Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Budsjettforliket: Mer til skogvern, forbud mot nydyrking av myr

13. juni 2023

I dagens forlik om revidert budsjett er det to punkter som har betydning for landbruket. Bevilgningen til frivillig skogvern økes med 100 millioner kroner. Så er det et nytt kapittel i sagaen om forbud mot nydyrking av myr.

Skogeierforbundet er meget godt fornøyd med at det settes av 100 ekstra millioner til ordningen med frivillig skogvern.

– Dette er et godt bidrag for å få tatt unna den lange køen av områder som ligger klare til vern, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Det frivillige vernet er under sterkt press for tiden fordi det mangler bevilgninger til å betale ut erstatning til alle skogeierne som har kommet med tilbud til staten.

Dette har ført til en lang kø av vernesaker som ikke er ferdig behandlet.

Usikkerheten rundt bevilgningene til skogvern over statsbudsjettet de siste årene, gjorde at Klima- og miljødepartementet våren 2022 sendte ut varsel om full brems i skogvernarbeidet.

Den siste tiden har det blitt sendt ut en lang rekke avslagsbrev for områder vernemyndighetene tidligere har ønsket å verne, med begrunnelse i manglende budsjett.

-Det er svært uheldig at områder med høye vernekvaliteter blir avvist av myndighetene grunnet manglende bevilgning.
Det har skapt stor frustrasjon blant berørte skogeiere. I tillegg til økningen i budsjettet inneværende år,
må bevilgningen til frivillig skogvern økes de neste årene for å sikre tilliten til ordningen blant skogeierne, sier Skorge.

Forbud mot nydyrking av myr

Dette har vært en gjenganger de siste årene. Først ble det tatt inn i jordloven at forbud mot nydyrking av myr kunne gjennomføres. Så ble det enighet i Stortinget om å oppheve dette forbudet. I dag har de altså blitt enige om å oppheve loven som opphever forbudet. 

Dette er det som står i dagens forlik:

Komiteens medlemmer fra AP, SP og SV viser til at Stortinget tidligere har vedtatt å oppheve forbudet mot nydyrking av myr. Loven om å oppheve forbudet er vedtatt, men ikke trådt i kraft. Disse medlemmer viser til at det i budsjettavtalen er enighet om at loven ikke skal iverksettes, og mener derfor at loven som opphever forbudet mot nydyrking av myr ikke skal trå i kraft og at regjeringen skal legge frem forslag om at loven oppheves. På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:
Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å oppheve «lov om endring av jordlova (oppheve forbudet mot nydyrking av myr).

Landbruk24 har bedt om en klargjøring av hvilke regler som gjelder for nydyrking av myr. Fra Seksjon for eiendoms- og bosettingspolitikk har vi fått følgende svar:

Gjeldende regler – nydyrking av myr

Jordloven § 11 annet ledd forutsetter at det kan fastsettes forbud mot nydyrking. Bestemmelsen lyder slik: «For å unngå skade på natur- og kulturlandskap, eller for å redusere utslepp av klimagassar kan departementet gi føresegner for nydyrking. I føresegnene kan det fastsetjast forbod mot nydyrking og at nydyrking berre kan skje i samsvar med ein plan godkjend av departementet.»

Forskrift er gitt, og i forskriften § 5 a er det fastsatt at nydyrking av myr ikke er tillatt, men at kommunen i særlige tilfeller kan gi dispensasjon fra forbudet.

Stortingets lovvedtak L 11.06.2021 nr. 82 – nydyrking og nedbygging av myr

Stortinget vedtok i 2021 endringer i jordloven § 11 annet ledd annet punktum. Den nye teksten lyder slik: «Søknad om nydyrking eller nedbygging av myr kan berre skje der omsynet til klima, natur- og kulturlandskap vert varetatt gjennom ein heilskapleg plan godkjend av den enkelte kommune.»

Lovvedtaket skulle tre i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Stortingets vedtak ble sanksjonert av Kongen i statsråd 11. juni 2021, men det ble ikke fastsatt når bestemmelsen skulle tre i kraft.

Forholdet mellom de to bestemmelsene og avtalen om revidert budsjett

Siden Stortingets endring av loven ikke er trådt i kraft, er det den gamle bestemmelsen som gjelder, og da slik den er beskrevet ovenfor i punkt 1.

Lest i sin sammenheng gjelder innholdet i avtalen om revidert budsjett gjelder Stortingets lovvedtak fra 2021. Se beskrivelsen som viser at forbudet er vedtatt, men ikke trådt i kraft. Avtalen innebærer at Stortinget ber regjeringen om å legge fram forslag om å oppheve den aktuelle bestemmelsen. Det forutsetter vanlig saksforberedelse med forutgående høring og fremme av en proposisjon for Stortinget.

 

Kilde: Budsjettavtale mellom regjeringspartiene og SV
Forlik med tall
Verbale forslag