Foto: NBS
Foto: NBS

Budsjettnemnda vil ikke beregne ekstraordinære kostnader nå

6. januar 2022

Bonde- og Småbrukarlaget har i dag fått svar på sin henvendelse til Budsjettnemnda for jordbruket om å beregne ekstraordinære kostnader pr 31.12 2021. Budsjettnemnda vil vurdere dette i det ordinære arbeidet foran jordbruksoppgjøret til våren, skriver Bonde- og Småbrukarlaget i en pressemelding.

Budsjettnemda for jordbruket har i dag behandlet vårt brev med forespørsel om nye kostnadsanslag på sentrale innsatsfaktorer i jordbruket. Budsjettnemnda har avgitt følgende svar:  

«Budsjettnemnda for jordbruket viser til henvendelsen fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag datert 3.1.2022 om oppdatering av anslag for kostnadsendringer i totalkalkylen i 2021 og til 2022. Budsjettnemnda for jordbruket vil på bakgrunn av innhentet datamateriale gjøre grundige vurderinger av dette i det ordinære arbeidet med grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene i 2022.»

Norsk Bonde- og Småbrukarlag tar svaret fra Budsjettnemnda til etterretning.

– I den ekstraordinære situasjonen norsk jordbruk befinner seg i, trenger vi raskt å få på plass omforente anslag på kostnadsøkningene. Selv om Budsjettnemdas oppgave er å utarbeide grunnlagstall for forhandlinger, må man kunne gjøre unntak i en krisesituasjon, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.  

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er dypt bekymret over både svak lønnsomhet og dårlig likviditet som følge av kostnadsveksten på handelsgjødsel, bygningsmaterialer, elektrisk kraft, gass, diesel og plast. Vi har beregnet at den reelle kostnadsveksten overstiger den foreløpige kompensasjonen som ble avtalt i tilleggsforhandlingene i høst (754 mill kr), med 2,5-3,0 mrd. Kroner.

– Vi er svært usikre på om norske gardsbruk har evne til å bære disse kostnadene frem til de blir kompensert for i 2023. Nå dreier det seg i aller høyeste grad om likviditet for å unngå konkurser, sier Hoff.

– Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsker primært tilleggsforhandlinger, men det har vist seg vanskelig å få et samlet jordbruk til å stille seg bak. Vi vil nå vurdere videre hva vi kan gjøre for å bedre situasjonen, fortsetter Hoff.

Store forventninger til vårens forhandlinger

Etter brudd i forhandlingene i 2021, et forenklet oppgjør i 2020 og eskalerende kostnadsvekst det siste halvåret, har Norsk Bonde- og Småbrukarlag høye forventninger til vårens forhandlinger.

– Regjeringa har en stor oppgave foran seg til våren. Kostnader må kompenseres, inntekta må opp og lønnsomheten i næringen må styrkes betydelig. Jeg er likevel bekymret for at det kommer for sent. Derfor må det legges til rette for en kompensasjonsutbetaling i juni og en vesentlig tetting av inntektsgapet som første trinn i den 4-årige jamstillingsplanen, sier Hoff.

– Jordbruket er hardt presset. Jeg tror få utenfor næringa er klar over hvor alvorlig tilstanden er for framtida til norsk matproduksjon nå. Manglende kostnadskompensasjon er svært dramatisk i denne situasjonen, avslutter Hoff.

Kilde: Pressemelding fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag