Byggåker
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Dispensasjon for bruk av glyfosat til vekstavslutning i Trøndelag

11. september 2020

Mattilsynet har gjort vedtak om å gi dispensasjon til å bruke glyfosat for å avslutte veksten i bygg og havre til fôr i Trøndelag. Det er Bonde- og Småbrukarlagene i Trøndelag som har søkt om dispensasjon.

Vedtaket lyder som følger:

Vedtak

I medhold av § 29 i forskrift av 6. mai 2015 nr 455 om plantevernmidler og artikkel 53 i vedlegg til samme forskrift, Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, innvilger Mattilsynet, Region Stor-Oslo søknad om bruk av Roundup Flex til vekstavslutning i bygg og havre til fôr i Trøndelag.

 

Vilkår for vedtaket:

  • Max 100 ml Roundup Flex/daa
  • Max 1 behandling
  • Behandlingsstadium BBCH 83-87
  • Behandlingsfrist: 10 dager

Oppdatert 11.09.

Etter klage på vedtaket har Mattilsynet åpna for bruk av alle glyfosatprodukt til tvangsmodning av korn. Det betyr at det i tillegg til Roundup Flex er tillatt å bruke både PowerMax og alle 360-produkt.

Lovlig dose er:

Roundup Flex                   100 ml/daa

PowerMax                           67 g/daa

360-produkt                      133 ml/daa

360 produkt er: Roundup Eco, Gallup Super 360, Roundup Ultra og Glypper

Tillatelsen gjelder til 31.10.2020.

 

I begrunnelsen for vedtaket skriver Mattilsynet blant annet følgende.

Mattilsynet har på forespørsel mottatt en agronomisk vurdering fra Norsk institutt for bioøkonomi, divisjon bioteknologi og plantehelse (NIBIO) av 10.09.2020.

NIBIO uttaler at i år er det spesielt i Trøndelag mye etterrenninger i korn. Dette skyldes tørke i juni og mer regn etterpå som har gitt nye skudd og aks av flere generasjoner av svært ulik modningsgrad. I begrunnelsen til søknaden vises det til at det er lite sannsynlig at kornet på slike arealer vil nå fram til modning i høst. Kvaliteten reduseres og det er risiko for utvikling av mykotoksiner. Videre så kan kornet som først ble modent (første generasjon), gå tapt ved aksknekk i bygg og dryssing i havre dersom en venter lenge med å treske.

Det søkes derfor om å kunne bruke Roundup Flex med dose 100 ml/daa (48 g glyfosat/daa) til tvangsmodning av etterrenningene ved BBCH 83 (tidlig deigstadium)- BBCH 87 (gulmodning) slik at kornet blir mulig å høste. Alternativet er å bruke kornet til krossing og pressing av helsæd i rundballer, dette er av søker vurdert som praktisk vanskelig å gjennomføre, og det reises tvil om det vil være marked for så store mengder til dette formålet. Doser søkt om til formålet er 100 ml/daa. Godkjent dose i moden byggåker mot den flerårige grasarten kveke er 150-225 ml/daa av Roundup Flex. Effekten er bedre mot ettårige grasarter og i generell doseringstabell på etiketten er 75 – 113 ml/daa anbefalt mot oppspirt spillkorn, tunrapp  m.fl..

Vi vurderer derfor 100 ml/daa til å være effektivt mot etterrenninger av bygg og havre. Dette vil stoppe veksten og føre til at kornet modner. Det vil sannsynligvis bli mer små korn enn vanlig avhengig av hvor langt i utviklingen kornet er på, men konsekvensen av å ikke behandle kan resultere i lav avling, dårlig fôrkvalitet og mer mykotoksiner i kornet og at en ikke får tresket. Søker angir at for den enkelte bonde er det risiko for store økonomiske tap. Resistensutvikling er lite sannsynlig i etterrenninger av korn eller i ugras som måtte forekomme på arealene. Det er ingen andre plantevernmidler som er godkjent til nedvisning i korn. Korn til såkorn bør ikke behandles da spireevne kan påvirkes.

 

NIBIO støtter at det gis dispensasjon til bruk av 100 ml/daa av Roundup Flex til vekstavslutning i bygg og havre i Trøndelag. Kornet må ikke brukes til såkorn.

Les anbefalingen fra NLR her

Kilde: Brev fra Mattilsynet til Bonde- og Småbrukarlagene i Trøndelag