Jon Georg Dale og Omsetningsrådet
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det blir utkjøpsordning for smågrisprodusenter

27. november 2018

Smågrisprodusenter tilbys 16 000 kroner pr. avlspurke for å slutte med produksjonen i 7 år. Inntil 4000 purker skal kjøpes ut. Total kostnad blir inntil 64 millioner, som betales med omsetningsavgiftsmidler som bøndene betaler inn.  Det har Omsetningsrådet enstemmig vedtatt.
Oppdatert 14.12.: 2000 purker fra ca. 80 besetninger er påmeldt

Her er et utdrag av retningslinjene

«Ordningen er frivillig. Det kreves skriftlig aksept fra alle som forplikter seg etter avtalen. Ordningen er begrenset oppad til å gjelde 4 000 avlspurker. Det kan ytes tilskudd fra omsetningsfondet til produsenter som inngår avtaler med
markedsregulator om å slutte med produksjon av smågris. Betingelsene for tilskuddet fastsettes i avtale mellom markedsregulator og produsent i tråd med denne retningslinjen. Det ytes tilskudd per avlspurke. Avviklingstilskuddet utbetales til markedsregulator, som deretter viderefører tilskuddet til produsenten.

Avviklingstilskuddet beregnes på grunnlag av dyretallet for avlspurker i godkjent søknad om produksjonstilskudd per 01.03.2018 eller på annen måte dokumentert dyretall per 01.03.2018. Det kan ikke gis tilskudd til dyr som overstiger
konsesjonsgrensen eller innvilget konsesjon, jf. lov 16.01.2004 nr. 5 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen. Premiss for utbetaling er at det er søkt om produksjonstilskudd for avlspurke per 01.10.2018 eller på annen måte kan
dokumentere svineproduksjon på samme gårds- og bruksnummer per 01.10.2018. Påmelding til ordningen kan skje fra 10.12. 2018.»

Produsenten skal forplikte seg til ikke å starte med svineproduksjon før tidligst 7 år etter avtaleinngåelsen. Denne forpliktelsen skal ligge som en heftelse på alle de gårds- og bruksnummer som virksomheten drives, se denne retningslinje pkt. 8. Det settes også som vilkår at produsenten ikke kan ha eierinteresser i foretak som produserer svin de påfølgende 7 årene.

Smågrisprodusenter som tilhører purkeringer kan delta i ordningen under forutsetning om at hele purkeringen deltar i ordningen. Kompensasjonen er da for inntil 707 avlspurker, dvs. det antall av avlspurker som teoretisk sett kan befinne seg i et purkering og ikke høyere enn antall purker i ringen til sammen per 01.03. 2018. De nærmere betingelser for utkjøpet og kompensasjonen fordeles mellom nav og satellitt i privatrettslig avtale i henhold til gjeldende retningslinjer.

Smågrisprodusenter som tilhører en purkering kan delta i ordningen. Satellitten kan produsere ut oppsigelsestiden i henhold til avtalen mellom satellitt og nav, begrenset oppad til ett år fra avtaleinngåelse med Nortura. Denne tidsbegrensningen går foran bestemmelsen i retningslinjen pkt. 3.2, kulepunkt 2. Navet kan rekruttere ny satellitt
forutsatt at denne produsenten er i smågris- eller kombinert produksjon per 01.10.18. Den nye satellitten kan tidligst starte opp som satellitt når den utgående satellitten har sendt tilbake den siste avlspurka til navet.

Av de som søker skal markedsregulator gjøre en fordeling mellom produsenter som er tilsluttet Nortura og de uavhengige leverandørene, basert på historiske tall for leveranser av slakt, og videre mellom regionene av landet. Regionene inndeles slik: (1) Finnmark, Troms, Møre- ogRomsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Agderfylkene, Telemark. (2) Nordland og Trøndelag. (3) Rogaland; (4) Vestfold, Buskerud, Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold. Dersom det i en region forekommer forholdsvis mindre oppslutning fra produsentene enn denne fordelingen
tilsier, kan overskuddet fordeles på øvrige regioner etter markedsregulators skjønn. Dersom markedsregulator mottar flere søknader om utkjøp av avlspurker enn rammen som er satt på 4 000 avlspurker, skal prinsippet om først i tid best i rett gjelde tidspunkt for mottatt, sammenholdt med de prinsipper som fremgår ovenfor.

Det åpnes for påmelding fra mandag 10. desember 2018 kl 10.

Avtaler kan tegnes fra 3. januar 2019, men siste tidspunkt for inngåelse av avtale er 1. mai 2019

For påmelding se Totalmarked.nortura.no

 

Kilde: Protokoll fra Omsetningsrådet