Olaug Bollestad
Foto: Landbruks- og matdepartementet

Direkte: Bollestad møter bøndene på Jæren

28. januar 2019

Det er klart for Norges største bondemøte på Jæren. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad møter hundrevis av bønder for første gang etter at hun ble utnevnt til minister. Tema for møtet er dyrevelferd. Stavanger Aftenblad sender direkte, du kan følge sendingen direkte her. ( for abonnenter, mulig å tegne abonnement for 1 krone for en måned)
Landbruk24 vil også løpende oppdatere fra møtet.

Ordfører i Hå Jonas Skrettingland ønsker velkommen til møtet. Spesielt velkommen til statsråd Bollestad, han setter stor pris på at hun tar seg tid til å møte opp. Men som han sier “det skulle bare mangle”.

Så overtar møteleder Tom Hetland, og ønsker Olaug Bollestad opp på scenen. Bollestad sier i samtale med Hetland at hun har hjulpet til på gården til besteforeldrene, og hun kan melke.

Olaug Bollestad:

Jeg er stolt over at Rogaland nå har fått landbruksministeren, som ordfører og fylkestingspolitiker har jeg vært opptatt av matproduksjon i Rogaland i mange år.
Landbruket var en viktig sak når KrF gikk inn i regjeringsforhandlingene, nesten alle fylkeslag spilte inn landbruk som viktig sak på forhånd. Vi er godt fornøyd med å ha fått med bærebjelkene i den norske landbrukspolitikken inn i regjeringsplattformen.
Vi er opptatt av markedsbalanse, det er et ansvar vi alle har. Men det er riktig at bøndene sjøl kan styre dette, det er vi alle tjent med. Forbruket av en del landbruksprodukter faller, av ulike grunner. Jeg følger Folkehelseinstituttets kostholdsråd. Å redusere matsvinn er viktig.

Pelsdyr

Jeg har vært rundt på mange pelsdyrfarmer. KrF er i mot nedlegging av næringa, men vi tapte den kampen i forhandlingene. Det er et paradoks at det nå er vi som skal stå for nedlegginga. Forstår at det nå er mange som sitter rundt om og er redde for hva som skal skje. Jeg er opptatt av å lytte til dere, lovforslaget er ute på høring til 31. januar.
Jeg er opptatt av å ta vare på pelsdyrbøndene, vi skal sikre at erstatningsordningene skal bli best mulig. Dette er en utrolig krevende sak for meg. Det blir en politisk prossess etter at høringsrunden er ferdig.

Dyrevelferd

Vårt landbruk kan ikke konkurrere på pris, men dyrevelferd er et konkurransefortrinn for oss. Kravene til til dyrevelferd vil utvikle seg over tid, og kravene til norsk dyrevelferd er blant de strengest i verden. Dyrevelferden i Norge er generelt god, men Mattilsynets kontroller viser at det er et forbedringspotensial.

God dyrevelferd bidrar også til bedre produksjon. Dyrehelse og dyrevelferd er investeringer som gir resultatet i det lange løp. Åpenhet og tillit er nøkkelord for at vi skal klare dette framover. Et vellykket eksempel finner vi fjørfeproduksjonen, jeg vil berømme slaktekyllingnæringa for den jobben de har gjort de siste åra. Vil også berømme svinenæringa for raskt å ta tak i utfordringene som er avdekket blant annet i Rogaland.

Norske bønder er raske til å ta i bruk ny teknologi og effektivisert. I 1969 produserte en bonde mat til 7 personer, i dag produserer en bonde mat til 60 personer.

Til slutt, jeg er en vanlig dame som ikke kan alt, men jeg ønsker å lære av fagfolk i departementet, men ikke minst av de som har skoene på rundt om i landet. Skal jeg lykkes som minister er jeg avhengig av dere.

Geir Pollestad, leder i næringskomiteen, Sp.

