Jon Georg Dale og Omsetningsrådet
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det blir utkjøpsordning for smågrisprodusenter

27. november 2018

Smågrisprodusenter tilbys 16 000 kroner pr. avlspurke for å slutte med produksjonen i 7 år. Inntil 4000 purker skal kjøpes ut. Total kostnad blir inntil 64 millioner, som betales med omsetningsavgiftsmidler som bøndene betaler inn.  Det har Omsetningsrådet enstemmig vedtatt.
Oppdatert 14.12.: 2000 purker fra ca. 80 besetninger er påmeldt

Her er et utdrag av retningslinjene

«Ordningen er frivillig. Det kreves skriftlig aksept fra alle som forplikter seg etter avtalen. Ordningen er begrenset oppad til å gjelde 4 000 avlspurker. Det kan ytes tilskudd fra omsetningsfondet til produsenter som inngår avtaler med
markedsregulator om å slutte med produksjon av smågris. Betingelsene for tilskuddet fastsettes i avtale mellom markedsregulator og produsent i tråd med denne retningslinjen. Det ytes tilskudd per avlspurke. Avviklingstilskuddet utbetales til markedsregulator, som deretter viderefører tilskuddet til produsenten.

Avviklingstilskuddet beregnes på grunnlag av dyretallet for avlspurker i godkjent søknad om produksjonstilskudd per 01.03.2018 eller på annen måte dokumentert dyretall per 01.03.2018. Det kan ikke gis tilskudd til dyr som overstiger
konsesjonsgrensen eller innvilget konsesjon, jf. lov 16.01.2004 nr. 5 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen. Premiss for utbetaling er at det er søkt om produksjonstilskudd for avlspurke per 01.10.2018 eller på annen måte kan
dokumentere svineproduksjon på samme gårds- og bruksnummer per 01.10.2018. Påmelding til ordningen kan skje fra 10.12. 2018.»

Produsenten skal forplikte seg til ikke å starte med svineproduksjon før tidligst 7 år etter avtaleinngåelsen. Denne forpliktelsen skal ligge som en heftelse på alle de gårds- og bruksnummer som virksomheten drives, se denne retningslinje pkt. 8. Det settes også som vilkår at produsenten ikke kan ha eierinteresser i foretak som produserer svin de påfølgende 7 årene.

Smågrisprodusenter som tilhører purkeringer kan delta i ordningen under forutsetning om at hele purkeringen deltar i ordningen. Kompensasjonen er da for inntil 707 avlspurker, dvs. det antall av avlspurker som teoretisk sett kan befinne seg i et purkering og ikke høyere enn antall purker i ringen til sammen per 01.03. 2018. De nærmere betingelser for utkjøpet og kompensasjonen fordeles mellom nav og satellitt i privatrettslig avtale i henhold til gjeldende retningslinjer.

Smågrisprodusenter som tilhører en purkering kan delta i ordningen. Satellitten kan produsere ut oppsigelsestiden i henhold til avtalen mellom satellitt og nav, begrenset oppad til ett år fra avtaleinngåelse med Nortura. Denne tidsbegrensningen går foran bestemmelsen i retningslinjen pkt. 3.2, kulepunkt 2. Navet kan rekruttere ny satellitt
forutsatt at denne produsenten er i smågris- eller kombinert produksjon per 01.10.18. Den nye satellitten kan tidligst starte opp som satellitt når den utgående satellitten har sendt tilbake den siste avlspurka til navet.

Av de som søker skal markedsregulator gjøre en fordeling mellom produsenter som er tilsluttet Nortura og de uavhengige leverandørene, basert på historiske tall for leveranser av slakt, og videre mellom regionene av landet. Regionene inndeles slik: (1) Finnmark, Troms, Møre- ogRomsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Agderfylkene, Telemark. (2) Nordland og Trøndelag. (3) Rogaland; (4) Vestfold, Buskerud, Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold. Dersom det i en region forekommer forholdsvis mindre oppslutning fra produsentene enn denne fordelingen
tilsier, kan overskuddet fordeles på øvrige regioner etter markedsregulators skjønn. Dersom markedsregulator mottar flere søknader om utkjøp av avlspurker enn rammen som er satt på 4 000 avlspurker, skal prinsippet om først i tid best i rett gjelde tidspunkt for mottatt, sammenholdt med de prinsipper som fremgår ovenfor.

Det åpnes for påmelding fra mandag 10. desember 2018 kl 10.

Avtaler kan tegnes fra 3. januar 2019, men siste tidspunkt for inngåelse av avtale er 1. mai 2019

For påmelding se Totalmarked.nortura.no

 

Kilde: Protokoll fra Omsetningsrådet

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.