– Jeg har vært svært tydelig på at dyrevelferden i deler av svinenæringen ikke har vært god nok. Jeg er derfor fornøyd med den omfattende innsatsen som nå gjøres fra næringa sin side. Det jobbes bra både overfor den enkelte bonde, dyretransportører og de som håndterer levende dyr på slakteriet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Skjerper dyrevelferdsprogrammet

I møtet ble det presentert tall som viser økende oppslutning om bransjens dyrevelferdsprogram som ble innført høsten 2018. Bransjen presenterte også sykdomsstatistikk som viser at programmet allerede har hatt effekt.

Dyrevelferdsprogrammet er skjerpet siden forrige møte mellom landbruks- og matministeren og næringen i juni. Næringen har også fastsatt økonomiske sanksjoner som i praksis vil gjøre det ulønnsomt å drive med svineproduksjon med dårlig dyrevelferd.

Ny forskrift

For å understreke viktigheten av deltagelse i dyrevelferdsprogrammet, vil Mattilsynet i løpet av få dager sende ut forslag om forskriftsfesting av dyrevelferdsprogrammet hos slaktegrisprodusenter. Forskriften blir hjemlet i Dyrevelferdsloven og gjør det obligatorisk å delta i dyrevelferdsprogrammet.

Det var også enighet i møtet om at det nå skal startes et pilotprosjekt med kameraovervåking på ett slakteri for å få erfaringer med nytteverdien av dette.

Kilde: Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.