Takker for at vi for første gang siden 2013 ikke har en landbruksminister fra FrP.
Jordbruket har for noen blitt en hovedfiende i klimakampen, jordbruket skal bidra til reduksjon i utslipp, men ikke ved å redusere norsk matproduksjon.
Den andre store utfordringen er veganismen og ekstreme dyrevernorganisasjonene.
Den tredje utfordringen er overproduksjonen.

Til dagens tema dyrevelferd, hva er god dyrevelferd?
Politikerne skal bestemme regelverket for hva som er god dyrevelferd. Men slik er det ikke alltid.
Et eksempel er eggproduksjon. Der har stortinget bestemt at det er to produksjonformer som er godkjent, miljøbur og frittgående. Men nå har de store kjedene med et lite unntak for COOP bestemt at de ikke vil ha egg fra miljøbur.
Dyrevelferdsmerking, jeg mener at REMA sin finansiering av Dyrevernsalliansen sitt dyrevelferdsmerke er i strid med markedsføringsloven.

Vi har jevnt over god dyrevelferd i Norge. Men vi må ikke skape et falskt bilde av norsk jordbruk. Til Nortura, slutt med reklame der bønder går rundt å bærer på grisene sine det er ikke slik det er. Vis fram norsk landbruk slik det er. Kanskje opplysningskontorene kan brukes til å informere det norske folk om virkeligheten i norsk husdyrhold.

Mattilsynet. Det er mange tilfeller av mistillit mellom bønder og Mattilsyn, tilliten må gjenopprettes. Dyrepoliti er et feilspor, er skuffet over at Bollestad ikke tok avstand fra dette.

Pelsdyr
Denne saken er en skam, og det er hele regjeringens ansvar. SP vil kjempe for bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa, helt til et annet vedtak er fattet i Stortinget. Jeg støtter de 5 bøndene som har gått til sak mot staten, jeg mener vedtaket er i strid med grunnloven. Det er viktig at vi støtter opp om pelsdyrbøndene, de kreftene som står bak dette vil ikke gi seg med dette, de vil gå videre å angripe andre produksjoner. Oppfordrer KrF til å varsle omkamp om pelsdyrnæringa.

Live Kleveland, leder i Dyrevernalliansen

Vi jobber med å forbedre forholdene for produksjonsdyr.
Legger fram hvilke kriterier, de mener er viktig for god dyrevelferd.
Dyrevelferdsbegrepet er sammensatt noe som gjør det vanskelig å forholde seg til.
Noen myter:
“Når dyra produserer godt har de det bra”, det stemmer ikke. Trekker fram kylling som eksempel, med Ross 308 og Hubbard. Erfaringene viser at Hubbard vokser saktere, har bedre balanse enn Ross-kyllingen.

“Dyra har det bra når bonden steller godt med dem” det stemmer ikke alltid.

“Små gårder har best dyrevelferd”. Dette stemmer ikke, driftsformen er avgjørende.

Noen problemer i norsk jordbruk.

Storfe: Mor og kalv skilles, det er ikke normalt.
Dårlig forhold for okser
Fortsatt mange båsfjøs

Gris.
Høye krav til produksjon
Kirurgisk kastrering
Fiksering ved fødsel.

Norge er ikke beviselig bedre på dyrevelferd enn andre land.
Dyrt å bygge nye fjøs,
Økologisk er ikke bedre enn annen produksjon.
I Norge er de fleste på det jevne, vi har ikke de dårligste, men heller ikke de beste.
Vi mangler støtteordninger for dyrevelferd i jordbruksavtalen

Dyrevernalliansens dyrevelferdsmerke.
Åpent for alle aktører
Fått støtte fra REMA, spurte alle dagligvarekjedene.

