsynet vurderer som tillatt innenfor regelverket, og hva som er gjengs praksis. Dette har hevet dyrevelferden.

– Svinenæringa har selv gjort et stort arbeid for dyrevelferden. Næringa utarbeidet et eget dyrevelferdsprogram for svin, som nå er forskriftsfestet. 99 prosent av alle griser er nå omfattet av dyrevelferdsprogrammet. Dette arbeidet fortsetter, sier Gimming.

De viktigste foreløpige funnene:

-I over 60 % av tilsynene der det ble funnet regelbrudd, var det brudd på ett eller to av totalt åtte sjekkpunkter for slaktegris og ti for smågris.

-Mattilsynet har så langt i kampanjen ikke funnet alvorlig vanskjøtsel i noen av svineholdene. Forhold i denne kategorien omfatter tilfeller der flere dyr er døde eller må avlives på grunn av manglende fôring, vanntilgang og stell.

-Mattilsynet har så langt i kampanjen ikke funnet noe som gir grunnlag for å melde noen til politiet, avvikle svinehold eller fatte vedtak om reduksjon av dyretallet.

-Mattilsynet har så langt i kampanjen ikke funnet brudd på regelverket knyttet til fiksering av purker.

-Én svineprodusent er ilagt overtredelsesgebyr.

-Den samme produsenten har fått delvis aktivitetsforbud, som følge av gjentakende regelbrudd over flere år.

-Det er utført 26 tilsyn med veterinærers legemiddelbruk ved kastrering av gris. Det er ikke avdekket noen regelbrudd.

Dyrevernalliansen ikke fornøyd

 Når så mange ikke klarer å oppfylle minimumsregelverket er det alvorlig. Mange av bruddene som er oppdaget er på områder som er viktige for grisens primærbehov, helse og velferd, som nok vann, behandling av syke og skadde dyr, strø og rotemateriale, sier Kaja Efskind, kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen i en pressemelding.

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet og Norges Bondelag