Enighet om krisepakke
Foto: Leonid Rødstein

Bøndene krever tilleggsforhandlinger om en krisepakke

10. august 2018

Bondelaget og Småbrukarlaget krever tilleggsforhandlinger med regjeringen om en krisepakke til jordbruksnæringen, som følge av sommerens ekstremtørke.

I et brev fra de to bondeorganisasjonene vises det til unntakstilstander i norsk landbruk.

Tørke og fôrmangel har fått store konsekvenser for bønder på Øst- og Sørlandet, men også Vestlandet og Trøndelag, og bøndenes representanter omtaler situasjonen som «fortvilt».

«Tørken kan samlet gi en svikt i vederlaget til arbeid og egenkapital på totalt vel 30 prosent etter kompensasjon gjennom avlingsskadeordningen», skriver Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles uttalelse.

Bondeorganisasjonene mener situasjonen er såpass alvorlig at det gir bøndene rett til å kreve forhandlinger om et tillegg til den gjeldende jordbruksavtalen.

– For å få en økonomisk krisepakke, ber vi om en tilleggsbevilgning som må komme på plass i løpet av august. Dette er ikke reforhandlinger men forhandlinger om en krisepakke. Jordbruket bruker en bestemmelse vi har til å kreve tilleggsforhandlinger til eksisterende avtale i uforutsette forhold, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til NTB.

Han mener situasjonen krever ekstraordinære tiltak og friske midler. Hvis ikke, er landbruket utsatt for et stort antall konkurser og storstilt nedslakting av dyr.

– Vi har klare forventninger til at regjeringen ser det store alvoret i situasjonen etter statsministerens besøk og bidrar med en krisepakke, mener Bartnes.

Nå gjør bøndene opp status for hvor mange dyr de har vinterfôr til. Derfor er det nå vi trenger vissheten om at regjeringa bevilger mer penger i denne ekstraordinære situasjonen.

De foreløpige anslagene som er gjort basert på rapporter fra fylkesmennene gir en avlingssvikt verdiberegna til 5 – 6 milliarder kroner. Vederlag til arbeid og egenkapital er av BFJ for 2017 anslått til knapt 14,9 milliarder kroner i jordbruket. Tørken kan gi en svikt i samla inntekter i jordbruket på mer enn 30 prosent, etter kompensasjon gjennom avlingsskadeordningen. Tapet blir betydelig større for de enkeltprodusentene som rammes, sier Bartnes til Bondelaget.no

Det var på tide, sier Furuberg.

Jeg er svært fornøyd med at et samlet jordbruk nå krever tilleggsforhandlinger for å komme opp med håndfaste kompenserende tiltak for tørkeramma bønder, det var på tide sier Merete Furuberg leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Jordbruket er i en krisesituasjon knyttet til tørke og manglende avlinger. Situasjonen har ytterligere forverret seg etter kontaktmøte med myndighetene 23.07. Det er nå av avgjørende betydning at det innføres  tiltak fra myndighetenes side som kan avhjelpe den katastrofale situasjonen enkeltprodusenter nå befinner seg i. I denne ekstraordinære situasjonen for jordbruket og landet krever jordbruket opptatt tilleggsforhandlinger i henhold til Hovedavtalen med sikte på å få etablert en krisepakke. En slik krisepakke må finansieres med en tilleggsbevilgning og må komme på plass i løpet av august, sier Furuberg.

 

Dagens avlingsskadeordning er ikke rigget for en krise av det omfanget  vi opplever nå, i tillegg har ordningen svakheter som det  må ryddes opp i.  Vi har tidligere tatt opp at innmarksbeite ikke gir rett til avlingsskade. For korn er det i forskriften fastsatt satser for de enkelte kornsorter.  For bygg er satsen 2, 40 og for  hvete 2,85.  I jordbruksavtalen er prisen på bygg satt til 2,84 og for hvete 3,36. Dette er et  av flere forhold vi må vurdere, sier Furuberg.

 

Jordbruket har tidligere tatt opp følgende forhold knyttet til avlingsskadeordningen.

 

-Satsen for kompensasjon av avlingsskade på gras økes med 50%. Satsen er i dag 3,85 kr FE/m og er basert på normale  fôrpriser. Kostnadene pr fôrenhet grovfôr er langt høyere enn normalt.

-Taket for utbetaling av avlingsskade økes

-Tilskudd til frakt av norskprodusert halm og grovfôr.

-Ved avlingsskade på gras åpnes det for individuell vurdering av skadeomfanget. For en del bruk vil avlingsnivået avvike vesentlig fra avlingsnormen i kommunen og dermed gi en egenandel langt ut over 30%.

-Det gis avlingsskade på innmarksbeite i avlingsskadeordningen. Dette kan enkelt gjøres ved at avlingsskade i kroner pr dekar beregnet for fulldyrka eng på foretaket multipliseres med den etablerte faktoren for innmarksbeite på 0,6

(©NTB)

Pressemelding fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag.