Griseskrotter
Foto: Lise Åserud / SCANPIX

“Det går likar no”. Redusert overskudd av kjøtt.

2. mai 2019

(02.05.2019) Den nye prognosen for 2019 viser en ytterligere bedring i markedsbalansen for gris som følge av nedjustert produksjon. For sau og lam viser prognosen som tidligere en liten underdekning i 2019, men korrigert for reguleringslager er det fortsatt overskudd, særlig av sau. Også for storfe viser prognosen en liten underdekning. For egg viser prognosen fortsatt et stort overskudd.

Dette er hovedinntrykket i den reviderte salgs- og produksjonsprognosen for 2019 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

Storfe
Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt i 2019 på om lag 3 200 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det er 200 tonn større underskudd enn i forrige prognose. Årsaken til en liten økning i underskuddet er økt salg hittil i år. Det er prognosert om lag uendret salg for året. Det ventes en reduksjon i produksjonen på 3 % sammenlignet med 2018, noe som må sees i sammenheng med høy slakting i fjor pga. tørke. Det er redusert okseslakting som gir størst utslag, enda slaktevektene forutsettes å øke med 8 kg sammenlignet med 2018. Kuslaktingen ventes å øke noe i 2019.

 Det legges til grunn om lag uendret mordyrtall i 2019. Det ventes fortsatt en vekst i ammekutallet, men den utlignes av reduksjonen i melkekutallet.

 -Prognosen bekrefter at vi nå er svært nær markedsdekning for norsk storfe, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg, og viser til at bransjen må belage seg på at importkvotene må benyttes og at det må være uttak av reguleringslager før det åpnes for import med generell tollnedsettelse.

Gris                                                                                                                                   For gris viser prognosen for 2019 et nødvendig underskudd på 2 000 tonn. Økende underskudd skyldes nedjustering av produksjonsprognosen. Det prognoseres en reduksjon i produksjonen på nær 6 % sammenlignet med 2018, basert på en nedgang i solgte sæd-doser på 9 %. Det forventes en fortsatt økning i effektiviteten. Slaktevektene forutsettes å øke på grunn av endringer i topprisen som er justert til 85 kg i Nortura. Det ligger om lag 2 500 tonn med grisekjøtt på reguleringslager.

Det forventes en reduksjon i engrossalget av helt slakt på om lag 1 % sammenlignet med 2018. 

Underskuddet er helt nødvendig når vi mister eksportmuligheten i 2020, sier Skulberg. Vi er svært fornøyd med at dette nå går i riktig vei. Uttaket av målpris ligger nå under med kr 1,15 per kg. Prognosen slik vi ser det nå gir oss grunnlag for å øke prisen på gris med 50 øre/kg fra 1. juli, sier Skulberg

Sau/lam                                                                                                                                            Prognosen for sau og lam viser at det ligger an til et underskudd på 700 tonn i 2019, etter at importkvotene er tatt inn. Det forventes en reduksjon i produksjonen på om lag 6 % sammenlignet med 2018. Tallene fra søknader om produksjonstilskudd viser at 3,5 % av sauebøndene gir seg. Med bakgrunn i fostertellingene er det lagt inn en økning i antall lam per søye på 2 % i 2019 og slaktevektene på lam er satt som gjennomsnittet for de siste 5 årene.

Det prognoseres en reduksjon i engrossalget på om lag 2 % sammenlignet med 2018, men det er en økning sammenlignet med årene 2014-2016.

-Underskuddet av sau og lam er helt nødvendig nå, sier Ole Nikolai Skulberg. Vi må komme oss ut av dette uføre med stadig utfordringer med å få ut sauen fra reguleringslager. Et underskudd i markedet vil avhjelpe denne situasjonen, sier Skulberg.

Egg                                                                                                                                           Prognosen viser fortsatt et overskudd på 1 700 tonn egg i 2019. Hovedårsaken til at overskuddet er noe redusert siden forrige prognose skyldes et noe høyere salg og en liten reduksjon i tilførsler.

Omsetningsrådet har godkjent førtidsslakting av verpehøns tilsvarende 1 000 tonn egg i 2019.  Vi har nå gått ut til produsentene med tilbud om førtidsslakting. Det er primært egg fra miljøinnredning som skal tas ut. Det vil bidra til å redusere overskuddet. 

Det store overskuddet av egg viser helt klart at det ikke finnes rom for nyetablering innenfor eggsektoren. I tillegg ser vi at etterspørselen etter egg fra miljøinnredning er lav. Det vil om kort tid ikke være særlig rom for egg fra miljøinnredning, sier Skulberg.

Kilde: Nortura Totalmarked