Overproduksjon
Høy produksjon og lav pris fører til dårlig dyrevelferd.
Dyrevelferd må støttes økonomisk
Planteproduksjonen må økes

Pelsdyr.
Pelsdyr er den eneste produksjonen vi går inn for å avvikle.
Vi ønsker avvikling på en ordentlig måte.
Reveoppdrett er ulønnsomt
Minkprisene faller
Pelsnæringen sitter på store midler, som må gå tilbake til oppdretterne.
Vil ha kompensasjon opp til 470 millioner kroner.
Vil ha individuelle vurderinger av hver enkelt oppdretter, som tar hensyn til gjeld og rivningskostnader.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag
Ønsker Bollestad velkommen til næringa
Hvis vi investerer 1 kr i landbruket, vil helsedepartementet spare 5 kr om noen år.
Næringslivet står foran en omstlilling, der har landbruket en viktig rolle å spille.
Mye bra i regjeringsplattformen.
MEN.
Vi er skuffet over næringsforbudet for pelsdyrbøndene, utredningsgrunnlaget for forbudet er dårlig utredet. Da oppstår det et juridisk spørsmål og forholdet til grunnloven. Grunnloven var utformet for å ta vare på den svake part i forhold til myndigheter.
Forbudet mot nydyrking av myr mangler også faglig grunnlag.
Norges Bondelag inviterer til et tett samarbeid. Framtida til næringa er avhengig av langsiktige rammevilkår.

Dyrevelferd.
Vi har en dyrevelferd blant de beste i verden, men vi har fortsatt en vei å gå.
“Hvis dyra har det godt har bonden det godt, hvis bonden har det godt har dyra det godt.”
Dyrevelferd er viktig for omdømme til landbruket.
Vi har et godt utgangspunkt for å bedre dyrevelferden, vi er godt organisert
Bondelaget vil arbeide for at alle dyr skal få det bedre, ikke bare at vi lager noen spydspisser som har det veldig godt, mens resten blir stående igjen. Kritisk til dyrevelferdsmerking.
Vil innføre dyrevelferdsprogram som er hjemlet i offentlige forskrifter. Mattilsynets autoritet er viktig for hvordan forbrukerne oppfatter dyrevelferden.
Vi er stolte av norsk landbruk, vi har forbrukerne i ryggen.
Utfordring å få de unge forbrukerne med på laget.

Arbeid med god dyrevelferd må være tuftet på sunn økonomi, og være praktisk gjennomførbart.

 

DEBATT

I tillegg til de 4 innlederne deltar regiondirektør i Coop Dag Ove Aksland

Dyrevelferdsmerking

Coop blir utfordret på dyrevelferdsmerking, de er kritisk til at Rema har finansiert dyrevelferdsmerkinga til Dyrevernalliansen. Coop vil ikke gå inn på egne merkeordninger for dyrevelferd.

Bollestad: Myndighetene må sette kravene til hva som er god dyrevelferd. Vil ha mest mulig lik standard, tar med seg dette tilbake til departementet.
Kleveland: Dyrevernmerke fører til bedre dyrevelferd. Pollestads forslag om å forby merket er en vits.
Pollestad: Dyrevernmerke kan forvirre forbrukerne.
Bartnes: En klar forventning om dyrevelferd i verdensklasse, men da må vi løfte alle. Vil ikke ha en konkurranse om dyrevelferd blant kjedene.

Spørsmål fra salen

Marit Epletveit, leder i Rogaland Bondelag.
Overrekker blomster til Olaug Bollestad, sier samtidig at de er igang med et prosjekt for å bedre tilliten bonde mellom bonde og Mattilsynet

Astrid Søyland Grødem, Veterinærforeninga.
Har sjøl god erfaring fra kyllingnæringa, kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen fra Dyrevernalliansen.
Kritisk til at bønder må ned legge ned lovlige bruksformer, etter krav fra kjedene.
Er det politikere eller kjedene som stiller krav?

Bertrand Thrane Skadsem, leder i Norges Pelsdyralslag

Jeg aksepterer ikke din unnskyldning, Olaug. Vi møtes i retten om jus og økonomi.
Pelsdyrnæringa er ikke nedlagt. Vi forholder oss til stortingsvedtaket fra 2017.
Høringsutkastet er dårlig utredet.
Jeg ser for meg et rettsoppgjør om den økonomiske biten.
Regjeringsplattformen er udemokratisk.
Jeg er glad for at landbruksministeren heter Olaug Bollestad.
Men det er et umoralsk vedtak som ble fattet på Jeløya og nå fulgt opp på Granavolden.

