Verpehøner
Foto: Animalia

Det åpnes for frivillig førtidsslakting av verpehøner også i 2020.

27. november 2019

Omsetningsrådet har vedtatt at det kan gjennomføres frivillig førtidsslakting av verpehøner for å redusere eggproduksjonen med inntil 1 000 tonn i 2020. Kostnaden ved full oppslutning om tiltaket vil kunne bli opp mot 8,5 mill. kroner.

Den siste prognosen fra Nortura viser et overskudd på 1 000 tonn egg i 2020, dette volumet åpner Omsetningsrådet nå for at det kan tas ut gjennom frivillig førtidslakting av verpehøner.

Følgende vilkår må være oppfylt for å delta i ordningen:
· Produsentene må i perioden for førtidsslakting ha dyr i alderen 58-75
uker.
· Førtidsslaktingen skal omfatte hele innsettet.
· Produsenten kan ikke ha nytt innsett i verping før tidligst åtte uker etter
planlagt ordinær slakteuke.

Kompensasjon

Kompensasjonen for produsenter som deltar i ordningen beregnes med
utgangspunkt i tapt eggleveranse som følge av slakting før normal slaktealder (78 uker). Kompensasjonen kan gis for høner som avlives i perioden 58-75 uker.

Grunnlaget for beregningen er dokumentert leveranse til eggpakkeri de siste seks ukene før slakting. Kompensasjonen beregnes ved at beregnet tapt eggleveranse i ukene fra slaktetidspunktet og frem til ordinær slaktealder multipliseres med en sats fastsatt av Nortura, innenfor intervallet fra kr 6,00 til kr 8,50 per kg.

Nødvendig for å dekke markedet med norske egg

Nortura skriver blant annet følgende i sin søknad til Omsetningsrådet.

«Eggmarkedet har klare etterspørselstopper rundt jul, påske, mai og delvis august, mens produksjonen er tilnærmet stabil. Markedet for konsumegg må dekkes av ferske egg. Eggproduksjonen må dimensjoneres slik at den kan dekke behovet for konsumegg også i høysesongene. Det er i tråd med målsetningene for norsk landbruk om å dekke etterspørselen på hjemmemarkedet etter varer man har naturgitte forutsetninger for å produsere. Det vil også være krevende å dekke konsumeggmarkedet med importegg med tilfredsstillende kvalitet til etterspørselstoppene, da de landene som har tilnærmet samme salmonellastatus som Norge, Sverige, Danmark og Finland har det samme forbruksmønstret som Norge.

Med ubalansen mellom tilførsler og salg oppstår det et utjevningsbehov gjennom året. For egg er hhv. førtidsslakting av verpehøner og eggproduktvirksomhet de viktigste virkemidlene for å balansere ut sesongsvingninger. Med dimensjonering av løpende produksjon opp mot etterspørselstopper er det da også samlet over året vanskelig å unngå
noe overproduksjon.»

Kilde: Protokollen fra Omsetningsrådet.