Carl I Hagen
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Carl I Hagen ber Stortinget oppnevne en Landbrukskommisjon

14. mai 2021

Carl I Hagen kaster seg inn i debatten om jordbruksoppgjøret. Landbruk24 har fått tilgang til et forslag til merknader som Hagen har sendt til Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Der går han langt i å støtte #Bondeopprøret, og ber om at Stortinget oppnevner en Landbrukskommisjon som skal gjennomgå den økonomiske situasjonen i landbruket. Her er utdrag av det oppsiktsvekkende forslaget fra Hagen, som nå er kandidat til Stortinget fra landbruksfylket Oppland.

«Bondeopprøret» og opprørerne har gitt en annen beskrivelse av situasjonen på enkeltbruk og for næringa samlet, enn den faglagene og staten til nå har beskrevet. De sier at de ikke kjenner seg igjen i grunnlagsmaterialet fra Budsjettnemda for jordbruket. De reiser spørsmål knyttet til arbeidstidforbruk, manglende beskrivelse og godtgjøring av egenkapital i jordbruket, manglende føringer av utgifter i Totalkalkylen for jordbruket, når det gjelder leie av jord og leie av melkekvoter. For de som leier jord og kvote er dette reelle utgifter.

Jordleie har nå et omfang på om lag 50% av all jord, mener mange, men kostnadene blir ikke ført som utgift i Totalkalkylen. En videre så viser mange av disse unge bønder som har investert millioner av kr. og på kort tid doblet sin produksjon, til manglende økonomiske resultater. De hevder at det skyldes priser som ikke følger inflasjonen samt at næringa kontinuerlig fratas effekten ev egen produktivitetsframgang. Det påstås at store bruk sies å reddes bare av lav rente, masse arbeid og lavt personlig forbruk.

Staten, som den ene avtaleparten, er ikke ugild i disse spørsmål. Stortinget bør derfor ta et initiativ til at det blir oppnevnt en uavhengig Landbrukskommisjon som kan gjennomføre en omfattende gjennomgang av hele systemet og de påstander som er rettet mot det fra «Bondeopprøret».  Stortinget vil ikke gjøre sin plikt dersom en ikke straks tar tak i problemstillingene og sørger for en offentlig gjennomgang av de ulike problemstillinger som er brakt opp. Dette med sikte på opplysning, avklaring og eventuelle tiltak og endringer i landbrukspolitikken.

Forslag til merknader fra næringskomiteen

Stortinget ber Regjeringen snarest oppnevne en Landbrukskommisjon som skal utrede:

1.Den faktiske økonomiske situasjon i jordbruket med utgangspunkt i Stortingets behandling av Stortingsmelding nr. 11 fra 2017, knyttet til faktorene; inntektsmål, bruksstørrelse, produksjon og geografi.

2.Handlingsrommet i tollvernet og hvordan dette bør utformes for fremtiden.

3.Hvordan effektiviseringen i jordbruket til nå er håndtert i forhandlingene og av Budsjettnemda for jordbruket samt hvordan det vil virke om jordbruket i sin helhet får beholde gevinsten av økt produktivitet i en kortere eller lengre tidsperiode.

4.Korntollen. Hvordan vil det virke om disse utgiftene for jordbruket mer direkte tilbakeføres næringa slik det var tilfelle før år 2000.

5.Totalkalkylen for jordbruket med vekt på nye problemstillinger knyttet til arbeidstidsforbruk, leiejord, leie av melkekvoter samt godtgjørelse av egenkapital i jordbruket

                                                                     II

Landbrukskommisjonen sammensettes bredt med utgangspunkt i avtalepartene og medlemmene må fange opp og representere de strømninger som er i tiden. Kommisjonens mandat utarbeides i samarbeid med avtalepartene og Stortinget.

                                                                   III

Landbrukskommisjonen skal avgi en delrapport til 1.feb. 2022 med forslag til systemendringer knyttet til jordbruksforhandlingene. Denne rapport legges som premiss for forhandlingen i 2022. Endelig rapport avgis innen 1. feb. 2023