Foto: Terje Bendiksby  / NTB
Foto: Terje Bendiksby / NTB

Erstatning ved pålegg om avliving

16. november 2021

Det er påvist fugleinfluensa i Rogaland. Den som får økonomisk tap som følge av  pålegg om avlivning av dyr, kan ha rett til erstatning fra Landbruksdirektoratet

Mattilsynet har påvist fugleinfluensa på verpehøns på en gård i Klepp kommune i Rogaland, og pålagt avliving av hele besetningen. I tillegg er det mistanke om fugleinfluensa på nabogården.

For å hindre videre smittespredning til andre fjørfe i området har Mattilsynet satt i verk flere tiltak som gjelder for eiere av fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Søk erstatning

Produsenter som lider økonomisk tap etter pålegg fra Mattilsynet om å avlive besetningen, kan ha rett til erstatning. Skjema for å søke erstatning ligger på Landbruksdirektoratets nettsider, mens søknaden skal stiles til statsforvalteren i den aktuelle regionen, som behandler søknaden.

Du kan lese mer på Landbruksdirektoratets nettsider om å søke erstatning etter offentlig pålegg om avliving.

Det følger av Matloven og forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon at produsenter, som lider økonomisk tap som følge av  offentlig pålegg om avlivning av dyr, kan ha rett til erstatning. 

Standardsatser for erstatning

Det pågår en dialog med Landbruks- og matdepartementet om å justere standardsatsene ved erstatning for fjørfe.

Dagens satser er i følge Lovdata:

§ 18.Standardsatser for fjørfe

For verpehøner er standardsatsen 49,50 kroner ved innsett. Satsen øker lineært til 85 kroner ved 24 ukers alder og holder seg konstant frem til 32 ukers alder. Deretter reduseres standardsatsen lineært til en nullverdi ved 78 ukers alder.

For rugeegghøner til slaktekyllingproduksjon er standardsatsen 143 kroner ved innsett. Standardsatsen øker lineært til 208 kroner ved 24 ukers alder. Standardsatsen er konstant mellom 24 og 32 ukers alder. Deretter reduseres standardsatsen lineært ned til 12 kroner ved 60 ukers alder.

For slaktekyllinger er standardsatsen 5,70 kroner ved innsett. Standardsatsen øker lineært til 19,36 kroner ved slakteferdig alder over 31 dager.

For kalkun er standardsatsen 23 kroner ved innsett. Standardsatsen øker lineært til 134 kroner ved slakteferdig alder over 13 uker.

For industrikalkun er standardsatsen 23 kroner ved innsett. Standardsatsen øker lineært til 281 kroner ved slakteferdig alder over 5 måneder.

Søknad om erstatning sendes til Statsforvalteren i Rogaland på standard skjema som du finner på Landbruksdirektoratets nettsider: Søknad om erstatning etter pålegg om nedslakting.

Du vil få vedtak fra Statsforvalteren når søknaden er ferdig behandlet. Du har klagerett på vedtaket. Klagen skal sendes til Statforvalteren. Hvis vedtaket opprettholdes, sender Statsforvalteren klagen til Landbruksdirektoratet for endelig behandling. 

Kilde: Landbruksdirektoratet