Furuberg, Bartnes og Dale
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Oppsummering etter møtet mellom Dale og faglaga

26. juli 2018

Se pressekonferansen i opptak her

Landbruksministeren presenterte følgende liste over tiltak

 1. Forskotsutbetalinga for avlingsskade kan aukast frå 50 til 70 prosent.
 2. Prioritere rask handsaming av søknader om avlingsskadeerstatning.Bøndene blir oppmoda om å sende søknad om avlingsskadeerstatning så snart skadeomfang og dokumentasjon ligg føre.
 3. Dispensasjon frå kravet om fôropptak på beite. Dette vil gi høve til tilleggsfôring på beite samstundes som bonden kan motta beitetilskott.
 4. Midlertidige kontrollstader for innførsel av fôr. Landbruks- og matdepartementet vil sende brev til ESA og informere om at det blir planlagt å etablere midlertidige kontrollstader (hamner) for import av høy/halm frå tredjeland. Dette for å gi høve til innførsel over andre hamner enn dei to ESA-godkjente kontrollstasjonane i Oslo og Borg hamn. Dei materielle krava til trygt fôr vil gjelde.
 5. Nasjonalt regelverk for fôrimport. Mattilsynet vil prioritere tilsyn med innførsel av fôr og omsetnad av dette. Krav for import av høy og halm frå land utanfor EØS vil bli vurdert nærare.
 6. Auka bruk av halm til fôr. Landbruks- og matdepartementet vil saman med jordbruksorganisasjonane oppmode næringa om å ta vare på mest mogleg halm, for å avhjelpe fôrsituasjonen.
 7. Bruk av matkorn som såkorn. Mattilsynet vil handsame søknad om å bruke matkorn som såkorn for sesongen 2019.
 8. Det vil bli gitt dispensasjon til å behalde tilskott til økologisk grønngjødslingsareal sjølv om arealet blir brukt til fôr eller beite.
 9. Det vil bli gitt dispensasjon til å hauste areal med fangvekstar og samstundes oppretthalde tilskott til fangvekstar over Regionalt Miljøprogram.
 10. Vurdere behov for større lager av såkorn. Departementet vil be Omsetningsrådet om å vurdere behovet for at Felleskjøpet (markedsregulator) byggjer opp større såkornlager.
 11. Administrativ gjennomgang av avlingsskadeordninga. Departementet vil saman med jordbruksorganisasjonane greie ut korleis avlingsskadeordninga dekkjer framtidige behov.

 

Krav om krisepakke

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i møte med landbruksminister Jon Georg Dale i dag lagt fram et forslag til en krisepakke på i alt 12 punkter som et første innspill til tiltak for å motvirke konsekvensene av den ekstreme tørkesituasjonen som rammer store deler av landbruket i Norge.

Jordbruket krever på nåværende tidspunkt følgende tiltak av økonomisk karakter:

 

 • Satsen for kompensasjon av avlingsskade på gras økes med 50%. Satsen er i dag 3,85 kr FE/m og er basert på normale fôrpriser. Kostnadene pr fôrenhet grovfôr er langt høyere enn normalt.
 • Taket for utbetaling av avlingsskade økes
 • Tilskudd til frakt av norskprodusert halm og grovfôr.
 • Ved avlingsskade på gras åpnes det for individuell vurdering av skadeomfanget. For en del bruk vil avlingsnivået avvike vesentlig fra avlingsnormen i kommunen og dermed gi en egenandel langt ut over 30%.
 • Det gis avlingsskade på innmarksbeite i avlingsskadeordningen. Dette kan enkelt gjøres ved at avlingsskade i kroner pr dekar beregnet for fulldyrka eng på foretaket multipliseres med den etablerte faktoren for innmarksbeite på 0,6.

 

Disse punktene vil partene arbeide videre med.

 

Tiltak av regelverksmessig karakter som ble kvittert ut på dagens møte er:

 

 • Det gis dispensasjon fra kravet knyttet til beitetilskuddet om at hoveddelen av fôropptaket skal skje på beite. Dette gir mulighet for tilleggsfôring på beite slik at dyra får tilstrekkelig tilgang på fôr samtidig som bonden oppnår beitetilskudd på dyra som normalt.
 • Muligheten for forskuddsutbetaling av antatt avlingsskade økes fra 50% til 70%. Likviditeten er sterk presset for mange produsenter.
 • Myndighetene sørger for tilstrekkelig kapasitet i forvaltningen slik at det oppnås en rask søknadsbehandling.
 • Myndighetene vil øke kontrollen med importert av grovfôr til Norge
 • Felleskjøpet har sendt søknad til Mattilsynet med krav om dispensasjon for å kunne bruke korn fra ikke-sertifiserte såkornprodusenter som såkorn neste år.
 • Det gis dispensasjon til å beholde tilskudd til økologisk grønngjødslingsarealer selv om arealet brukes til fôr eller beite. Det gis også dispensasjon til å høste arealer med fangvekster og samtidig opprettholde tilskudd til fangvekster over RMP.Krisesituasjon i næringa vil endre seg fra uke til uke avhengig av værsituasjonen framover. Det vil derfor kunne bli nødvendig med ytterligere tiltak ut over høsten. Både statsråden og lederne av faglaga kom med sterke oppfordringer om å berge mest mulig halm som kan brukes til fôr.

Kilde: Pressemelding fra faglaga, og LMD sin heimeside