Nortura logo
Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX .

Elendig siste tertial for Nortura

12. februar 2020

Driftsresultatet for 3. tertial for Nortura endte på -10 millioner kroner, 209 millioner kroner svakere enn fjoråret. Deler av nedgangen skyldes engangskostnader knyttet til omstillingsprosesser, samt ilagte saksomkostninger etter tap i erstatningssaken mot rådgivende ingeniørselskap i Hærland-utbyggingen. Samtidig falt både slakte- og skjærevolumet av rødt kjøtt betydelig, noe som i kombinasjon med økte markeds- og driftskostnader bidro til redusert driftsmargin i morselskapet.

For året samlet økte driftsresultatet i Nortura med 109 millioner kroner. Bedret balanse, både i totalmarkedet og i Norturas kommersielle varestrøm, bidro til færre overskuddsutfordringer i første halvdel av året. Samtidig har iverksatte tiltak (‘Forbedringsprogram’) bidratt til industrielle driftsforbedringer og reduserte svinnkostnader gjennom året.

Styret innstiller overfor Årsmøtet på å utbetale medlemskapital til eierne. Dette utgjør til sammen 62,6 millioner kroner, og er kapital som ble avsatt i 2010 regnskapet.

– Resultatet gjenspeiler behovet for å fortsatt kutte kostnader og bli mer konkurransedyktig, sier styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag.

Vi leverer samlet sett et bedre resultat i 2019 enn året før, men jeg er ikke tilfreds med siste tertial og vi må fortsatt ha fullt fokus på lønnsomhet for selskapet, sier konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen.

Hovedtrekk

➔ Konsernets driftsinntekter i tredje tertial endte på 8,7 milliarder kroner, en økning på 0,9% mot samme periode i fjor. Økt aktivitet i enkelte av datterselskapene bidrar i stor grad til omsetningsveksten. Merkevaresalget var nokså stabilt i siste tertial sammenlignet med året før, men avsluttet med et relativt sett bedre julesalg. Kombinert med fortsatt vekst i
storkjøkkenmarkedet bidro dette til noe omsetningsvekst også for morselskapet i tertialet.

➔ Markedsandelen for Norturas merkevare utgjorde 33,7% ved utgangen av 2019, dette er en nedgang på 0,9%-poeng fra samme tid i fjor. Prior sin andel av markedet øker som følge av salgsvekst for kylling og pølser, mens lavere salg av kjøttdeig, stykket kjøtt og pålegg bidrar til nedgang i markedsandel for Gilde-produkter.

➔ Kjedenes egne merkevarer (EMV) øker sin andel i dagligvaremarkedet fra 40,4% til 41,8%.

➔ Personalkostnadene, korrigert for årets og fjorårets avsetninger til omstilling, er 54 millioner kroner høyere enn fjoråret i tertialet. For året sett under ett er tilsvarende kostnader økt med 36 millioner kroner. Kostnadsøkningen er i det alt vesentligste knyttet til morselskapet hvor økte
personalkostnader i stor grad er drevet av økte pensjonskostnader, lønnsvekst, økt ressursbruk i forbindelse med implementering av nytt IT-system og noe høyere produksjon av hvitt kjøtt.
Nedgang i produksjon av rødt kjøtt gir isolert sett lavere personalkostnader, men bidrar samtidig til svakere kostnadseffektivitet per kg.

➔ EBITDA i tredje tertial ble 185 millioner kroner svakere enn fjorår. Deler av nedgangen skyldes engangskostnader knyttet til omstillingsprosesser, samt ilagte saksomkostninger etter tap i erstatningssaken mot rådgivende ingeniørselskap i Hærland-utbyggingen. Samtidig falt både slakte- og skjærevolumet av rødt kjøtt, noe som i kombinasjon med økte markeds- og
driftskostnader bidro til redusert driftsmargin i morselskapet. Samlet resultat fra datterselskapene hadde også en nedgang i siste tertial. For året samlet økte EBITDA med 122 millioner kroner. Bedret balanse, både i totalmarkedet og i Norturas kommersielle varestrøm, bidro til færre
overskuddsutfordringer i første halvdel av året. Samtidig har iverksatte tiltak (‘Forbedringsprogram’) bidratt til industrielle driftsforbedringer, reduksjon av indirekte stillinger og reduserte svinnkostnader
gjennom året.

➔ Netto finansresultat i er 22 millioner kroner bedre enn fjoråret i tertialet. Bedret resultatandel fra tilknyttede selskaper og effekt fra endret håndtering av sikring av nettoinvestering i utenlandsk valuta er hovedårsakene. For året er netto finansresultat 24 millioner kroner bak fjoråret.

➔ Resultat før skatt viser et underskudd på -27 millioner kroner i tredje tertial, mens det totalt for året utgjør et overskudd på 110 millioner.

➔ Egenkapitalandelen er 33,1% ved utgangen av tredje tertial, en økning på 0,7 %-poeng fra samme tidspunkt i fjor. Netto rentebærende gjeld dividert på årets EBITDA justert for engangsposter kommer ut på 3,1. Hensyntas 50 % egenkapitalkvalitet i Norturas hybridobligasjonslån er forholdstallet 2,8.

Saken oppdateres

Kilde: Børsmelding og pressemelding fra Nortura