Jan Ove Horpestad, Leder i Rogaland Pelsdyralslag
Viser til hva tidligere landbruksministre har sagt på dette møtet, håper Bollestad holder ord bedre enn hva de har gjort.
Dale sa at ingen pelsdyrbonde skulle gå fra gård og grunn i fjor, i 2017 sa Listhaug at hvis de fikk et stortingsvedtak om bærekraftig utvikling, var det bare å satse.
Advarer Bollestad om å bli den ministeren som la ned pelsdyrnæringa.

Bollestad: Dette er utrolig krevende. Anslaget til erstatning i høringa er ikke der behovet er. Vedtaket ligger fast, men kompensasjonen skal diskuteres.

Pollestad: KrF må ta ansvar for det som står i plattformen. Det finnes så langt bare et vedtak i dennes saken, det er stortingsvedtaket fra 2017. Ikke ha falske forhåpninger, men kampen er ikke tapt.

Bollestad: Vi kan ikke vingle fram og tilbake, det er heller ikke bra for næringa. Jeg tar på alvor at den foreslåtte kompensasjonen ikke er god nok.

Kleveland: DVA vil kjempe mot pelsdyr til den siste farmen er stengt. Skjønner ikke at noen ble overrasket over at vedtaket på Jeløya. Det har gått i den retningen i mange år. Det har ikke vært økonomisk smart å bygge ut.

Bollestad: Tar avstand fra at det ikke var smart å bygge ut, de gjorde det på bakgrunn av et stortingsvedtak.

Spørsmål fra salen.

Bente Gro Slettebø, styremedlem Rogaland Bondelag.
Vedlikeholdet av gjerdene langs jernbanelinja, hvordan kan staten akseptere at Bane Nor sierdet er billigere å kjøre i hjel dyra enn å gjerde. Bane Nor vil nå rive gjerdene og overlate til bonden å gjerde langs linja.

Arne Berge, Time Sau og Geit
Kritisk til Mattilsynets holdning til beiting. Savner faglig kompetanse.

Terje Reime,
Påstår at DVA viser bilder som ikke er fra virkeligheten
Kritisk til fôrforbruket til Hubbard.

Idar Håland, kjøtthandler fra Klepp
Savner respekt for å bruke heile dyret. Er du sikker på At Rema bruker heile dyret?
Har Bollestad fått med seg kritikken mot Mattilsynet, vi reagerer på holdningen til Mattilsynet.

Svar fra panelet:

Kleveland: Vi viser bilder fra virkeligheten
Økt fôrforbruk kan forsvares hvis vi får bedre dyrevelferd, kjøttforbruket må ned.

Aksland: Så ingen nedgang i salget i forbindelse med bildene fra svinenæringa i sommer.

Bartnes: Har sjøl erfaring med både Hubbard og Ross 308. Tror det er en fordel at Hubbard har kommet inn i kyllingmarkedet.

Pollestad: Skryter litt av Dyrevernalliansen, dere er det mulig å snakke med, og dere har akseptert kyllingbransjen.

Bollestad: Tar med seg problemet med manglende gjerdehold langs jernbanelinjene.

Bartnes: Snakk med din forgjenger Dale om gjerder langs jernbanelinja. Skal vi få mere utmarksbeiting må gjerdene på plass.

Mattilsynets holdninger
Bollestad:  Det jeg hører om Mattilsynet gjør at jeg blir bekymret. Vi kan ikke leve med at opplevelsen av Mattilsynet er sånn det blir beskrevet fra salen. Tillit bygger du ikke på en dag, det bygges over tid.

Bartnes:  Viktig at Mattilsynet har autoritet. De er myndighetenes forlengede arm.

Bollestad: Et velfungerende Mattilsyn skal bidra til en sikker matproduksjon, de må ha autoritet OG tillit.