Foto: NBS
Foto: NBS

Bonde- og Småbrukarlaget ber Budsjettnemnda beregne kostnadsvekst

3. januar 2022

I et brev til Budsjettnemnda for jordbruket ber Bonde- og Småbrukarlaget om oppdaterte beregninger på den ekstraordinære kostnadsveksten.

I brevet skriver de:

“For å synligjøre reelle kostnadsmessige konsekvenser av økte priser på en rekke innsatsfaktorer
i norsk jordbruk, ber Norsk Bonde- og Småbrukarlag Budsjettnemnda om å utarbeide oppdaterte
anslag per 31.12.21 for kostnadsendringer i Totalkalkylen fra 2021 til 2022, som følge av
prisøkninger på handelsgjødsel.

NBS ber også om en vurdering av effekten av stor prisvekst for bygningsmaterialer på kostnadene
til investeringer og vedlikehold i 2021 og 2022, og virkning på kapitalslitet for bygninger.
Videre ber vi om at Budsjettnemda gjør et anslag på den reelle kostnadsøkningen på elektrisk
kraft, gass i veksthus, diesel og plast i 2021.

Da det nå er kjent at det har kommet kostnadsøkninger også på kraftfôr ber vi Budsjettnemda om
å gjøre et anslag over de kostnadsmessige konsekvensene av dette for sesongen 2021-22 (juli-juni)”

Les brevet her