Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

Differensierte avstandsgrenser til vann ved bruk av plantevernmidler.

11. mai 2020

Mattilsynet innfører nå differensierte avstandsgrenser til vann ved bruk av plantevernmidler. Dette vil gi bedre utnyttelse av jordbruksareal, uten at det øker risikoen for vannforurensing.

I Norge har vi et strengt regelverk for bruk av plantevernmidler i nærheten av vann. Både plante-, dyre- og folkehelsen og miljøet kan ta skade hvis plantevernmidler ikke brukes rett.

På etiketten til plantevernmidler er det ofte angitt avstandskrav til overflatevann, som innsjøer, bekker og åpne grøfter med vann. Det er obligatorisk å følge kravet.

Avstandskravene har frem til nå ikke tatt hensyn til at det finnes utstyr og spredeteknikker som kan gi en betydelig reduksjon i risikoen for at plantevernmiddelet når vannmiljøet. Dette kan sette store begrensninger på utnyttelsen av jordbruksareal.

Mange EU‐land, deriblant Danmark, Sverige og Finland, har allerede tilpasset sine regler til at det finnes slikt utstyr og teknikker.

Nå åpnes det for ulike avstandskrav

Mattilsynet har nå godkjent de første etikettene, der det er flere ulike avstander. Det er plantevernmiddelfirmaene som må søke om å endre etikett, og Mattilsynet har foreløpig bare mottatt de fire søknadene som er godkjent. Endrede etiketter publiseres på Mattilsynets nettsider, og brukere kan forholde seg til nettetiketten selv om de allerede har kjøpt plantevernmiddelet med gammel etikett.

De korteste avstandene kan bare benyttes hvis du bruker avdriftsreduserende utstyr og teknikker. Med avdriftsreduksjon menes tiltak som gjør at plantevernmiddelet når målet og spres minst mulig gjennom luften til andre steder.

Avdriftsreduksjon gjør det mulig å bruke plantevernmidler nærmere overflatevann uten at det øker risikoen for vannforurensing.

– Dette kan føre til bedre utnyttelse av landbruksareal, men stiller også økt krav til kunnskap. Når du bruker plantevernmidler har du ansvar for at det blir brukt på en trygg og riktig måte, sier Torhild Tveito Compaore, seniorrådgiver i seksjon planter.

Nye veiledere

I forbindelse med nye avstandskrav, har Mattilsynet laget en ny veileder som forklarer hvordan man kan redusere avdriften, forstå de nye etikettene, måle avstand til vann, føre vannjournal, hvilket spredeutstyr som kan brukes og hvordan utstyret skal stilles inn. 

Veilederen vil være til hjelp for bønder og andre som bruker plantevernmidler profesjonelt, for eksempel kommunale etater, anleggsgartnere, Vegvesenet og ansatte ved golfbaner.

Kravene som må oppfylles for å bruke den korteste tillatte avstanden, er utarbeidet i samarbeid med spredeutstyrseksperter hos Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norsk Landbruksrådgiving (NLR). I tillegg er kravene basert på tilsvarende veiledere i Danmark, Sverige og Tyskland.

Innføring av differensierte avstandskrav ved avdriftsreduksjon, er gjort på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Mattilsynet har også laget en ny veileder om vegeterte buffersoner. Dette er vegetasjonsbelter som holder igjen plantevernmidler som ellers ville havnet i vannet ved overflateavrenning. Noen plantevernmidler har krav til slike soner på etiketten, og veilederen beskriver hvordan disse sonene skal være og når det ikke er behov for slik sone.

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet