Merete Furuberg leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det kan bli tilskudd til bratte bakker og små jordteiger

13. mars 2018

Det ble nylig lagt fram en rapport fra ei arbeidsgruppe som har utredet muligheten for å innføre et såkalt driftsvansketilskudd. Gruppa har konkludert med at det er teknisk mulig å gi ekstra tilskudd til jord som er bratt, og til små jordteiger. Men en oppsummering av kost/nytte effekter, viser at det er tvil om et sånt tilskudd vil oppfylle målene i landbrukspolitikken

Her er oppsummeringen gruppa har gjort.

– Usikker virkning på målet for matsikkerhet og beredskap
– Noe større måloppnåelse på målet om landbruk over hele landet gjennom å sikre bruk av jord og beiteressursene
– Noe mindre måloppnåelse når det gjelder mål om økt verdiskaping gjennom en
konkurransedyktig og kostnadseffektiv verdikjede for mat, og en effektiv og lønnsom
utnyttelse av gårdens samlede ressurser
– Varierende måloppnåelse på målet om bærekraftig landbruk med lavere utslipp av    klimagasser
– Økte forvaltningskostnader
– Behov for utvikling av bestemmelser om «teiger» og avklaring av tilskuddssøkers ansvar.

Merete Furuberg, leder i Småbrukarlaget, og medlem i arbeidsgruppa, sier i en pressemelding følgende om arbeidet med et driftsvansketilskudd.

Formålet med tilskuddet er:
• Hindre areal i å gå ut av drift og ta vare på kulturlandskap
• Kompensere for merkostnader
• Styrke jordbruket i geografiske områder med stor andel areal med driftsvansker  Arbeidsgruppa har kommet til at formålet med et driftsvansketilskudd kan være å hindre areal å gå ut av drift fordi det er knyttet merkostnader til driften ut over det som det allerede er kompensert for.

Det er svært positivt at avtalepartene nå har slått fast at det er teknisk mulig å innføre et driftsvasketilskudd, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg. Det er nå 8 år siden representanter fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag første gang foreslo et driftsvansketilskudd i en annen arbeidsgruppe.

I forbindelse med Stortingets behandling av “jordbruksmeldinga” våren 2017, var alle partier med unntak av Høyre og FrP positive til å utrede et driftsvansketillegg. Under behandlinga av jordbruksoppgjøret 2017 fremmet Ap, SP, KrF og Sv følgende forslag: “Stortinget ber regjeringen utrede og utforme en mulig ordning for et driftsvansketilskudd med sikte på drøftelser i jordbruksoppgjøret for 2018.»

Nå gjenstår det å se om regjeringen tar inn over seg at det er flertall på Stortinget for et driftsvansketilskudd,og tar dette opp i statens tilbud til jordbruksforhandlingene, avslutter Furuberg.